В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Телефон: 00 44 300 003 3601

Уебсайт: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Подадените директно от Вас молби ще бъдат приемани, без да е необходимо да се обръщате към органа за помощ във Вашата държава.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

  • иска?
  • съпътстващите документи?

Предпочитаме да получаваме тези документи на английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Преводите ще бъдат платени от нас.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Услугите ни са безплатни.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми бъдат възстановени разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Обработваме молбите и кореспондираме с ищците писмено. Не е необходимо да присъствате.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не е приложимо.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат установени от Ваши медицински експерти?

Приемаме документи, издадени от квалифицирани медицински лица от други държави.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не покриваме пътни разходи.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Стараем се да решаваме стандартните случаи в рамките на 12 месеца от получаването на молбата. По-сложните случаи отнемат повече време. Ако медицинското Ви лечение все още не е приключило или не е известно до каква степен сте се възстановили, няма да се произнесем с окончателно решение по случая Ви.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Кореспонденцията ни с Вас ще бъде на английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Ако не сте съгласни с първоначалното решение и искате да го преразгледаме, трябва да ни изпратите писмена молба за преразглеждане в срок от 56 дни от датата на първоначалното решение. Към молбата си следва да приложите всички допълнителни доказателства в подкрепа на Вашия иск, които искате да вземем предвид.

Щом получим молбата Ви за преразглеждане заедно с предоставената от Вас подкрепяща информация, тя ще бъде разгледана от второ длъжностно лице, различно от лицето, взело първоначалното решение. Решението за преразглеждане може да бъде по-благоприятно или по-неблагоприятно от първоначалното решение или първоначалното решение може да не бъде променено.

Ако не сте съгласни с решението от преразглеждането, можете да го обжалвате пред Трибунала от първа инстанция (First-tier Tribunal) — отделение за обезщетяване на пострадали от престъпление (Criminal Injuries Compensation) съгласно процедурните правила на трибунала (Tribunal Procedure Rules). Ще намерите правилата на уебсайта на Трибунала от първа инстанция.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) съгласно правилата на другата държава?

Не е необходимо да наемате представител срещу заплащане, адвокат или компания за управление на искове, за да подадете молба за обезщетение. Ако решите да използвате представител, чиито услуги се заплащат, ще трябва сами да заплатите съответните разходи, тъй като ние не можем да ги покрием.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат да претендирам за обезщетение при трансграничен случай?

Можете да се свържете с Информационната служба за жертви и свидетели (Victims and Witness Information Service) и да потърсите помощ при подаване на молбата си.

Последна актуализация: 15/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.