В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Телефон: 00 44 203 684 2517

Уебсайт: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Подадените директно от Вас молби ще бъдат приемани, без да е необходимо да се обръщате към органа за помощ във Вашата държава.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

  • иска за обезщетение?
  • съпътстващите документи?

Предпочитаме да получаваме тези документи на английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Преводите ще бъдат платени от нас.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Услугите ни са безплатни.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Обработваме молбите и кореспондираме с ищците писмено. Не е необходимо да присъствате.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не се прилага.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Приемаме документи, издадени от квалифицирани медицински лица от други държави.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не покриваме пътни разходи.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Времето, необходимо за оценката на иска, ще варира в зависимост от неговата сложност. Исковете, свързани с пропуснати ползи, например отнемат повече време от исковете, които засягат само обезщетение, посочено в тарифата за увреждания (tariff of injuries). CICA няма да финализира даден иск, докато не потвърдите, че сте се възстановили от увреждането, доколкото това е възможно. Стараем се да решаваме стандартните случаи в рамките на 12 месеца от получаването на молбата.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Кореспонденцията ни с Вас ще бъде на английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Ако не сте съгласни с първоначалното решение и искате да го преразгледаме, трябва да ни изпратите писмена молба за преразглеждане в срок от 56 дни от датата на първоначалното решение. Към молбата си следва да приложите всички допълнителни доказателства в подкрепа на Вашия иск, които искате да вземем предвид.

Щом получим молбата Ви за преразглеждане заедно с предоставената от Вас подкрепяща информация, тя ще бъде разгледана от второ длъжностно лице, различно от лицето, взело първоначалното решение. Решението за преразглеждане може да бъде по-благоприятно или по-неблагоприятно от първоначалното решение или първоначалното решение може да не бъде променено.

Ако не сте съгласни с решението от преразглеждането, можете да го обжалвате пред Трибунала от първа инстанция (First-tier Tribunal) — Отделение за обезщетяване на пострадали от престъпление (Criminal Injuries Compensation) съгласно процедурните правила на трибунала (Tribunal Procedure Rules). Ще намерите правилата на уебсайта на Трибунала от първа инстанция.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не е необходимо да наемате представител срещу заплащане, адвокат или компания за управление на искове, за да подадете молба за обезщетение. Ако решите да използвате представител, чиито услуги се заплащат, ще трябва сами да заплатите съответните разходи, тъй като ние не можем да ги покрием.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Можете да се свържете с Информационната служба за жертви (Victims Information Service) и да потърсите помощ за подаването на молбата си.

Последна актуализация: 16/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.