Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

-

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

По отношение на тежки и на сексуални престъпления органът за помощ са Службите за подкрепа на жертвите на престъпления (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Можете да намерите адресите на Службите за подкрепа на жертвите на престъпления на следната връзка.

По отношение на терористични престъпления органът за помощ е Министерството на вътрешните работи.

Можете да проверите на уебсайта на Министерството на вътрешните работи за информация относно органа за помощ.

Възможно е да има случаи, при които органите за помощ на други държави членки установяват пряк контакт с органа, вземащ решение, макар че е препоръчително молбите да се предават чрез органите за помощ.

На какви езици органите за обезщетение приемат — иска? — съпътстващите документи?

Езикът, приет за подаване на молби за обезщетение и на документи, е испански.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Тази информация не е налична.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

В случай на тежки и на сексуални престъпления след приключването на всички разследвания и преди изготвянето на решението за предоставяне или за отказ от предоставяне на поисканата помощ заявителят ще бъде изслушан в съответствие с приложимото законодателство, така че да може да представи съответните доводи

Ако престъплението е извършено в Испания и заявителят на помощта има обичайно местопребиваване в друга държава — членка на ЕС, при подаване на молбата за помощ чрез органа за помощ на държавата членка, в която е обичайното пребиваване на заявителя, Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ към Министерство на финансите и публичната администрация (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública), в качеството си на органа, вземащ решение, може да си сътрудничи със съответния орган за помощ, за да проведе процедурата по изслушване на ищеца или на всяко друго лице, ако счита това за необходимо.

За да проведе изслушването, Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ към Министерството на финансите и публичната администрация може да поиска от органа за помощ на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на заявителя на помощта, да осигури всичко необходимо, така че органът, който проучва дали да се предостави помощта или не, да може да проведе изслушването директно по телефона или чрез видеоконферентна връзка, ако заявителят е съгласен. Освен това органът за помощ, провеждащ изслушването, трябва да изпрати на Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ към Министерството на финансите и публичната администрация доклад от проведеното изслушване.

В случай на терористични престъпления се прилагат същите правила, които се прилагат по отношение на тежки и на сексуални престъпления, когато престъплението е извършено в Испания и заявителят на помощта има обичайно местопребиваване в друга държава — членка на ЕС, ако молбата за помощ е подадена чрез органа за помощ на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на заявителя, като Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Подкрепа на жертвите на тероризъм“, в качеството ѝ на органа, вземащ решение, извършва посочените по-горе действия във връзка с изслушването.

Както е посочено по-горе, ако заявителят е съгласен, изслушването може да бъде проведено по телефона или чрез видеоконферентна връзка, като по този начин се избягват пътните разходи.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Общовалидно за жертвите на всяко престъпление е, че всяка жертва, която не говори или не разбира испански език или официалния език, използван в производството, има правото, когато дава показания във фазата на разследването пред магистрата, прокурора или полицейските служители или когато участва като свидетел в съдебния процес или във всяко друго устно производство, да получи безплатно помощ от устен преводач, говорещ език, който жертвата разбира. Това право важи и за лица с увреждания на слуха или речта.

Помощ от устен преводач може да бъде предоставена чрез видеоконферентна връзка или чрез всякакви телекомуникационни средства, освен когато съдията или съдът реши по собствена инициатива или по искане на една от страните да осигури физическото присъствие на устния преводач, за да бъдат защитени правата на жертвата.

Що се отнася до действия от страна на полицията, всяко решение да не се осигури услуга по устен превод на жертвата може да бъде обжалвано пред разследващия магистрат. Тази жалба се счита за подадена, когато засегнатото от решението лице изразява недоволството си към момента на отказа.

Съдебно решение да не се осигури услуга по устен превод на жертва може да бъде обжалвано.

Освен това Службите за подкрепа на жертвите на престъпления, които са органите за помощ за трансгранични престъпления, ще предоставят информация на жертвите относно наличните услуги по устен превод.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Всички документи, включени в исковата молба, трябва да бъдат преведени на испански език, тъй като това е единственият език, който се приема от компетентния орган.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не

Колко време приблизително отнема вземането на решение от органа/институцията по иск за обезщетение?

В случай на тежки и на сексуални престъпления срокът за искане на помощ обикновено е една година от датата на извършване на престъплението.

Сроковете за издаване на решение за предоставяне или отказ от предоставяне на помощ, било то окончателно или не, са следните:

  • За увреждания, които не водят до инвалидност, влошаване на уврежданията или смърт: 6 месеца.
  • За временна неработоспособност: 4 месеца.
  • За разходите за терапевтично лечение вследствие на сексуални престъпления и за разходите по погребение: 2 месеца.

Молбите могат да се считат за отхвърлени, ако до изтичането на срока за издаването на решение такова не е взето.

В случай на терористични престъпления исковите молби трябва по принцип да бъдат подадени в срок от една година от претърпяване на вредата или от момента, в който е била поставена диагноза, доказваща причинно-следствена връзка между последиците и терористичния акт. В случай на помощ за обучение срокът е три месеца от записването за курса.

Срокът за приемане и уведомяване за съответното решение е 12 месеца, освен за помощ за обучение, където срокът е 6 месеца, като искането се приема за одобрено, ако срокът е изтекъл, без да е взето изрично решение.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На испански език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

По отношение на тежки и на сексуални престъпления заявителите могат да обжалват решенията на Министерството на финансите и публичната администрация относно законоустановената помощ в срок от един месец след уведомяването. Ако решението не бъде обжалвано в рамките на определения срок, единственият начин е да се подаде молба за извънредно преразглеждане до горепосоченото министерство.

Решението може да се обжалва пред Министерството на финансите и публичната администрация или пред Националната комисия за помощ и съдействие на жертвите на тежки престъпления (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Националната комисия е органът, компетентен да се произнася по обжалванията на решения на Министерството на финансите и публичната администрация относно помощта, предоставена съгласно приложимото законодателство.

Ако в срок от три месеца след обжалването Националната комисия не се е произнесла, то може да се счита за отхвърлено, като срещу решението може да бъде подадена жалба за съдебен контрол.

В случай на терористични престъпления решенията на Министерството на вътрешните работи относно административните процедури за кандидатстване за различните видове помощ могат да бъдат обжалвани вътрешно или директно в системата на административното правосъдие.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

В случай на тежки и на сексуални престъпления жертвите могат да поискат правна помощ в съответствие с изискванията и процедурата, определени в приложимото законодателство на Испания.

По-специално съгласно испанското законодателство жертвите на основано на пола насилие имат правото да получат безплатна правна консултация непосредствено преди подаването на жалбата и на безплатна защита и представителство от адвокат и съдебен пълномощник във всички административни процеси и производства, произтичащи пряко или непряко от претърпяното насилие.

В тези ситуации защитата на жертвата следва да се поеме от един-единствен правен екип, при условие че по този начин надлежно се гарантира правото на защита на жертвата. Това право се предоставя и на бенефициери на всякаква помощ в случай на настъпване на смъртта на жертвата, при условие че не са участвали в деянията.

В случай на терористични престъпления признатите съгласно испанското законодателство жертви на тероризъм имат правото на правна помощ във всички съдебни производства и административни процедури, произтичащи от терористичния акт, който е довел до статута им на жертва, независимо от финансовите им средства, при условията на законодателството за правна помощ, което е в сила в Испания.

Във всеки случай незабавна правна помощ се предоставя на всички жертви на тероризъм, които са поискали такава. Правото на правна помощ ще бъде загубено, ако впоследствие не бъде признат статута на жертва или ако е постановена оправдателна присъда, която не е обжалвана, или ако делото е прекратено, без да са налага задължение за възстановяване на разхода за всички получени до момента безплатни ползи.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

По отношение на тежки и сексуални престъпления заявителите могат да се обърнат за помощ при изготвянето и изпращането на молбите за помощ към съответните Служби за подкрепа на жертвите на престъпления, където ще им бъде предоставена информация за финансовата помощ, която може да им бъде отпусната, и различните процедури за кандидатстване за нея.

Тези служби могат да бъдат намерени във всички автономни области, в столиците на почти всички провинции, както и в други градове.

Можете да намерите адресите на Службите за подкрепа на жертвите на престъпления на следната връзка.

Службата за информация и подкрепа на жертвите на тероризъм към Националния наказателен и административен съд (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) предоставя обща информация относно финансовата помощ, за която могат да подадат молба жертвите на тероризъм. Тази служба се намира на адрес:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Телефонен номер за контакт: + 34 91 400 74 02

Последна актуализация: 17/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.