Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Кой орган взема решение по иск за обезщетение при трансгранични случаи?

В Португалия органът е Комисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes> — CPVC).

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Не. Жертвите на престъпления, извършени чрез упражняване на насилие, или на домашно насилие, чието обичайно местопребиваване е в друга държава — членка на ЕС, трябва да подадат иска за присъждане на обезщетение/авансово плащане от португалската държава до компетентния орган на държавата — членка на ЕС, в която пребивават.

Въпросният орган ще изпрати иска до CPVC в Португалия, която ще го получи и ще предприеме необходимите действия, за да разследва фактите и да вземе решение по иска.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

а) иска?

CPVC приема исковете и документите на португалски или английски език.

б) съпътстващите документи?

Ако CPVC поиска от компетентния орган на държавата членка по обичайно местопребиваване на ищеца да организира изслушването на ищеца или на някое друго лице (например свидетел или вещо лице), CPVC не може да отхвърли писмения протокол от изслушването, при условие че протоколът е изготвен на един от езиците на институциите на Общността.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

CPVC. Поисканите и предоставяните от CPVC услуги по дела за престъпления, извършени чрез упражняване на насилие или домашно насилие, не отговарят на критериите за искане за възстановяване на такси или разноски.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (подаден в друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Няма такива.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се постановява решение по иска ми, може ли да ми бъдат възстановени разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

CPVC получава всички документи, които са ѝ необходими за разследването и вземането на решение относно процедурата за плащане на обезщетение от португалската държава за извършено в Португалия престъпление срещу жертва, чието обичайно местопребиваване е в друга държава членка. Тя може също така да иска от органа на държавата членка по местопребиваване на жертвата да проведе изслушване/разпит на жертвата. Ищецът няма да бъде задължен да пътува до Португалия, за да бъде изслушан от комисията.

Ако португалската юрисдикция прецени, че е от съществено значение да изслуша ищеца лично, без да се използват други средства, пътните разходи и други свързани с пътуването разходи ще бъдат заплатени от португалската държава.

Националният орган, който получава и обработва молбите за правна помощ, е службата за социална сигурност.

Предвиден ли е устен преводач, ако трябва да присъствам лично?

Да.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/уврежданията ми трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Всички документи, изпратени от компетентния орган на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на ищеца, се приемат без особени формалности и са освободени от изисквания за легализация или подобни на нея формалности.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Медицинските документи, които ищецът е изпратил на органа на държавата членка, в която се намира обичайното му местопребиваване, и които са необходими за решаването на случая или други документи, които могат да бъдат поискани, ще бъдат изпратени на CPVC, без да са необходими допълнителни медицински прегледи в Португалия.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

В срок от 10 дни както компетентният орган на държавата членка по обичайно местопребиваване на ищеца, така и самият ищец ще получат уведомление за получаването на иска от CPVC, както и указание за вероятния график за постановяване на решение по иска.

На какъв език ще получа решението по иска си?

Решението по иска за обезщетение може да бъде изпратено на португалски или английски език на ищеца и на органа на държавата членка по обичайно местопребиваване на ищеца. CPVC може да реши също така да използва официалния език на държавата — членка на ЕС, в която е обичайното местопребиваване на ищеца, или друг език на тази държава членка, при условие че този език е един от езиците на институциите на Съюза.

Ако не съм доволен от решението, мога ли да го обжалвам?

Да. Ако ищецът смята, че решението на CPVC e погрешно, той разполага с 15 дни, в рамките на които да подаде жалба до самата комисия. Жалбоподателят следва да посочи в жалбата основанието и доводите за нея заедно с всички доказателства, които сметне за подходящи. След това CPVC разполага със срок от 30 дни да разгледа жалбата и да вземе решение по нея, като може да потвърди, отмени, анулира, измени или замени оспорвания акт.

Ако жалбоподателят не е удовлетворен от решението по жалбата, той може да го оспори пред административните съдилища.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) съгласно правото на другата държава?

CPVC не предлага каквато и да е намеса по този конкретен въпрос.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Комисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes — CPVC).

  • лично — Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisboa (Лисабон), от понеделник до петък, от 9.30 ч. до 12.30 ч., и от 14 ч. до 16.30 ч.;
  • по пощата, като се използва формулярът, който е на разположение на уебсайта на комисията;
  • по електронна поща на адрес: correio.cpvc@sg.mj.pt;
  • онлайн, като се попълни формулярът за жертвите на престъпления, извършени чрез упражняване на насилие, или формулярът за жертвите на домашно насилие (https://cpvc.mj.pt/);
  • по телефона: (+351) 213 222 490, обажданията се таксуват по националните тарифи, от 9.30 ч. до 12.30 ч., и от 14 ч. до 16.30 ч.;

Португалска асоциация за оказване на подкрепа на жертвите (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - APAV):

  • Гореща линия за подкрепа на жертвите: (+351) 116 006 (от 9 ч. до 21 ч. в работните дни);
  • онлайн на уебсайта на APAV (достъпен е на португалски, английски, руски и китайски език); или на адрес http://infovitimas.pt/pt/app/
  • Жестомимичен език чрез видео услугите на устен преводач/SERV IIN — чрез видео обаждане (+351 12 472), от 10 ч. до 18 ч. в работните дни.

Комисията по въпросите на гражданството и равенството на половете (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género — GIG):

  • Информационната служба за жертвите на домашно насилие (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (предоставя информация за правата на жертвите и за наличните средства за правна защита на националната територия и местата, където може да бъде получена психологическа и социална подкрепа, както и правна информация ) — телефон: (+351) 800 202 148 (безплатна, анонимна, поверителна услуга, която е достъпна 24 часа/7 дни в седмицата).
Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.