Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Като решаващ орган Правителствената служба на Будапеща (Budapest Főváros Kormányhivatala) е оправомощена да взема решения по исковете за обезщетение, получени от други държави членки:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 18962104

Електронна поща: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Уебсайт: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/aldozatsegito-szolgalat-at

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— искa?

На който и да е език.

— придружаващите документи?

На който и да е език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/придружаващите документи от друга държава от ЕС, кой заплаща за това?

Унгарската държава.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработване на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не, не се дължат такива такси.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не се изисква да присъствате лично за процедурата.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Да.

Приемат ли се и признават ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде преценено от Ваши медицински експерти?

Унгарският орган приема медицински свидетелства от Вашата държава по пребиваване.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

По време на процедурата решение трябва да бъде взето в срок от най-много 60 дни.

На какъв език ще получа решението по иска си?

На унгарски език; за лицата, които не говорят унгарски, то ще бъде преведено.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Срещу първоинстанционното решение могат се образуват административни производства пред съдилищата.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) съгласно правилата на другата държава?

Можете да получите правна помощ въз основа на унгарския Закон LXXX от 2003 г. за правната помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Услуги в помощ на отстояването на Вашите интереси са достъпни от всяко организационно звено на службата за подкрепа на жертвите, т.е. в областните правителствени служби, правителствената служба на Будапеща и центровете на Службата за подкрепа на жертвите, където консултантите по въпросите на подкрепата на жертвите ще предоставят практическа помощ (например съдействие при попълване на исковите молби) и информация на заинтересованите страни. Жертвите могат да се обръщат и към организации на гражданското общество (например „Бял пръстен“ (Fehérgyűrű), „Помощ от унгарската баптистка църква“ (Baptista Szeretetszolgálat) и др.).

Последна актуализация: 03/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.