В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Този раздел не е приложим за Северна Ирландия. Нейните служби за обезщетяване на жертвите на престъпления се занимават само с искове за деяния, настъпили в Северна Ирландия.


Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

-

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

-

На какви езици органите за обезщетение приемат:

  • Молбата за финансова компенсация: на български и английски език;
  • Придружаващите документи към молбата: на български и английски език. -

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

-

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от в друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

-

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

-

Предвиден ли е устен преводач при условие, че трябва да присъствам лично?

-

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

-

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

-

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

-

На какъв език мога да получа решението по иска си?

-

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

-

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

-

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

-

Последна актуализация: 02/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.