Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Polen

Innehåll inlagt av
Polen
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Information saknas.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndigheten ger dig den information du behöver för att få ersättning, tillhandahåller lämpligt ansökningsformulär och hjälper dig att fylla i det, och hjälper dig sedan att så snabbt som möjligt sända det till beslutsmyndigheten i en annan EU-medlemsstat.

Biståndsmyndigheten samarbetar med beslutsmyndigheterna i andra EU-medlemsstater, som prövar ansökningar om ersättning från personer med hemvist i Polen. Som ett led i samarbetet tillhandahåller biståndsmyndigheten, i samråd med de personer som ansöker om ersättning, kompletterande information och handlingar, hör personer som biståndsmyndigheterna har uppgett och hjälper till att organisera förhören med dessa. I detta arbete tar den hjälp av teknisk utrustning som gör det möjligt att hålla förhören på distans.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Om handlingar som sänds till beslutsmyndigheterna i andra EU-medlemsstater behöver översättas avgör biståndsmyndigheten om översättningarna ska bekostas av statskassan.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Inga avgifter tas ut för att sända ersättningsansökan utomlands.

Senaste uppdatering: 11/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.