Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

България

Съдържание, предоставено от
България

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Адрес: Република България, гр. София 1040, ул. „Славянска“ № 1

Web: https://www.compensation.bg

Когато престъплението е извършено на територията на Република България, решаващ орган по молбите за финансова компенсация в трансгранична ситуация е Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления.

Когато престъплението е извършено извън територията на Република България, Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е подпомагащ орган и изпраща молбата за компенсация на компетентния орган в държавата, на чиято територия е извършено престъплението.

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

  • Молбата за финансова компенсация: на български и английски език;
  • Придружаващите документи към молбата: на български и английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления заплаща превода.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от в друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Пострадалият от престъпление не присъства по време на процедурата за предоставяне на финансова компенсация от държавата.

Предвиден ли е устен преводач при условие, че трябва да присъствам лично?

Виж предходния въпрос!

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Да. Медицинските документи, включително медицинските разходо-оправдателни документи от съответната държава биха могли да бъдат приети и/или признати, но това се преценява от Националния съвет за всеки отделен случай.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Разходите за пътуване, във връзка с медицински преглед биха могли да бъдат възстановени, но това се преценява от Националния съвет за всеки отделен случай.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Молбата за финансова компенсация се разглежда в едномесечен срок от датата на постъпването й. При необходимост този срок може да бъде удължаван до три месеца.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Български език и Английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решенията на Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления не подлежат на обжалване.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Процедурата за предоставяне на финансова компенсация от държавата не изисква участието на адвокат.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Българска асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите

Тел.: +359 2 981 93 00

Последна актуализация: 25/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.