Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Кой орган взема решение относно исканията за обезщетение при трансгранични случаи?

Министерството на правосъдието на Република Литва (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30
Vilnius

Мога ли да изпратя искането си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да, можете да изпратите искането си директно до Министерството на правосъдието на Република Литва.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— исканията за обезщетение?

— съпътстващите документи?

Искането и допълнителните документи трябва да бъдат подадени на литовски или на английски език.

Ако органът за обезщетение преведе искането/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Разходите за превод на литовски или на английски език на искането и/или приложените към него документи, трябва да бъдат платени от лицето, искащо обезщетение, или от изпращащия орган.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на искането ми (получено от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не е необходимо жертвата на престъпление да присъства, когато се взема решение по нейното искане. Следователно такива разходи не подлежат на възстановяване.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не е необходимо жертвата на престъпление да присъства, когато се взема решение по нейния иск.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Документите, издадени от компетентните институции/лица в държавата по пребиваване на жертвата, ще бъдат признати.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не

Колко време приблизително отнема да се получи решение по искане за обезщетение от органа или институцията?

Решението ще бъде взето в срок от един месец от подаването на искането и на всички необходими документи до Министерството на правосъдието на Република Литва.

На какъв език мога да получа решението по искането си?

Обикновено на литовски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решенията, взети от Министерството на правосъдието на Република Литва, могат да бъдат обжалвани пред Комисията за административни спорове на Литва (Lietuvos administracinių ginčų komisija) или окръжния административен съд на Вилнюс (Vilniaus apygardos administracinis teismas) в срок от един месец от датата, на която е съобщено решението.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Да. Можете да подадете молба за правна помощ до Службата за гарантираната от държавата правна помощ (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), която ще вземе решение относно предоставянето на правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите във вашата държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Не

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.