Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Brottsoffermyndigheten

Storgatan 49
Umeå

Tfn : (46)90708200
Fax: (46)90178353

E-post : registrator@brottsoffermyndigheten.se
Webbplats : http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Postadress:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Brottsoffermyndigheten som biståndsmyndighet kan hjälpa till så att ansökan till den beslutande myndigheten i annat EU-land görs på rätt sätt och ser också till att ansökan skickas till den beslutande myndigheten. Brottsoffermyndigheten förmedlar även uppgifter och besked mellan sökanden och den beslutande myndigheten, t.ex. när det behövs kompletterande uppgifter eller utredning från sökanden för att beslut ska kunna fattas.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, översättning sker om det behövs. Kostnaden för översättning står Brottsoffermyndigheten för.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 26/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.