Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Фонд за обезщетяване при тежки престъпления (Schausservice Geweeldisdrijven)

Адрес:
Kneuterdijk 1
2514 EM The Hague

Телефон: 070-4142000
Ел. поща: info@schadefonds.nl

Пощенски адрес:
Postbus 71
2501 CB The Hague

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

иска?

На всеки език, който може да предпочетете, но за предпочитане на нидерландски или английски език.

придружаващите документи?

На всеки език, който може да предпочетете, но за предпочитане на нидерландски или английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Фондът за обезщетяване при тежки престъпления.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не, няма никакви административни или други такси за обработка на иска.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? Към кого трябва да се обърна?

Не е необходимо да присъствате по време на процедурата. Решението винаги ще бъде дадено писмено и ще Ви бъде изпратено по пощата.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не се прилага.

Признават и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат удостоверени от Ваши медицински експерти?

Медицинска информация от Вашия лекар обикновено се приема от Фонда за обезщетение при тежки престъпления и при необходимост се предоставя на неговите медицински консултанти за оценка и мнение. Самите медицински консултанти не извършват медицински прегледи.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не се прилага.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Не повече от 26 седмици, но обикновено по-малко.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На езика, на който сте подали иска.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Като подадете жалба пред отдела по жалбите на Фонда за обезщетяване при тежки престъпления. Решението относно Вашия иска съдържа информация относно процедурата за оспорването му.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Подкрепа на жертвите на престъпления — Нидерландия (Slachtofferhulp Nederland) може да е в състояние да Ви помогне. С организацията можете да се свържете на телефон На 0900—0101.

Последна актуализация: 26/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.