Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Министерство на правосъдието (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Nikica Hamer Vidmar

Телефон: +385 1 371 47 56
Факс: +385 1 371 47 98

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Уебсайт: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да, като предявите иска пред Министерството на правосъдието на Република Хърватия пряко или с препоръчана поща.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

Искът и съпътстващите документи трябва да бъдат на хърватски език. Ако искът и съпътстващите документи са на чужд език, те трябва да бъдат подадени заедно със заверен превод, изготвен от лицензиран заклет писмен преводач.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Органът, вземащ решение, не превежда иска или съпътстващите документи и не покрива разходите за превод.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

В рамките на производството във връзка с въпросния иск не се заплащат административни или други такси.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Ако Комитетът за обезщетяване на жертвите на престъпления (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) реши да призове ищеца, за да го изслуша или за да участва лично в производството, пътните разходи на ищеца се възстановяват.

По правило присъствието на ищеца не е задължително в хода на производството и при вземането на решение и ако той, свидетелите, назначените от съда вещи лица или други лица трябва да бъдат изслушани, Комитетът за обезщетяване на жертвите на престъпления в качеството си на орган, вземащ решение, може да поиска от компетентния орган на другата държава — членка на ЕС, в която е подаден искът за обезщетение, да проведе изслушванията.

Освен това необходимото съгласно тази процедура изслушване може да се проведе чрез използването на технически помощни средства, включително компютърни технологии, електронни съобщителни мрежи и други помощни средства за предаване на картина и звук. В този случай изслушването се провежда от Комитета за обезщетяване на жертви на престъпления, т.е. органа, вземащ решение.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Да

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Чуждестранни медицински документи се приемат, макар че Комитетът за обезщетяване на жертвите на престъпления в качеството си на органа, вземащ решение, проверява и оценява медицинските документи и, ако е необходимо, може да разпореди да бъде получена медицинска експертиза.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Компетентният орган ще се произнесе по иска в рамките на приблизително 60 дни, ако искът е пълен и редовен (ако са представени и получени всички необходими документи и цялата информация и доказателства, необходими за вземане на решение). Ако искът обаче е непълен, времето, необходимо за вземане на решение, може да бъде по-дълго.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Решението по иска ще бъде на хърватски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решението не може да бъде обжалвано, макар че страната може да инициира административно обжалване, като подаде административна жалба до компетентния административен съд в срок от 30 дни от връчването на решението.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Да

Последна актуализация: 01/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.