Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Няма изискване исковата молба да бъде изпратена чрез подпомагащия орган. Молбата може да се изпрати директно на органа за вземане на решения в Дания (Комисията за обезщетяване на травми от престъпления), която след това изпраща молбата на полицията в окръга, където е разследван случаят. Молбата може да се изпрати директно на полицията.

На какви езици органите за обезщетение приемат: иска? съпътстващите документи?

Всички изпращани документи се приемат на датски и английски език. Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления, обаче, би предпочела документите да са преведени на датски доколкото е възможно.

Дания е сключила езикова конвенция със скандинавските държави Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, съгласно която гражданите на тези държави имат правото да използват своя собствен език в друга скандинавска държава. Обхванатите от конвенцията езици са датски, фински, исландски, норвежки и шведски.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава - членка на ЕС, кой плаща за това?

Датската полиция плаща за превода на документите по случаите за обезщетение.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми бъдат възстановени пътните разходи? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Разглеждането на даден случай става въз основа на писмени материали. Ето защо като ищец не е необходимо да присъствате когато датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления разглежда случая, нито когато взема решение.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Тъй като разглеждането на даден случай става въз основа на писмени материали, въпросите, касаещи лично присъствие и съдействие с устен превод, не са приложими.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде установено от Ваши медицински експерти?

Няма изискване за медицински оценки и прегледи, които да се извършват от лекари в тази държава. По правило, датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления приема всички медицински удостоверения.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в Дания?

Обикновено няма нужда от медицински прегледи в тази държава ако живеете в друга държава от ЕС, тъй като прегледът може да се извърши във вашата държава по местоживеене.

Пътните разходи до и от мястото на лечение може да се покриват като разход, свързан с възстановяването.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Времето за разглеждане на случая от датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления може да варира значително в зависимост от случая. Наред с другото, това се дължи на необходимостта да се получи допълнителна информация по случая от полицията, лекарите или други власти, в зависимост от обстоятелствата; по същия начин, в случаи, касаещи трайно увреждане или загуба на работоспособност, може да е необходимо случаят да се представи пред Комисията за трудово застраховане (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), което може да доведе до удължаване на времето за разглеждане на случая.

Повече от 50% от новите случаи, получени от датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления, се обработват в рамките на 50 дни в съответствие с особено ускорена процедура, прилагана при прости случаи. Те включват случаи, при които има влязло в сила решение относно вината и размера на компенсацията.

Ако случаят не може да бъде уреден като се прилага тази особено ускорена процедура, обикновеният период на обработка от датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления понастоящем е до 18 месеца от получаването на новата искова молба за компенсация от Комисията.

Можете да ускорите обработването на вашето дело като представите на Комисията доказателства по вашия иск. Документацията може да включва, например, касови бележки за покупка на медикаменти, медицински удостоверения за периода на заболяването или декларация от вашия работодател за пропуснат доход в резултат от увреждането.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления изготвя всички решение на датски език. След това имате възможност решението да бъде преведено от подпомагащия орган във вашата държава по произход.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Не можете да се обърнете към други органи с цел обжалване на решението на датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления. Ако желаете да промените решението, трябва първо да се свържете с датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления и да обясните защо не сте съгласни с решението. Тогава Комисията ще прецени дали има основание да възобнови разглеждането на случая. Обикновено критерият е, че ищецът е представил нова имаща отношение информация, която е важна за резултата по случая.

Ако датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления потвърди решението си, можете да обжалвате нейното решение пред съда.

Можете да обжалвате и пред Парламентарния омбудсман.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) съгласно правилата на другата държава?

Разглеждането на казусите е така организирано, че по принцип нямате нужда от правна помощ, но има възможност за това като се използва нормативната уредба на тази държава. В специални случаи датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления може да реши, че ищецът трябва да поеме изцяло или частично направените от него разходи във връзка с производството пред Комисията.

Няма изискване за предоставяне от юрист или организация за правна помощ в тази държава на правна помощ или достъп до адвокат.

Има ли в тази държава организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат да претендирам за обезщетение при трансграничен случай?

Последна актуализация: 04/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.