Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Като решаващ орган Правителствената служба на Будапеща (Budapest Főváros Kormányhivatala) е оправомощена да взема решения по исковете за обезщетение, получени от други държави членки:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

Адрес на електронна поща: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Уебсайт http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— иска?

На който и да е език.

— съпътстващите документи?

На който и да е език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Унгарската държава.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не, не се дължат такива такси.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Разходите не могат да Ви бъдат възстановени, тъй като процедурата не изисква да присъствате лично.

Предвиден ли е устен преводач при условие, че трябва да присъствам лично?

Да.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Приемат се.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

По време на процедурата решение трябва да бъде взето в срок от най-много 60 дни.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На унгарски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решение, взето на първа инстанция, подлежи на обжалване и жалбата се разглежда от Министерството на правосъдието в качеството му на орган от втора инстанция. Административни производства срещу решението на Министерството на правосъдието на втора инстанция могат да бъдат отнесени до съдилищата.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Можете да получите правна помощ съгласно унгарския Закон LXXX от 2003 г. за правната помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Услугите в помощ на отстояването на Вашите интереси се предоставят във всеки офис на службата за подкрепа на жертвите, където съветници в областта на подкрепата на жертвите оказват практическо съдействие на заинтересованите страни (напр. при попълването на исковите молби, получаването на информация). Жертвите могат да се обръщат и към организации на гражданското общество (например, „Белият пръстен“ (Fehérgyűrű), „Помощ от унгарската баптистка църква“ (Baptista Szeretetszolgálat) и др.)

Последна актуализация: 11/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.