Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Комитетът за солидарност с жертвите на престъпления от мафиотски тип и умишлени престъпления против личността (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti) към Министерството на вътрешните работи (Via Cavour n. 6; адрес на сертифицирана електронна поща: protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Комитетът се председателства от комисар (Commissario) и се състои от един представител на Министерството на вътрешните работи, двама представители на Министерството на правосъдието, един представител на Министерството на икономическото развитие, един представител на Министерството на икономиката и финансите, един представител на Министерството на заетостта, здравеопазването и социалната политика, както и от един представител без право на глас на Дружеството концесионер за държавни застрахователни услуги (CONSAP), който отговаря за икономическото управление на съответния фонд.

Молбите за достъп до Фонда трябва да бъдат подадени за проучване до префектурата — териториалното подразделение на правителството (Prefettura — Ufficio territoriale del Governo), компетентна по мястото, където се намира съдебният орган, издал осъдителната присъда за едно от престъпленията по член 11 от Закон № 122/2016, или по мястото на пребиваване на заинтересованата страна или на други правоимащи лица, ако жертвата на престъплението е починала, или по мястото на пребиваване на специалния представител (procuratore speciale), ако жертвата или други правоимащи лица са италиански граждани или граждани на ЕС, които не пребивават в Италия.

Решението по молбата се взема от Комитета за солидарност с жертвите на престъпления от мафиотски тип и умишлени престъпления против личността.

Условията за достъп до Фонда и формуляра на молбата могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерството на вътрешните работи:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да, въпреки че съдействието от страна на органа за помощ може да бъде полезно във връзка с превода на молбата и всяка друга документация.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

  • иска?
  • съпътстващите документи?

На италиански език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Молителят не заплаща никакви разходи.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Присъствието не е необходимо, тъй като няма състезателна процедура. Ако желаете да представите допълнителни съображения или документи, можете да ги изпратите на адреса на сертифицираната електронна поща или чрез органа за помощ.

Указ № 222/2008, Член 6 Изслушване на молителя, поискано от италианския решаващ орган

1. Ако италианският решаващ орган реши да изслуша молителя или всяко друго лице съгласно член 2, параграф 3 от законодателния указ, той трябва да изпрати искане до органа за помощ на другата държава членка при спазване на процедурите, посочени в член 3, параграф 2 от настоящия указ. В искането трябва да се съдържа информация за процесуалните изисквания, предвидени в италианското право, с покана до органа за помощ на другата държава членка, който е получил молбата, да информира лицето, което трябва да бъде изслушано, за тези изисквания.

2. Ако италианският решаващ орган поиска от органа за помощ на другата държава членка да изслуша молителя или всяко друго лице в съответствие със законите на тази държава членка, съгласно последната част от член 2, параграф 3 от законодателния указ, той изпраща искането в съответствие с процедурите, посочени в член 3, параграф 2 от настоящия указ.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Виж отговора на предишния въпрос.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде преценено от ваши медицински експерти?

Те ще бъдат признати, при условие че са получени на италиански или английски език. Не е предвидено извършването на специална преценка от страна на местни лекари.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не е необходимо да се извършват медицински прегледи. Вместо това ще трябва да представите съответната медицинска документация и фактурите за медицински разходи.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Понастоящем е предвиден срок от 60 дни от получаването на молбата. Трябва да се има предвид обаче, че искането на допълнителни документи или информация прекъсва процедурата по смисъла на член 10 bis от Закон № 241/90.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На италиански език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Като внесете жалба в обикновения съд в срок от 60 дни от съобщаване на решението.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Това не е известно на службата, която предоставя настоящата информация.

Последна актуализация: 16/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.