Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Няма налична информация.

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Можете да изпратите искането си директно до решаващия орган в тази държава, дори и при трансгранични случаи.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— искането за обезщетение?

На гръцки и английски език.

— съпътстващите документи?

На гръцки и английски език.

Ако органът за обезщетение преведе искането/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Не се прилага.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на искането ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не сте задължен да присъствате.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не се прилага.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Медицинските свидетелства, издадени от лекари в държавата Ви по пребиваване, ще бъдат приети.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не се прилага.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по искане за обезщетение от органа или институцията?

За вземането на решение са необходими 6 месеца от датата, на която е предоставена цялата информация.

На какъв език мога да получа решението по искането си?

На гръцки и английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Можете да обжалвате решението, като предявите иск пред административния съд в срок от 75 дни от издаването на решението.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Можете да подадете молба за правна помощ във връзка със съдебното производство, касаещо Вашия случай.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Можете да получите информация във връзка с отправянето на искане за обезщетение като се свържете директно със службите за социално осигуряване.

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.