Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

а) Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) може да помага на жертвите, които са белгийски граждани или пребиваващи в Белгия, да получат обезщетение в друга държава от ЕС.

Адрес:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

б) За случаите на жертви на тероризъм трябва да се осъществи контакт със звеното за тероризъм на Комисията.

Пощенски адрес:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Електронен адрес: terrorvictims@just.fgov.be

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

  • иска? На френски, нидерландски, немски и английски език.
  • съпътстващите документи? На френски, нидерландски, немски и английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Такъв въпрос все още не е възниквал и все още се обмисля.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде преценено от ваши медицински експерти?

Това се оценява от Комисията в зависимост от вредата и сериозността на претърпяната от жертвата вреда.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Понастоящем 18 месеца. Процедурата е еднаква за трансграничните и за националните случаи.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На френски, нидерландски, немски или английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Няма процедура за обжалване на решенията на Комисията. Може единствено да се предяви иск за отмяна пред Държавния съвет на Белгия (Conseil d’Etat).

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не, Комисията не се намесва в това отношение.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Има служби за помощ на жертвите, които могат да помагат на жертвите в подаването на молби за финансова помощ до Комисията за финансова помощ.

Помощта за жертвите в Белгия зависи от общностите и регионите на страната.

За повече информация (по-специално относно различните служби, които са оправомощени да предоставят подкрепа), моля посетете следните уебсайтове:

Федерация „Валония—Брюксел“: victimes.be

Фландрия: slachtofferzorg.be

Последна актуализация: 14/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.