Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Длъжностно лице по исковете

The Palace, St George’s Square
Валета

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Не можете да изпратите иска си директно.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

  • иска? На малтийски или на английски език.
  • съпътстващите документи? На малтийски или на английски език.

Ако органът за обезщетение преведе документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Органът за обезщетение заплаща това.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Няма такси.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Неприложимо.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Неприложимо.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Могат да бъдат приети по усмотрение на длъжностното лице по искове, което може да реши да поиска и становището на местни медицински експерти.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Да, разходите ще бъдат възстановени.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Отнема между един и два месеца.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Можете да получите решението на английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Това не е възможно.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Да, можете.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

http://vso.org.mt/

или Главният адвокат за правна помощ: https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.