Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Кой орган взема решение по иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Към всеки окръжен съд (tribunal de grande instance) има Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI), която взема решения по исковете/исканията за обезщетение, предявени от жертвите на престъпления или техните правоприемници.

В случай на тероризъм, Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) Фр. взема решения по исканията, като в случай на оспорване на решението му, то подлежи на съдебен контрол.

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да, можете да отнесете въпроса директно към органа, който ще може да вземе решение по искането Ви.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— иска/искането за обезщетение?

— подкрепящите документи?

Искането и документите се приемат на френски или английски език.

Ако органът за обезщетение преведе искането/подкрепящите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

От трансграничните жертви се изисква да осигурят, доколкото е възможно, превод на френски език на основните документи за своя сметка.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на искането ми (получено от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми, може ли да ми бъдат възстановени пътните разходи? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не е задължително да присъствате. При определени условия обаче, можете да поискате да Ви бъдат възстановени пътните разноски и да Ви бъде платена сума за дневни разноски за храна и настаняване и обезщетение за присъствие (indemnité de comparution).

За да получите това възстановяване, трябва да се свържете със съда/органа, който Ви е призовал.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Да, ако дойдете, ще Ви бъде осигурен преводач безплатно.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде установено от Ваши медицински експерти?

Ще се приемат медицински свидетелства от Вашата държава на пребиваване. В зависимост от случая е възможно медицинската преценка да се извърши въз основа на документи.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Медицинският преглед се организира по възможност по взаимно съгласие с жертвата и се провежда по време някое от нейните посещения във Франция. В останалите случаи пътните разходи на жертвата за явяване на медицинския преглед могат да бъдат възстановени от Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления при представяне на подкрепящи документи.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по искане за обезщетение от органа или институцията?

Регистратурата на Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления препраща незабавно искането до Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления.

В двумесечен срок от получаване на пълното досие, препратено от регистратурата на Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления, Гаранционният фонд трябва да представи предложение на жертвата.

Ако тя приеме предложението, постигнатото споразумение се препраща на председателя на Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления за одобрение. След одобряването му споразумението може да бъде изпълнено. Решението се съобщава на жертвата и на Гаранционния фонд, който извършва плащането.

Ако Гаранционният фонд даде мотивиран отказ, или жертвата откаже предложението, или ако жертвата не отговори на предложението на Гаранционния фонд в 2-месечен срок, по искането се образува съдебно производство: в този случай искането се разглежда от съдия, който проверява предоставените изявления и документи.

Прокурорът и Гаранционният фонд представят становища не по-късно от 15 дни преди съдебното заседание. Ищецът и Гаранционният фонд трябва да бъдат призовани най-малко два месеца предварително.

След разглеждане в закрито заседание, решението на Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления да присъди или откаже обезщетение се съобщава на ищеца и на Гаранционния фонд, който изплаща всяко присъдено обезщетение в рамките на месеца, следващ уведомяването.

В случаите на тероризъм (FR.) Гаранционният фонд изплаща аванс в рамките на месеца след получаване на пълното досие, ако са изпълнени необходимите условия. Гаранционният фонд отправя предложение за обезщетяване на жертвата (когато вече е в стабилизирано състояние) или на близките членове на семейството на починала жертва в срок от три месеца.

На какъв език мога да получа решението по искането си?

Ще получите решението на френски език. Можете да поискате то да бъде преведено безплатно.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Ако не сте удовлетворени от решението на Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления, можете да поискате то да бъде преразгледано от апелативния съд (cour d’appel), под чиято юрисдикция попада тази Комисия.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) съгласно правилата на другата държава?

Може да Ви бъде предоставена правна помощ в съответствие с приложимите във Франция правила.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат да претендирам за обезщетение при трансгранична ситуация?

Сдруженията за подкрепа на жертвите, с които можете да се свържете в бюрата за подкрепа на жертвите към съдилищата и/или в собствените им помещения, могат да Ви предоставят безплатно съдействие при изготвянето на искането Ви за обезщетение.

Последна актуализация: 05/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.