Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Тел.: +(46)90708200
Факс: +(46)90178353

Адрес на електронна поща: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Уебсайт: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Пощенски адрес:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да. Ако престъплението е извършено в Швеция, искът може да 0бъде изпратен директно до Шведския орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— искове?

— съпътстващите документи?

Искът и съпътстващите документи се приемат на шведски и на английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Разходите за превод се поемат от Шведския орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не е необходимо ищецът да присъства. Производството протича писмено.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Има възможности за устен превод, ако това е необходимо по време на процеса.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Може да се приемат медицински свидетелства и медицински бележки от други държави. Когато е необходима допълнителна оценка, Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления обикновено ангажира лекари експерти да изготвят становище въз основа на наличните медицински доказателства.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Ако сте жител на друга държава от ЕС, обикновено не е необходим медицински преглед в Швеция. Ако обаче се изисква допълнително изследване от такъв тип, съществува възможност за възстановяване на разходите.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Времето за разглеждането на иска варира в зависимост от естеството на делото и натовареността на компетентния орган. Средното време за обработване на иска обикновено е около три месеца, но може да отнеме по-малко или повече време от това. Случаите се обработват по реда на постъпване и обикновено не се дава предимство.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Решението ще бъде на шведски език. Ако не говорите шведски, Вие ще получите и резюме на решението на английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решенията на Шведския орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления не могат да бъдат обжалвани, но органът може да промени решението си по искане или по своя собствена инициатива, ако бъдат открити нови обстоятелства или ако има други основания за това.

Ищец, който не е удовлетворен от решението, трябва да изпрати писмена молба до органа за преразглеждане на делото. Желаната промяна и причините за нея трябва да бъдат посочени в молбата. Заедно с молбата следва да бъдат внесени и всички допълнителни материали.

Жалбоподателят винаги има право решението му да бъде преразгледано от Трибунала за обезщетение за вреди от престъпления (Nämnden för brottsskadeersättning).

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Обезщетение за разходи за процесуално представителство ще бъде дадено само ако са налице конкретни основания за това. Обикновено помощта на адвокат за обезщетение за вреда от престъпление не е необходима. Да се предяви такъв иск е сравнително лесно. Органът също така е задължен да предоставя информация и съвети на онези, които искат обезщетение, както и е отговорен за получаване на необходимите доказателства за решение по случая.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Ако искате да подадете иск или имате въпроси относно обезщетението при трансгранични случаи, за помощ и информация е най-добре да потърсите Шведския орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления. Информацията може да бъде намерена на адрес: https://www.brottsoffermyndigheten.se/. С органа можете да се свържете също на телефон +46 90 70 82 00.

Последна актуализация: 22/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.