Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Държавната хазна

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Финландия

електронна поща: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Можете да изпратите своя иск директно в Държавната хазна (Valtiokonttori). Моля имайте предвид ограниченията относно езика на документите, които са обяснени по-долу.

На какви езици органите за обезщетение приемат иска?

А съпътстващите документи?

Искът трябва да бъде изготвен на финландски, шведски или английски език. Съпътстващите документи следва също да бъдат на един от тези езици.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Държавната хазна няма да приеме иск за обработване, ако той не е изготвен на един от посочените по-горе езици. Ако се нуждаете от помощ при превода на документите, можете да се обърнете към органа за помощ в държавата, където живеете.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Няма да Ви бъдат начислени административни разходи за обработка на исковата молба.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Случаят ще бъде разгледан от Държавната хазна писмено. Няма да Ви се налага да се явявате лично по време на който и да е етап от процеса.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Вж. отговора на предишния въпрос.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Медицинско свидетелство, издадено от лекар във Вашата държава на пребиваване, ще бъде прието като доказателство за понесеното увреждане.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Вж. отговора на предишния въпрос.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Ще получите решение в срок от 6—8 месеца, след като Вашият иск бъде получен от Държавната хазна.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Държавната хазна издава решения само на финландски и шведски език. Ако сте внесли иска си на английски език, заедно с решението ще получите резюме на съдържанието на решението на английски.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Можете да обжалвате писмено полученото от Вас решение за обезщетение пред Съда за спорове в областта на социалното осигуряване (Vakuutusoikeus) в срок от 30 дни от датата, на която Ви е било съобщено. Насоките за начина на обжалване са приложени към решението за обезщетение на Държавната хазна,

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Държавната хазна може да Ви предостави съвет по въпроси, свързани с предявяването на обезщетение. Ако използвате помощта на външен адвокат при изготвянето на Вашия иск, разходите, произтичащи от това, могат да бъдат компенсирани само ако Ви е предоставена правна помощ или Ви е назначен правен съветник за разглеждане на делото от съда. Разходите за изготвяне на иск могат да бъдат компенсирани също когато делото не се разглежда в съда, ако отговаряте на предвидените финансови условия за получаване на правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Можете да получите помощ при предявяване на иск от финландската организация за подкрепа на жертвите (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Можете да намерите данните за контакт на тази организация на нейния уебсайт на: https://www.riku.fi/en/home/.

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.