Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Министерството на правосъдието

13, rue Erasme
L-2934
ЛЮКСЕМБУРГ

телефон: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
факс: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

Адрес на електронна поща: info@mj.public.lu
Уебсайт: http://www.mj.public.lu/

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да, искът за обезщетение следва да бъде изпратен директно до министъра на правосъдието на Люксембург с писмо, при условие че ищецът няма право на обезщетение от друга държава членка и може да докаже, че пребивава законно и обичайно в Люксембург.

Ищецът може да бъде освободен от изискването да пребивава законно и обичайно в Люксембург, ако той е жертва на престъпление по член 382-1 от Наказателния кодекс (трафик на хора).

На какви езици органите за обезщетение приемат иска и съпътстващите документи?

Искът за обезщетение и съпътстващите документи се приемат на следните езици:

  • люксембургски,
  • френски,
  • немски.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Министерството на правосъдието покрива разходите за превод.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Присъствието на жертвата е по избор. Тя може да бъде представлявана от адвокат. Ето защо не е необходимо да пътува.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Да.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Медицинските свидетелства, предоставени от лекари във Вашата държава на пребиваване, ще бъдат приети или признати като съпътстващи документи за действията и уврежданията, понесени от Вас.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не е приложимо. Чуждестранните медицински свидетелства се приемат като съпътстващи документи.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Министърът на правосъдието ще вземе решение по внесения иск за обезщетение в срок до шест месеца.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Тъй като искът трябва да бъде написан на френски, немски или люксембургски език, съответното решение ще бъде изготвено на един от трите приети езика.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Ако решението на министъра на правосъдието бъде оспорено по отношение на принципа и присъдената сума, могат да бъдат предприети правни действия срещу държавата, представлявана от министъра на правосъдието. Действията трябва да бъдат отнесени до районния съд (tribunal d’arrondissement) на Люксембург или Дикирх, според избора на ищеца.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Всеки, който може да докаже, че не разполага с достатъчно доходи, може да получи безплатна правна помощ при условията, посочени от закона. Може да бъде назначен адвокат, който да Ви предостави правен съвет или да Ви представлява в съда, като разходите се покриват от държавата. Всеки може да се консултира с органите, предоставящи правна информация и съвети. Можете да се обърнете към Службата за правна информация (Service d’Accueil et d’Information juridique), за да получите всякаква правна информация безплатно.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (Централна служба за социална помощ) — Service d’aide aux victimes (SAV) (Служба за подкрепа на жертвите)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Люксембург

телефон: (+352) 47 58 21-627 / 628

Последна актуализация: 19/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.