Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Кой орган взема решение по иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Гръцкият орган за обезщетение (Archí Apozimíosis)

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Ако вашето пребиваване (katoikía) или обичайно местопребиваване (siníthi diamoní) е на територията на друга държава членка, молбата трябва да бъде подадена до органа за помощ на съответната държава членка, който ще я изпрати на Гръцкия орган за обезщетение. В този случай Гръцкият орган за обезщетение ще предаде при първа възможност следната информация на органа за помощ на съответната държава членка и на ищеца: а) името на лицето за контакт или службата, която разглежда досието; б) потвърждение за получаване на молбата и в) приблизителния срок, в който се очаква да се вземе решение по молбата.

На какви езици органите за обезщетение приемат иска?

Официалният език за подаване на молбата и за обмена на информация, данни и съпътстващи документи, е гръцкият език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи, кой заплаща за това?

Органът не носи отговорност за превода и следователно няма да поема разходите.

Има ли някакви административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Да, таксата е 100 EUR. Ако таксата не е била платена при разглеждането на молбата от Органа за обезщетение, тя ще бъде отхвърлена. Гръцкият орган за обезщетение може да ви предостави информация за банковия превод, който ще трябва да направите.

Ако пребивавате в държава, която е част от ЕЗПЕ (Единна зона за плащания в евро), можете да платите таксата по електронен път чрез кредитен превод в евро в рамките на ЕЗПЕ, като получаващата банка е Банката на Гърция. IBAN номерът на сметката и данните за превода са:

Име на бенефициера: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Адрес на бенефициера: 10 Kar. Servias St., 10562, Athens

IBAN на бенефициера: GR1201000230000000481090510

Банков идентификационен код (BIC) на банката на бенефициера: BNGRGRAA

Информация за превода: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (Гръцкият орган за обезщетение ще ви предостави 20-цифрена парола/код за плащане)

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да претендирам за възстановяване на разходи? С кого трябва да се свържа?

Ако според Органа за обезщетение е налице такава необходимост, той може да призове вас, извършителя или други участници, като например свидетели или вещи лица, да се явите лично, за да свидетелствате пред него.

Ако вашето местопребиваване или обичайно местопребиваване е на територията на друга държава членка, Гръцкият орган за обезщетение ще поиска от съответния орган за помощ да изслуша съответното лице в съответствие с правото на държавата, в която се намира и да изпрати доклад от изслушването. Той може също така да проведе изслушването сам, по телефона или чрез видеоконферентна връзка, в сътрудничество със съответния орган за помощ и в съответствие с гръцкото право. В този случай Гръцкият орган за обезщетение не може да ви задължи да се явите пред него. Гръцкият орган за помощ ще съдейства на органа за обезщетение на съответната държава членка по време на вашето изслушване или това на други участници, като например свидетели или вещи лица.

За тази цел, по искане на органа за обезщетение на съответната държава членка, Гръцкият орган за помощ: а) ще помогне на органа за обезщетение, когато изслушването се провежда директно от последния по телефона или чрез видеоконферентна връзка, в съответствие с гръцкото право, в който случай Органът за помощ ще предостави и ще гарантира необходимата логистична инфраструктура; или б) ще проведе изслушването сам, в съответствие с гръцкото право, и ще изпрати доклад от изслушването на органа за обезщетение на съответната държава членка. В последния случай докладът от изслушването, който се изготвя на гръцки език, ще бъде преведен на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, или на всеки друг език на ЕС, който държавата членка е заявила, че може да приеме.

Направените във връзка с това разноски от Гръцкия орган за помощ, се поемат от гръцката държава.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Да, присъствието на устен преводач е предвидено.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Приемат се, но е възможно да се поиска и изготвянето на доклад от вещо лице.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Да, разходите ви ще бъдат възстановени.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Органът за обезщетение трябва да разгледа случая в срок от три месеца от датата на постъпване на молбата и трябва да вземе окончателното си решение в срок от три месеца от датата на оценка на молбата.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На език, който разбирате.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Можете да предявите иск пред Административния първоинстанционен съд (Dioikitikoú Protodikeíou).

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Жертвите на престъпни деяния също имат право на правна помощ във връзка с всякакви наказателни и граждански искове. В законодателството (член 1 от Закон 3226/2004) се предвижда правна помощ за граждани на държава — членка на ЕС, граждани на трети държави и лица без гражданство, които са с ниски доходи, ако пребивават законно или имат обичайно местопребиваване в Европейския съюз. Гражданите с ниски доходи, които имат право на правна помощ са тези, чийто годишен доход на семейството не надвишава две трети от минималния годишен доход на член от семейството, определен в Националния общ колективен трудов договор. В случай на спор на национално равнище, доходите на другата страна в спора не се вземат под внимание.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Изследователски център за равенство между половете (KEThI)

Национален център за социална солидарност (EKKA)

Генерален секретариат за равенство между половете (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Гръцки съвет за бежанците (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Амнести Интернешънъл — Гръцка секция

Гръцка полиция — Киберпрестъпления

Последна актуализация: 21/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.