Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Кой орган взема решение по искане за обезщетение при трансгранични случаи?

Службата за правна помощ (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Телефон: +371 67514208
Безплатна телефонна линия: +371 80001801
Факс: +371 67514209

Ел. поща: jpa@jpa.gov.lv
Уебсайт: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Мога ли да изпратя искането си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Можете да изпратите искане за обезщетение от държавата директно до Службата за правна помощ, без да подавате молба до компетентния орган на държавата — членка на Европейския съюз, която е Вашата държава по пребиваване.

На какви езици органите за обезщетение приемат искания?

Службата за правна помощ приема искания за обезщетение от държавата и приложените към тях документи на латвийски или на английски език. Документите, които трябва да бъдат подадени до Службата за правна помощ, няма нужда да бъдат легализирани и по отношение на тях не се прилагат други подобни формалности.

Ако органът за обезщетение преведе искането/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Ако е необходим превод на искането за обезщетение от държавата и приложените към него документи, разходите за превод ще бъдат покрити от средствата, отпуснати от националния бюджет на Службата за правна помощ.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на искането ми (получено от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Няма да бъдете таксуван за разглеждане на искането Ви за обезщетение от държавата, подадено чрез друга държава — членка на Европейския съюз.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не е необходимо да присъствате при разглеждането на искането Ви за обезщетение от държавата и при вземането на решение за плащане или за отказ за плащане на обезщетение от държавата.

Ако Службата за правна помощ счита, че за вземането на решение е необходима допълнителна информация, ще бъдете уведомен по съответния начин в срок от седем дни от получаването на искането за обезщетение от държавата.

Решението ще бъде изпратено на посочения в молбата за обезщетение от държавата адрес.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не е необходимо да присъствате при разглеждането на искането Ви за обезщетение от държавата и при вземането на решение за плащане или за отказ за плащане на обезщетение от държавата.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Решението за извършване на експертиза се взема от органа, водещ производството (полицията, прокуратурата, съдът). Службата за правна помощ ще поиска от органа, водещ производството, информация за резултатите от експертизата.

Експертното становище се основава на медицински досиета или на други обективни данни.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Ако органът, водещ производството (полицията, прокуратурата, съдът), е взел решение да поиска експертиза, пътните Ви разходи ще бъдат покрити (от националния бюджет) по реда и в размера, предвидени в законовите и подзаконовите актове на Република Латвия.

Колко време (приблизително) отнема да се получи решение по искане за обезщетение от органа или институцията?

Службата за правна помощ взема решение за плащане или отказ за плащане на обезщетение от държавата в срок от един месец от получаването на искането за обезщетение, като решението се изпраща на посочения в искането адрес.

Ако Службата за правна помощ поиска някаква допълнителна информация от Вас или от органа, водещ производството (полицията, прокуратурата, съда), срокът за вземане на решение се спира до получаването на цялата необходима информация.

На какъв език мога да получа решението по искането си?

Решението за плащане или отказ за плащане на обезщетение от държавата ще Ви бъде изпратено на латвийски език с превод на езика, който държавата — членка на Европейския съюз, в която пребивавате, е посочила, че приема.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Можете да обжалвате решението на Службата за правна помощ за плащане или отказ за плащане на обезщетение от държавата в срок от един месец от влизането му в сила, като подадете жалба във връзка с това до Службата за правна помощ, която ще бъде препратена до Министерството на правосъдието.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не се нуждаете от правна помощ, за да поискате обезщетение от държавата. Службата за правна помощ предоставя необходимата помощ във връзка с претендирането на обезщетение от държавата.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Сдружението „Skalbes“ предлага безплатна гореща телефонна линия 116006 — „Гореща телефонна линия за жертви на престъпления“ (всеки ден от 7,00 до 22,00 часа), като предоставя емоционална и психологическа подкрепа на жертвите на престъпления, информация за процесуалните права на жертвите (например правата в рамките на наказателното производство, правата на обезщетение за причинени вреди, обезщетение от държавата и т.н.), достъпните услуги и съществуващите услуги за оказване на подкрепа на жертвите.

Последна актуализация: 18/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.