Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Министерството на правосъдието на Република Словения
Župančičeva 3
Любляна

Телефон: +386 1 369 54 40
Факс: +386 1 369 54 75

Електронна поща: gp.mp@gov.si
Уебсайт: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— иска? На словенски език.

— съпътстващите документи? На словенски, като заверен превод.

Ако искът и съпътстващите документи не са на словенски език, Министерството на правосъдието ще ги върне на ищеца или на органа в съответната държава членка, откъдето е получено искането, заедно с обяснението, че искът и съпътстващите документи трябва да бъдат на словенски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Ако искът и съпътстващите документи не са на словенски език, Министерството на правосъдието ще ги върне на ищеца или на органа, откъдето е получено искането, заедно с обяснението, че искът и съпътстващите документи трябва да бъдат на словенски език. С други думи, органът, който се занимава с обезщетенията, не превежда иска или съпътстващите документи от други държави — членки на ЕС. Разходите за превод се поемат от Република Словения.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не. За искове, действия и решения по процедури за обезщетения не се плащат такси съгласно този закон.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не, разходите не се възстановяват.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

По правило не е нужно да присъствате лично по време на процедурата.

Комисията за решения по обезщетения за жертвите на престъпления може да реши да направи устно изслушване или да изслуша някоя от страните или експерт. Съгласно правилата за общите административни процедури страни, които не владеят езика или не могат да го използват поради увреждане, имат право на устен преводач, за да могат да следят развитието на процедурата. Органът е длъжен да информира ищците за това.

Съобразно закона обаче комисията има право вместо това да поиска от компетентния орган в другата държава — членка на ЕС, в която ищецът е завел иска за обезщетение, да извърши тези действия. В такъв случай не е необходимо ищецът да присъства лично.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Приемат се или се признават приложени медицински свидетелства, ако са представени на словенски език като заверен превод.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Съгласно правилника за общите административни процедури — не, тъй като това е процедура по искане на ищеца.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Законовият срок за издаване на решение е 3 месеца от получаване на пълна искова молба. По правило самата процедура продължава по-малко от половин година в зависимост от обстоятелствата по всеки отделен случай.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Решението ще бъде на словенски език.

Ако процедурата трябва да се извърши чрез компетентния орган на друга държава — членка на ЕС, решението ще бъде изпратено заедно с определения стандартен формуляр, посочен от Европейската комисия, на езика на компетентната държава членка, в която се изпраща. Част от стандартния формуляр е и резюме на решението, обяснение или указание за правното средство за защита, както и обяснение за други действия, които се очакват от ищеца.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Можете да обжалвате решението чрез иск по административен ред, решение по който взема Административният съд на Република Словения.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

При административните процедури, включващи изготвянето на иск за обезщетение, не е възможна безплатна правна помощ.

Съгласно правилата за общите административни процедури обаче длъжностното лице трябва да съблюдава принципите на защита на правата на ищеца, което означава, че длъжностното лице трябва да позволи на ищеца да упражнява правата си, да го предупреждава в тази връзка, да го покани да попълни исковата молба и да даде обяснения, за да предпази ищеца от нарушаване на правата му поради неговата неосведоменост или незнание.

Ищецът може да реши да подаде жалба срещу решението на Комисията. В един административен спор, който представлява и съдебна процедура, чужденците (които не живеят в Република Словения) имат право на безплатна правна помощ при условията на реципрочност или при условията и в случаите, определени по силата на международните договори, които са обвързващи за Република Словения.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Не разполагаме с информация за това.

Последна актуализация: 12/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.