Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Slovakiens justitieministerium – avdelningen för rehabilitering och brottsskadeersättning

Telefon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-post: victims@justice.sk
Webbplats: https://www.justice.gov.sk

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Det slovakiska justitieministeriet informerar brottsoffer om gällande ersättningsvillkor i den medlemsstat där det brott som orsakade kroppsskadan begicks och vilka ansökningsformulär som krävs för att ansöka om sådan ersättning. På begäran hjälper ministeriet även till att fylla i ansökningarna. Det slovakiska justitieministeriet sänder iväg ansökningarna.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Det slovakiska justitieministeriet översätter inte de nödvändiga handlingarna. Brottsoffret betalar för översättningen och tillhörande kostnader.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.