Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Понастоящем няма предоставена информация.

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Искът за обезщетение по правило следва да бъде предаден на решаващия орган от органа за помощ. Правоимащото лице обаче също може да изпрати иска си директно до полския решаващ орган.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— иска?

— съпътстващите документи?

Решаващият орган приема кореспонденция на полски и на английски език.

Решаващият орган приема протоколи от изслушвания, проведени от органа за помощ на друга държава на нейния официален език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Разноските по превода на документите се покриват от държавната хазна.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Искащите обезщетение лица са изцяло освободени от задължението да плащат съдебни такси.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Разходите за път не могат да Ви бъдат възстановени. Изслушването Ви обаче може да се проведе от разстояние, т.е. без да се налага да се явявате пред решаващия орган. Можете да отправите молба към решаващия орган да поиска съдействие от органа за помощ във Вашата държава за организиране на предаването на Вашето изслушване. Трябва да дадете съгласието си за такова изслушване.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Ако е необходимо, решаващият орган ще назначи професионален устен преводач. Няма да се наложи да поемате съответните разходи.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Решаващият орган ще прецени дали прегледът, извършен по местопребиваване, е надежден. Ако установи, че е необходим нов преглед, трябва да го направите. Ще е необходимо да заплатите само пътните разходи.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Вашите пътни разходи не могат да бъдат възстановени дори ако се е наложило да пътувате до тази държава, за да направите медицински преглед.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Няма краен срок за вземане на решения по исковете за обезщетение. Периодът за вземане на решение зависи не само от това колко сложен е случаят и от какви доказателства се нуждае решаващият орган, но и от броя на случаите, разглеждани от него към момента.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Решението за обезщетение ще бъде на полски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Ако не сте доволен от решението за обезщетение, можете да го обжалвате пред съда на втора инстанция (sąd II instancji). Няма да заплащате никакви разходи, свързани с обжалването.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Съгласно полското право може да бъде предоставена правна помощ. Тя се предоставя на лица, които докажат, че не могат да си позволят адвокат. Моля, не забравяйте: когато търсите обезщетение, можете да очаквате съдействие от прокурора по производството във връзка с престъплението, заради което търсите обезщетение.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

В Полша има Фонд за подкрепа на жертвите и постпенитенциарна помощ (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), който набира средства, наред с другото, и за подпомагане на жертвите на престъпления и техните най-близки роднини. Фондът се управлява от министъра на правосъдието. Подкрепата е организирана така, че управителят на Фонда извършва подбор в открита тръжна процедура на организациите, чиито оферти са оценени като най-добри, и им отпуска целеви субсидии за мерки за жертви на престъпления.

Средствата се използват за финансиране на правна, психологическа и материална помощ. Правната помощ може да включва и оказване на съдействие при търсене на обезщетение, включително при трансгранични случаи.

Ако желаете да се възползвате от такава помощ, трябва да се свържете с неправителствена организация, получила субсидия от министъра на правосъдието за тази цел, и да докажете, че сте жертва на престъпление. Списък на такива организации, заедно с техните данни за контакт, може да бъде намерен на уебсайта на Министерството на правосъдието ( https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), в раздела за дейности/подкрепа за жертвите на престъпления/подкрепа за жертвите на престъпления и техни най-близки роднини — списък на органи и организации (щракнете върху: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym — lista podmiotów i organizacji).

Последна актуализация: 03/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.