Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Den rumänska biståndsmyndighet som utsetts i enlighet med artikel 3.1 i rådets direktiv 2004/80/EG är

Justitieministeriet (Ministerul Justiției)
Direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete på privaträttens område (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bukarest, code 050741
Tfn +40 372041077
Fax +40 372041079
E-post: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Rumänska medborgare, statslösa personer eller utländska medborgare som lagligt vistas i Rumänien och som har utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott i en annan EU-medlemsstat kan, med stöd av biståndsmyndigheten i Rumänien, begära ekonomisk ersättning från den stat som brottet begicks i, i enlighet med lagkraven i den staten.

Rumänska medborgare, statslösa personer eller utländska medborgare som lagligt vistas i Rumänien och som har utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott i en annan EU-medlemsstat kan inge en begäran till justitieministeriet för att få ekonomisk ersättning från den stat som brottet begicks i, tillsammans med styrkande handlingar.

Justitieministeriet tillhandahåller sökanden nödvändig information om möjligheterna att begära ekonomisk ersättning från den stat där brottet begicks, de ansökningsformulär som krävs samt information och instruktioner om hur man fyller i formulären och om de styrkande handlingar som behövs.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Justitieministeriet bär endast kostnaderna för att översätta handlingar om brottsoffret eller brottsoffrets familj inte själva kan betala översättningskostnaderna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 15/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.