Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Sloveniens justitieministerium
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 53 38
Fax: +386 1 369 53 06

E-post: gp.mp@gov.si
Webbplats: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Justitieministeriet är (i sin egenskap av biståndsmyndighet) ansvarigt för samarbete och utbyte av information mellan kommittén för ersättning till brottsoffer (som fattar beslut om ersättning), polisen och behöriga myndigheter i andra länder, och hjälper till att hitta lämpliga lösningar i gränsöverskridande fall (när en utlänning har utsatts för ett brott i Slovenien eller när en slovensk medborgare har utsatts för ett brott utomlands).

Justitieministeriet tillhandahåller sökande grundläggande information om möjligheterna och villkoren för att ansöka om ersättning i andra EU-medlemsstater. I detta syfte begär ministeriet även in information från myndigheterna i andra medlemsstater. Justitieministeriet är även behörigt att ta emot och vidarebefordra ansökningar i gränsöverskridande fall.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, Slovenien står för översättningskostnaderna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej. Inga avgifter tas ut för ansökningar, handlingar eller beslut i ersättningsförfaranden enligt lagen om ersättning till brottsoffer (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD).

Senaste uppdatering: 12/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.