Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Кой орган взема решение по искане за обезщетение при трансгранични случаи?

Министерството на правосъдието на Словашката република — Отдел за възстановяване и обезщетяване.

Телефон: +421288891225
Факс: +4212888 91 579

Ел. поща: victims@justice.sk
Уебсайт: https://www.justice.gov.sk

Мога ли да изпратя искането си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Не е възможно да се свържете директно с Министерството на правосъдието на Словашката република. При трансгранични молби следва да се използва органа за помощ в държавата по произход.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

  • искането?
    На словашки език.
  • съпътстващите документи?
    На словашки език.

Ако органът за обезщетение преведе искането/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Министерството на правосъдието на Словашката република не осигурява превод на необходимите документи. Жертвата на престъплението заплаща превода и свързаните с него разходи.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на искането ми (получено от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

За процедурата не се дължи такса.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

При вземането на решение по молба за обезщетение не е задължително жертвата на престъпление, свързано с насилие, да присъства. Евентуалното изслушване се извършва от органа за помощ, чрез който е подадена молбата, или от словашките органи чрез използването на аудиовизуална апаратура. В резултат на това няма пътни разходи и не е необходимо тяхното възстановяване.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

В законодателството не се предвижда личното участие на молителя в процедурата по обезщетяване. При оценяването на молба за обезщетение не е задължително присъствието на жертвата на престъпление, свързано с насилие.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

За определянето на обезщетение за болка и страдание се изисква медицинско свидетелство, което отговаря на предвидените от словашкото законодателство изисквания. Все пак е възможно оценката на здравословното състояние да се извърши от доктор в Словашката република въз основа на медицински доклади, издадени от държавата по пребиваване.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Пътните разходи няма да бъдат възстановени.

Колко време (приблизително)отнема да се получи решение от органа или институцията по искането за обезщетение?

Министерството на правосъдието на Словашката република ще вземе решение в срок от 6 месеца от получаването на пълната молба.

На какъв език мога да получа решението по искането си?

На словашки език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Като заведете дело в съда.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по реда, предвиден от правото на другата държава?

Законодателството на Словакия не предвижда правна помощ, която да се предоставя специално за целите на искането на обезщетение. Възможно е да се възползвате от общата правна помощ, предоставяна от държавата чрез Центъра за правна помощ, или да поискате помощ от една от организациите, предоставящи помощ на жертвите на престъпления. Самото Министерство на правосъдието на Словашката република предоставя основни насоки във връзка с подаването на молба за обезщетение.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на търсене на обезщетение в трансграничен контекст?

В Словашката република има неправителствени организации, които предоставят помощ и подкрепа на жертви на престъпления, свързани с насилие, като дейността им е насочена към определени жертви. Възможностите отделни организации да предоставят помощ във връзка с искания за обезщетение при трансгранични случаи зависят главно от личните обстоятелства на жертвите.

Последна актуализация: 27/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.