Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Органите, вземащи решение, са органите за оказване на помощ във всяка федерална провинция. Компетентна е провинцията, в която е извършено престъплението. За да не губят време в търсене на компетентния орган, ищците могат да се обърнат към централното звено за контакт (Федералната служба на труда и социалната политика), което ще предаде искането за обезщетение на компетентния орган.

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към звеното за контакт в моята държава)?

Можете, но компетентните органи за помощ също следва да бъдат информирани.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

- иска?

На всеки европейски език

- съпътстващите документи?

На всеки европейски език

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Преводите са безплатни за ищеца. Тези разходи обикновено се поемат от органите, вземащи решение.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е „да“, кой плаща тези разходи?

В Германия няма административни или други такси за искове за обезщетяване на жертви.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Пътните разходи, когато такива са необходими, се заплащат от компетентния орган, вземащ решение.

Осигурен ли е устен преводач, ако трябва да присъствам лично?

Нямате законоустановено право на устен преводач. На практика обаче устните преводачи се използват често, когато са необходими.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде преценено от ваши медицински експерти?

Обикновено такива удостоверения се приемат.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Пътните разходи, когато такива са необходими, се заплащат от компетентния орган, вземащ решение.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

На този въпрос няма категоричен отговор, тъй като продължителността на процедурата по обезщетяване е тясно свързана с обстоятелствата по всеки отделен случай.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Обикновено решението се превежда на съответния национален език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решението може да бъде обжалвано в рамките на процедурата за предоставяне на обезщетение. Ако жалбата не бъде уважена, можете да подадете жалба до съда по социалноосигурителни спорове.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Всички ищци могат да получат правна помощ, макар че разходите не могат да бъдат възстановени.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

В Германия съществуват редица местни, регионални и национални организации за подкрепа на жертвите, които могат да предоставят помощ. Подробна информация за тях може да бъде намерена на следния уебсайт, като тя е достъпна на английски и на испански език: http://www.odabs.org/.

Последна актуализация: 02/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.