Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Посоченият съгласно член 3, параграф 2 румънски орган за вземане на решение е:

Tribunalul București (Трибуналът на Букурещ)
Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor (Комисия за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bucharest, code 030823

Тел. +40 214083600, +40 214083700
Факс +4021 3187731

Електронна поща: tribunalul.bucuresti@just.ro

Уебстраница: http://www.tmb.ro/

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

  • иск? — на румънски език
  • удостоверителни документи? — на румънски език

Ако органът за обезщетение преведе иска/удостоверителните документи от друга държава от ЕС, кой заплаща за това?

Не, не е приложимо.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не е необходимо физическо присъствие.

Правната помощ покрива и пътните разходи, когато според закона или по искане на съда се изисква физическо присъствие и когато съдът реши, че за съответните лица няма друга възможност освен да бъдат съответно изслушани.

Съдът решава дали тези разходи ще се поемат или не и информира страните как да ги възстановят.

Предвиден ли е устен преводач при условие, че трябва да присъствам лично?

Не е необходимо физическо присъствие.

Правната помощ покрива и пътните разходи, когато според закона или по искане на съда се изисква физическо присъствие и когато съдът реши, че за съответните лица няма друга възможност освен да бъдат съответно изслушани.

Съдът решава дали тези разходи ще се поемат или не и информира страните как да ги възстановят.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от Ваши медицински експерти?

Този въпрос се разглежда от определения румънски орган за вземане на решение, а именно Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления към Трибунала на Букурещ.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Съдът решава дали тези разходи ще се поемат или не и информира страните как да ги възстановят.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Една до две години.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На румънски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

При разглеждане на иска за финансово обезщетение или на иска за авансово плащане от финансовото обезщетение Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления, която е в състав от двама съдии, може да вземе някое от следните решения:

  1. а. да допусне иска, като определи стойността на финансовото обезщетение или, ако е приложимо, на авансовото плащане от него;
  2. б. да отхвърли иска, ако не са били изпълнени изискванията по закона за предоставяне на финансово обезщетение или, ако е приложимо, за авансово плащане от него.

Решението по иска за финансово обезщетение или иска за авансово плащане от него се връчва на жертвата.

Решението може да се обжалва пред апелативния съд в срок от 15 дни от уведомяването.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правилата на другата държава?

Може да получите публична правна помощ в съответствие с румънското право (член 14 и сл. от Закон № 211/2004 относно някои мерки за предоставяне на информация, подкрепа и защита на жертвите на престъпления).

Безплатна правна помощ се предоставя при поискване на следните категории жертви:

  1. а. лица, срещу които са били извършени следните престъпления: опит за убийство, убийство, телесна повреда, умишлено престъпление, довело до телесна повреда на жертвата, изнасилване, сексуално посегателство, полов акт с непълнолетно лице, сексуално развращаване на непълнолетни;
  2. б. съпруга/ата, децата и лицата, които са финансово зависими от починалите в резултат на извършеното убийство, умишлено убийство и умишлени престъпления, довели до смърт на лицето.

На горепосочените жертви се предоставя безплатна правна помощ, ако престъплението е извършено на територията на Румъния или, когато престъплението е извършено извън територията на Румъния, ако жертвата е румънски гражданин или законно пребиваващ в Румъния чужденец и наказателното производство се води в Румъния.

При поискване безплатна правна помощ се предоставя на жертви на престъпления, ако месечният доход на член от семейството им не превишава минималната брутна работна заплата в страната за годината, в която жертвата е подала молбата си за безплатна правна помощ.

Безплатна правна помощ се предоставя само ако жертвата е съобщила за престъплението на органите за наказателно преследване или на съда в срок от 60 дни от извършването на престъплението или от датата, на която жертвата е разбрала за извършването на престъплението. Ако поради физическото или психическото си състояние жертвата не е могла да съобщи на органите за наказателно преследване, 60-дневният срок се изчислява от датата, на която тази невъзможност е приключила.

Ненавършилите 18 години жертви и тези, които са поставени под запрещение, нямат задължение да съобщават на органите за наказателно преследване или на съда във връзка с извършването на престъпление. Законният представител на малолетното или непълнолетното лице или на лицето, което е поставено под запрещение, може да съобщи на органите за наказателно преследване във връзка с извършването на престъпление.

Молбата за безплатна правна помощ се подава пред съда, в чийто съдебен район се намира адресът на жертвата, и се решава от двама съдии от Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления със заключение, изготвено в срок от 15 дни от датата на подаване. Към молбата за безплатна правна помощ се прилагат копия на удостоверителните документи за посочените в нея данни, както и всички други притежавани от жертвата документи, които биха помогнали за решаване на молбата.

Решаването на молбата за безплатна правна помощ става със заключение в заседание, на което жертвата се призовава да се яви.

Когато жертвата не е избрала защитник, в заключението за допускане на молбата за безплатна правна помощ трябва да е включено също и назначаването на служебен защитник съгласно Закон № 51/1995 за организацията и упражняването на адвокатската професия, публикуван наново, с последващите изменения и допълнения, както и съгласно нормативната уредба относно адвокатската професия.

Заключението относно молбата за безплатна правна помощ се връчва на жертвата. Заключението, с което молбата за безплатна правна помощ се отхвърля, се представя по искане на жертвата за преглед от съда, към който е създадена Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления, в срок от 15 дни от уведомяването. Прегледът се прави от състав, който включва двама съдии.

Безплатна правна помощ се предоставя на всяка жертва по време на съдебното производство до размер, равняващ се на две минимални брутни основни заплати за страната, както е определено за годината, в която жертвата е подала молбата за безплатна правна помощ. Необходимите за предоставяне на безплатна правна помощ средства се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на правосъдието.

Горепосочените разпоредби се прилагат съответно и за предоставянето на необходимите суми за прилагане на решението за предоставяне на жертвата на престъпление на обезщетение по граждански иск.

Молбата за безплатна правна помощ и искът за търсената сума за изпълнение на съдебното решение, с което на жертвата на престъпление се предоставя обезщетение по граждански иск, може да се подадат също и от законния представител на малолетното или непълнолетното лице или на лицето, което е поставено под запрещение. Молбата за безплатна правна помощ и искът за търсената сума за изпълнение на съдебното решение, с което на жертвата на престъпление се предоставя обезщетение по граждански иск, са освободени от държавни такси.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Молбата за безплатна правна помощ и искът за сумата, която се изисква за прилагане на решението, с което на жертвата на престъпление се предоставя обезщетение по граждански иск, могат да се подадат също и от неправителствени организации, чиято дейност включва защита на жертвите, ако са подписани от жертвата, съдържат всички данни и са придружени от необходимите удостоверителни документи.

Последна актуализация: 15/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.