Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Федералната служба за социални въпроси и хора с увреждания, Министерство на социалните въпроси (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Виена

телефон: 0043 158831
факс: 0043(0)10599882516

Адрес на електронна поща: post.wien@sozialministeriumservice.at

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат иска и съпътстващите документи?

Ако се внася от орган за помощ или от жертвата - по принцип на немски и английски език.

(Ако жертвата не е в състояние да предостави документите на органа за обезщетение на немски или английски език, искове на други езици ще бъдат приети и преведени впоследствие).

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава - членка на ЕС, кой заплаща за това?

Органът.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не се заплащат разходи.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

По принцип не е необходимо да присъствате.

Ако бъдете призован да се явите, органът ще покрие разходите, чието възстановяване ще трябва поискате. За това отговаря Федералната служба за социални въпроси и хора с увреждания.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Ако е необходимо, да.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване - или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

В повечето случаи участва австрийски експерт, назначен от органа. Той взема под внимание свидетелствата от Вашата държава по пребиваване при извършването на оценката.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Да.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Зависи от поисканата помощ. В повечето случаи решението се взема в срок от шест месеца.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На немски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Срещу решението на Министерството на социалните въпроси може да се подаде жалба до Федералния административен съд (жалби могат да се подават и в Конституционния съд (Verfassungsgerichtshof) и във Върховния административен съд (Verwaltungsgerichtshof).

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Да. Въпреки това разноските, свързани с нея, не се възстановяват от Министерството на социалните въпроси или от Федералния административен съд.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Трябва да се консултирате с организациите за подкрепа на жертвите (напр. Weisser Ring), за да разберете дали се предоставя подобна помощ.

Последна актуализация: 19/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.