Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

För våldsbrott och sexualbrott fungerar kontoren för stöd till brottsoffer (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) som biståndsmyndighet.

Var kontoren för stöd till brottsoffer finns framgår av följande länk.

För terroristbrott fungerar inrikesministeriet som biståndsmyndighet.

Mer information om biståndsmyndigheten finns på inrikesministeriet webbplats.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

För våldsbrott och sexualbrott fungerar kontoren för stöd till brottsoffer som biståndsmyndighet för personer som utsatts för brott i gränsöverskridande situationer, om brottet begicks i en annan EU-medlemsstat än Spanien och offret har hemvist i Spanien.

Ersättning kan sökas kan i enlighet med spansk lagstiftning, med undantag av om brottet begicks i Spanien och sökanden har hemvist i en annan EU-medlemsstat, eller om brottet begicks i en annan EU-medlemsstat än Spanien och offret har hemvist i Spanien. I det sistnämnda fallet sker samverkan med biståndsmyndigheten, dvs. kontoret för stöd till brottsoffer i den provins där brottsoffret bor, när det gäller att inleda och handlägga förfarandet för att beviljas ersättning från den EU-medlemsstat där brottet begicks. Detta kontor ska förse sökanden med

  • information om möjligheten att begära ekonomiskt stöd eller ersättning, vilka förfaranden och formulär som ska användas, inklusive hur dessa ska fyllas i, och de styrkande handlingar som eventuellt är nödvändiga,
  • allmän vägledning om hur uppmaningar om ytterligare upplysningar ska tillmötesgås.

Som biståndsmyndighet måste kontoren för stöd till brottsoffer dessutom

  • vidarebefordra ansökan och styrkande handlingar, samt de handlingar som senare kan krävas, till den beslutsmyndighet som har utsetts av den stat inom vars territorium brottet begicks,
  • samarbeta med den myndighet som utsetts till beslutsmyndighet i den stat inom vars territorium brottet begicks om den staten, i enlighet med nationell lagstiftning, går med på hålla förhör med sökanden eller någon annan person.

På beslutsmyndighetens begäran bör kontoren för stöd till brottsoffer göra allt de kan för att beslutsmyndigheten ska kunna hålla förhöret direkt, via telefon eller videokonferens, eller höra en person som ansöker om ekonomiskt stöd eller någon annan person och skicka en rapport om förhöret till beslutsmyndigheten. Beslutsmyndigheten kan hålla ett direkt förhör om den person som ska förhöras går med på detta.

Vid terroristbrott i form av en terrorattack i utlandet har spanska medborgare som är bosatta utomlands och som drabbats av en attack som utförts av grupper som i vanliga fall opererar i Spanien, eller av terroristattacker mot den spanska staten eller spanska intressen, i regel rätt till stöd. På samma sätt har även de personer som deltar i spanska freds- och säkerhetsbevarande styrkors operationer i utlandet, och som utsätts för en terrorattack, rätt till det stöd som föreskrivs i lagen.

Vid terroristbrott i gränsöverskridande situationer, där brottet begås i en annan EU-medlemsstat än Spanien och brottsoffret har hemvist i Spanien, fungerar inrikesministeriet – särskilt generaldirektoratet för stöd till offer för terrorism (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior) – som biståndsmyndighet. Inrikesministeriet utför således samma funktioner i egenskap av biståndsmyndighet som ovannämnda kontor för stöd till brottsoffer.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Nej.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 17/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.