If my claim (from another country) is to be considered in this country

Information on how an EU country assesses an application for compensation

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you find information about how your application will be assessed by the deciding authority in the EU country where the crime was committed.

You are advised to look at the information for the country where the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Белгия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

а) Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) може да помага на жертвите, които са белгийски граждани или пребиваващи в Белгия, да получат обезщетение в друга държава от ЕС.

Адрес:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

б) За случаите на жертви на тероризъм трябва да се осъществи контакт със звеното за тероризъм на Комисията.

Пощенски адрес:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Електронен адрес: Връзката отваря нов прозорецterrorvictims@just.fgov.be

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

 • иска? На френски, нидерландски, немски и английски език.
 • съпътстващите документи? На френски, нидерландски, немски и английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Такъв въпрос все още не е възниквал и все още се обмисля.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде преценено от ваши медицински експерти?

Това се оценява от Комисията в зависимост от вредата и сериозността на претърпяната от жертвата вреда.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Понастоящем 18 месеца. Процедурата е еднаква за трансграничните и за националните случаи.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На френски, нидерландски, немски или английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Няма процедура за обжалване на решенията на Комисията. Може единствено да се предяви иск за отмяна пред Държавния съвет на Белгия (Conseil d’Etat).

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не, Комисията не се намесва в това отношение.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Има служби за помощ на жертвите, които могат да помагат на жертвите в подаването на молби за финансова помощ до Комисията за финансова помощ.

Помощта за жертвите в Белгия зависи от общностите и регионите на страната.

За повече информация (по-специално относно различните служби, които са оправомощени да предоставят подкрепа), моля посетете следните уебсайтове:

Федерация „Валония—Брюксел“: Връзката отваря нов прозорецvictimes.be

Фландрия: Връзката отваря нов прозорецslachtofferzorg.be

Последна актуализация: 14/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - България

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Адрес: Република България, гр. София 1040, ул. „Славянска“ № 1

Web: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.compensation.bg/

Когато престъплението е извършено на територията на Република България, решаващ орган по молбите за финансова компенсация в трансгранична ситуация е Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления.

Когато престъплението е извършено извън територията на Република България, Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е подпомагащ орган и изпраща молбата за компенсация на компетентния орган в държавата, на чиято територия е извършено престъплението.

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

 • Молбата за финансова компенсация: на български и английски език;
 • Придружаващите документи към молбата: на български и английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления заплаща превода.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от в друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Пострадалият от престъпление не присъства по време на процедурата за предоставяне на финансова компенсация от държавата.

Предвиден ли е устен преводач при условие, че трябва да присъствам лично?

Виж предходния въпрос!

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Да. Медицинските документи, включително медицинските разходо-оправдателни документи от съответната държава биха могли да бъдат приети и/или признати, но това се преценява от Националния съвет за всеки отделен случай.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Разходите за пътуване, във връзка с медицински преглед биха могли да бъдат възстановени, но това се преценява от Националния съвет за всеки отделен случай.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Молбата за финансова компенсация се разглежда в едномесечен срок от датата на постъпването й. При необходимост този срок може да бъде удължаван до три месеца.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Български език и Английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решенията на Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления не подлежат на обжалване.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Процедурата за предоставяне на финансова компенсация от държавата не изисква участието на адвокат.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Българска асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите

Тел.: +359 2 981 93 00

Последна актуализация: 10/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Чешка република

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Министерство на правосъдието на Чешката република, Отдел за обезщетения

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Тел.: (420) 221997966
Факс: (420) 221997967

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецodsk@msp.justice.cz

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат иска/съпътстващите документи?

На чешки, словашки или английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Органът, вземащ решение, няма да приема документи на езици, различни от чешки, словашки или английски език (той ще ги остави без разглеждане и ще прикани лицето, което ги подава, да представи иска или документите, преведени на един от приетите езици); ако органът трябва да предостави превод на документи, които са на английски език, той ще ги преведе за собствена сметка.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не се предоставя възстановяване на пътните разходи.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Органът, вземащ решение, не предвижда ползване на устен преводач.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Най-вероятно ще бъде признато медицинско свидетелство, издадено по местопребиваване.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Решението по иска следва да бъде постановено в срок от 3 месеца.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На чешки или на английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Чрез предявяване на иск в съда по административноправен ред.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Да, за собствена сметка.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Най-голямата неправителствена организация за подкрепа на жертвите на престъпления е Bílý kruh obětí („Белият кръг на жертвите“).

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Дания

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Няма изискване исковата молба да бъде изпратена чрез подпомагащия орган. Молбата може да се изпрати директно на органа за вземане на решения в Дания (Комисията за обезщетяване на травми от престъпления), която след това изпраща молбата на полицията в окръга, където е разследван случаят. Молбата може да се изпрати директно на полицията.

На какви езици органите за обезщетение приемат: иска? съпътстващите документи?

Всички изпращани документи се приемат на датски и английски език. Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления, обаче, би предпочела документите да са преведени на датски доколкото е възможно.

Дания е сключила езикова конвенция със скандинавските държави Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, съгласно която гражданите на тези държави имат правото да използват своя собствен език в друга скандинавска държава. Обхванатите от конвенцията езици са датски, фински, исландски, норвежки и шведски.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава - членка на ЕС, кой плаща за това?

Датската полиция плаща за превода на документите по случаите за обезщетение.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми бъдат възстановени пътните разходи? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Разглеждането на даден случай става въз основа на писмени материали. Ето защо като ищец не е необходимо да присъствате когато датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления разглежда случая, нито когато взема решение.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Тъй като разглеждането на даден случай става въз основа на писмени материали, въпросите, касаещи лично присъствие и съдействие с устен превод, не са приложими.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде установено от Ваши медицински експерти?

Няма изискване за медицински оценки и прегледи, които да се извършват от лекари в тази държава. По правило, датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления приема всички медицински удостоверения.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в Дания?

Обикновено няма нужда от медицински прегледи в тази държава ако живеете в друга държава от ЕС, тъй като прегледът може да се извърши във вашата държава по местоживеене.

Пътните разходи до и от мястото на лечение може да се покриват като разход, свързан с възстановяването.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Времето за разглеждане на случая от датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления може да варира значително в зависимост от случая. Наред с другото, това се дължи на необходимостта да се получи допълнителна информация по случая от полицията, лекарите или други власти, в зависимост от обстоятелствата; по същия начин, в случаи, касаещи трайно увреждане или загуба на работоспособност, може да е необходимо случаят да се представи пред Комисията за трудово застраховане (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), което може да доведе до удължаване на времето за разглеждане на случая.

Повече от 50% от новите случаи, получени от датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления, се обработват в рамките на 50 дни в съответствие с особено ускорена процедура, прилагана при прости случаи. Те включват случаи, при които има влязло в сила решение относно вината и размера на компенсацията.

Ако случаят не може да бъде уреден като се прилага тази особено ускорена процедура, обикновеният период на обработка от датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления понастоящем е до 18 месеца от получаването на новата искова молба за компенсация от Комисията.

Можете да ускорите обработването на вашето дело като представите на Комисията доказателства по вашия иск. Документацията може да включва, например, касови бележки за покупка на медикаменти, медицински удостоверения за периода на заболяването или декларация от вашия работодател за пропуснат доход в резултат от увреждането.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления изготвя всички решение на датски език. След това имате възможност решението да бъде преведено от подпомагащия орган във вашата държава по произход.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Не можете да се обърнете към други органи с цел обжалване на решението на датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления. Ако желаете да промените решението, трябва първо да се свържете с датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления и да обясните защо не сте съгласни с решението. Тогава Комисията ще прецени дали има основание да възобнови разглеждането на случая. Обикновено критерият е, че ищецът е представил нова имаща отношение информация, която е важна за резултата по случая.

Ако датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления потвърди решението си, можете да обжалвате нейното решение пред съда.

Можете да обжалвате и пред Парламентарния омбудсман.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) съгласно правилата на другата държава?

Разглеждането на казусите е така организирано, че по принцип нямате нужда от правна помощ, но има възможност за това като се използва нормативната уредба на тази държава. В специални случаи датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления може да реши, че ищецът трябва да поеме изцяло или частично направените от него разходи във връзка с производството пред Комисията.

Няма изискване за предоставяне от юрист или организация за правна помощ в тази държава на правна помощ или достъп до адвокат.

Има ли в тази държава организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат да претендирам за обезщетение при трансграничен случай?

Последна актуализация: 05/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Германия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Органите, вземащи решение, са органите за оказване на помощ във всяка федерална провинция. Компетентна е провинцията, в която е извършено престъплението. За да не губят време в търсене на компетентния орган, ищците могат да се обърнат към централното звено за контакт (Федералната служба на труда и социалната политика), което ще предаде искането за обезщетение на компетентния орган.

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към звеното за контакт в моята държава)?

Можете, но компетентните органи за помощ също следва да бъдат информирани.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

- иска?

На всеки европейски език

- съпътстващите документи?

На всеки европейски език

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Преводите са безплатни за ищеца. Тези разходи обикновено се поемат от органите, вземащи решение.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е „да“, кой плаща тези разходи?

В Германия няма административни или други такси за искове за обезщетяване на жертви.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Пътните разходи, когато такива са необходими, се заплащат от компетентния орган, вземащ решение.

Осигурен ли е устен преводач, ако трябва да присъствам лично?

Нямате законоустановено право на устен преводач. На практика обаче устните преводачи се използват често, когато са необходими.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде преценено от ваши медицински експерти?

Обикновено такива удостоверения се приемат.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Пътните разходи, когато такива са необходими, се заплащат от компетентния орган, вземащ решение.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

На този въпрос няма категоричен отговор, тъй като продължителността на процедурата по обезщетяване е тясно свързана с обстоятелствата по всеки отделен случай.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Обикновено решението се превежда на съответния национален език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решението може да бъде обжалвано в рамките на процедурата за предоставяне на обезщетение. Ако жалбата не бъде уважена, можете да подадете жалба до съда по социалноосигурителни спорове.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Всички ищци могат да получат правна помощ, макар че разходите не могат да бъдат възстановени.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

В Германия съществуват редица местни, регионални и национални организации за подкрепа на жертвите, които могат да предоставят помощ. Подробна информация за тях може да бъде намерена на следния уебсайт, като тя е достъпна на английски и на испански език: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.odabs.org/.

Последна актуализация: 02/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Естония

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Съвет за социално осигуряване

Endla 8
15092
TALLINN

Телефон: +372 612 1360
Факс: +372 640 8155

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Коментари:
Съветът за социално осигуряване, заедно с неговите местни пенсионни отдели, е органът, вземащ решение. Скоро на тази страница ще можете да намерите информация за местните пенсионни отдели.

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органът за обезщетение приема документите?

Официалните европейски езици, за предпочитане естонски или английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Услугата по превод се заплаща от органа, който е поискал превода.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Физическото Ви присъствие по време на процеса на вземане на решение не е задължително.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Личното Ви присъствие не е задължително.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Документи, издадени в други държави — членки на Европейския съюз, се приемат, но вещо лице доктор ще оцени здравословното състояние и уврежданията на жертвата въз основа на медицинските документи, издадени в държавата по пребиваване на жертвата.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не трябва да преминавате медицински преглед.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Решение ще бъде постановено в срок от 30 дни от получаването на последния документ.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На естонски.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решението може да бъде обжалвано в срок от 30 дни от получаването му. Друг начин е да бъде подадена жалба до административния съд съгласно процедурата, предвидена в Административнопроцесуалния кодекс. Решението по обжалването ще бъде постановено в срок от 30 дни от внасянето на обжалването.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Да.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Да: доставчици на услуги за подкрепа за жертвите. Данните за контакт с тях могат да бъдат намерени на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Съвета за социално осигуряване.

Последна актуализация: 15/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Гърция

Кой орган взема решение по иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Връзката отваря нов прозорецГръцкият орган за обезщетение (Archí Apozimíosis)

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Ако вашето пребиваване (katoikía) или обичайно местопребиваване (siníthi diamoní) е на територията на друга държава членка, молбата трябва да бъде подадена до органа за помощ на съответната държава членка, който ще я изпрати на Гръцкия орган за обезщетение. В този случай Гръцкият орган за обезщетение ще предаде при първа възможност следната информация на органа за помощ на съответната държава членка и на ищеца: а) името на лицето за контакт или службата, която разглежда досието; б) потвърждение за получаване на молбата и в) приблизителния срок, в който се очаква да се вземе решение по молбата.

На какви езици органите за обезщетение приемат иска?

Официалният език за подаване на молбата и за обмена на информация, данни и съпътстващи документи, е гръцкият език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи, кой заплаща за това?

Органът не носи отговорност за превода и следователно няма да поема разходите.

Има ли някакви административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Да, таксата е 100 EUR. Ако таксата не е била платена при разглеждането на молбата от Органа за обезщетение, тя ще бъде отхвърлена. Гръцкият орган за обезщетение може да ви предостави информация за банковия превод, който ще трябва да направите.

Ако пребивавате в държава, която е част от ЕЗПЕ (Единна зона за плащания в евро), можете да платите таксата по електронен път чрез кредитен превод в евро в рамките на ЕЗПЕ, като получаващата банка е Банката на Гърция. IBAN номерът на сметката и данните за превода са:

Име на бенефициера: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Адрес на бенефициера: 10 Kar. Servias St., 10562, Athens

IBAN на бенефициера: GR1201000230000000481090510

Банков идентификационен код (BIC) на банката на бенефициера: BNGRGRAA

Информация за превода: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (Гръцкият орган за обезщетение ще ви предостави 20-цифрена парола/код за плащане)

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да претендирам за възстановяване на разходи? С кого трябва да се свържа?

Ако според Органа за обезщетение е налице такава необходимост, той може да призове вас, извършителя или други участници, като например свидетели или вещи лица, да се явите лично, за да свидетелствате пред него.

Ако вашето местопребиваване или обичайно местопребиваване е на територията на друга държава членка, Гръцкият орган за обезщетение ще поиска от съответния орган за помощ да изслуша съответното лице в съответствие с правото на държавата, в която се намира и да изпрати доклад от изслушването. Той може също така да проведе изслушването сам, по телефона или чрез видеоконферентна връзка, в сътрудничество със съответния орган за помощ и в съответствие с гръцкото право. В този случай Гръцкият орган за обезщетение не може да ви задължи да се явите пред него. Гръцкият орган за помощ ще съдейства на органа за обезщетение на съответната държава членка по време на вашето изслушване или това на други участници, като например свидетели или вещи лица.

За тази цел, по искане на органа за обезщетение на съответната държава членка, Гръцкият орган за помощ: а) ще помогне на органа за обезщетение, когато изслушването се провежда директно от последния по телефона или чрез видеоконферентна връзка, в съответствие с гръцкото право, в който случай Органът за помощ ще предостави и ще гарантира необходимата логистична инфраструктура; или б) ще проведе изслушването сам, в съответствие с гръцкото право, и ще изпрати доклад от изслушването на органа за обезщетение на съответната държава членка. В последния случай докладът от изслушването, който се изготвя на гръцки език, ще бъде преведен на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, или на всеки друг език на ЕС, който държавата членка е заявила, че може да приеме.

Направените във връзка с това разноски от Гръцкия орган за помощ, се поемат от гръцката държава.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Да, присъствието на устен преводач е предвидено.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Приемат се, но е възможно да се поиска и изготвянето на доклад от вещо лице.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Да, разходите ви ще бъдат възстановени.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Органът за обезщетение трябва да разгледа случая в срок от три месеца от датата на постъпване на молбата и трябва да вземе окончателното си решение в срок от три месеца от датата на оценка на молбата.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На език, който разбирате.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Можете да предявите иск пред Административния първоинстанционен съд (Dioikitikoú Protodikeíou).

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Жертвите на престъпни деяния също имат право на правна помощ във връзка с всякакви наказателни и граждански искове. В законодателството (член 1 от Закон 3226/2004) се предвижда правна помощ за граждани на държава — членка на ЕС, граждани на трети държави и лица без гражданство, които са с ниски доходи, ако пребивават законно или имат обичайно местопребиваване в Европейския съюз. Гражданите с ниски доходи, които имат право на правна помощ са тези, чийто годишен доход на семейството не надвишава две трети от минималния годишен доход на член от семейството, определен в Националния общ колективен трудов договор. В случай на спор на национално равнище, доходите на другата страна в спора не се вземат под внимание.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Връзката отваря нов прозорецИзследователски център за равенство между половете (KEThI)

Връзката отваря нов прозорецНационален център за социална солидарност (EKKA)

Връзката отваря нов прозорецГенерален секретариат за равенство между половете (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Връзката отваря нов прозорецГръцки съвет за бежанците (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Връзката отваря нов прозорецАмнести Интернешънъл — Гръцка секция

Връзката отваря нов прозорецГръцка полиция — Киберпрестъпления

Последна актуализация: 21/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Испания

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

-

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

По отношение на тежки и на сексуални престъпления органът за помощ са Службите за подкрепа на жертвите на престъпления (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Можете да намерите адресите на Службите за подкрепа на жертвите на престъпления на следната Връзката отваря нов прозорецвръзка.

По отношение на терористични престъпления органът за помощ е Министерството на вътрешните работи.

Можете да проверите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Министерството на вътрешните работи за информация относно органа за помощ.

Възможно е да има случаи, при които органите за помощ на други държави членки установяват пряк контакт с органа, вземащ решение, макар че е препоръчително молбите да се предават чрез органите за помощ.

На какви езици органите за обезщетение приемат — иска? — съпътстващите документи?

Езикът, приет за подаване на молби за обезщетение и на документи, е испански.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Тази информация не е налична.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

В случай на тежки и на сексуални престъпления след приключването на всички разследвания и преди изготвянето на решението за предоставяне или за отказ от предоставяне на поисканата помощ заявителят ще бъде изслушан в съответствие с приложимото законодателство, така че да може да представи съответните доводи

Ако престъплението е извършено в Испания и заявителят на помощта има обичайно местопребиваване в друга държава — членка на ЕС, при подаване на молбата за помощ чрез органа за помощ на държавата членка, в която е обичайното пребиваване на заявителя, Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ към Министерство на финансите и публичната администрация (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública), в качеството си на органа, вземащ решение, може да си сътрудничи със съответния орган за помощ, за да проведе процедурата по изслушване на ищеца или на всяко друго лице, ако счита това за необходимо.

За да проведе изслушването, Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ към Министерството на финансите и публичната администрация може да поиска от органа за помощ на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на заявителя на помощта, да осигури всичко необходимо, така че органът, който проучва дали да се предостави помощта или не, да може да проведе изслушването директно по телефона или чрез видеоконферентна връзка, ако заявителят е съгласен. Освен това органът за помощ, провеждащ изслушването, трябва да изпрати на Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ към Министерството на финансите и публичната администрация доклад от проведеното изслушване.

В случай на терористични престъпления се прилагат същите правила, които се прилагат по отношение на тежки и на сексуални престъпления, когато престъплението е извършено в Испания и заявителят на помощта има обичайно местопребиваване в друга държава — членка на ЕС, ако молбата за помощ е подадена чрез органа за помощ на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на заявителя, като Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Подкрепа на жертвите на тероризъм“, в качеството ѝ на органа, вземащ решение, извършва посочените по-горе действия във връзка с изслушването.

Както е посочено по-горе, ако заявителят е съгласен, изслушването може да бъде проведено по телефона или чрез видеоконферентна връзка, като по този начин се избягват пътните разходи.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Общовалидно за жертвите на всяко престъпление е, че всяка жертва, която не говори или не разбира испански език или официалния език, използван в производството, има правото, когато дава показания във фазата на разследването пред магистрата, прокурора или полицейските служители или когато участва като свидетел в съдебния процес или във всяко друго устно производство, да получи безплатно помощ от устен преводач, говорещ език, който жертвата разбира. Това право важи и за лица с увреждания на слуха или речта.

Помощ от устен преводач може да бъде предоставена чрез видеоконферентна връзка или чрез всякакви телекомуникационни средства, освен когато съдията или съдът реши по собствена инициатива или по искане на една от страните да осигури физическото присъствие на устния преводач, за да бъдат защитени правата на жертвата.

Що се отнася до действия от страна на полицията, всяко решение да не се осигури услуга по устен превод на жертвата може да бъде обжалвано пред разследващия магистрат. Тази жалба се счита за подадена, когато засегнатото от решението лице изразява недоволството си към момента на отказа.

Съдебно решение да не се осигури услуга по устен превод на жертва може да бъде обжалвано.

Освен това Службите за подкрепа на жертвите на престъпления, които са органите за помощ за трансгранични престъпления, ще предоставят информация на жертвите относно наличните услуги по устен превод.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Всички документи, включени в исковата молба, трябва да бъдат преведени на испански език, тъй като това е единственият език, който се приема от компетентния орган.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не

Колко време приблизително отнема вземането на решение от органа/институцията по иск за обезщетение?

В случай на тежки и на сексуални престъпления срокът за искане на помощ обикновено е една година от датата на извършване на престъплението.

Сроковете за издаване на решение за предоставяне или отказ от предоставяне на помощ, било то окончателно или не, са следните:

 • За увреждания, които не водят до инвалидност, влошаване на уврежданията или смърт: 6 месеца.
 • За временна неработоспособност: 4 месеца.
 • За разходите за терапевтично лечение вследствие на сексуални престъпления и за разходите по погребение: 2 месеца.

Молбите могат да се считат за отхвърлени, ако до изтичането на срока за издаването на решение такова не е взето.

В случай на терористични престъпления исковите молби трябва по принцип да бъдат подадени в срок от една година от претърпяване на вредата или от момента, в който е била поставена диагноза, доказваща причинно-следствена връзка между последиците и терористичния акт. В случай на помощ за обучение срокът е три месеца от записването за курса.

Срокът за приемане и уведомяване за съответното решение е 12 месеца, освен за помощ за обучение, където срокът е 6 месеца, като искането се приема за одобрено, ако срокът е изтекъл, без да е взето изрично решение.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На испански език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

По отношение на тежки и на сексуални престъпления заявителите могат да обжалват решенията на Министерството на финансите и публичната администрация относно законоустановената помощ в срок от един месец след уведомяването. Ако решението не бъде обжалвано в рамките на определения срок, единственият начин е да се подаде молба за извънредно преразглеждане до горепосоченото министерство.

Решението може да се обжалва пред Министерството на финансите и публичната администрация или пред Националната комисия за помощ и съдействие на жертвите на тежки престъпления (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Националната комисия е органът, компетентен да се произнася по обжалванията на решения на Министерството на финансите и публичната администрация относно помощта, предоставена съгласно приложимото законодателство.

Ако в срок от три месеца след обжалването Националната комисия не се е произнесла, то може да се счита за отхвърлено, като срещу решението може да бъде подадена жалба за съдебен контрол.

В случай на терористични престъпления решенията на Министерството на вътрешните работи относно административните процедури за кандидатстване за различните видове помощ могат да бъдат обжалвани вътрешно или директно в системата на административното правосъдие.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

В случай на тежки и на сексуални престъпления жертвите могат да поискат правна помощ в съответствие с изискванията и процедурата, определени в приложимото законодателство на Испания.

По-специално съгласно испанското законодателство жертвите на основано на пола насилие имат правото да получат безплатна правна консултация непосредствено преди подаването на жалбата и на безплатна защита и представителство от адвокат и съдебен пълномощник във всички административни процеси и производства, произтичащи пряко или непряко от претърпяното насилие.

В тези ситуации защитата на жертвата следва да се поеме от един-единствен правен екип, при условие че по този начин надлежно се гарантира правото на защита на жертвата. Това право се предоставя и на бенефициери на всякаква помощ в случай на настъпване на смъртта на жертвата, при условие че не са участвали в деянията.

В случай на терористични престъпления признатите съгласно испанското законодателство жертви на тероризъм имат правото на правна помощ във всички съдебни производства и административни процедури, произтичащи от терористичния акт, който е довел до статута им на жертва, независимо от финансовите им средства, при условията на законодателството за правна помощ, което е в сила в Испания.

Във всеки случай незабавна правна помощ се предоставя на всички жертви на тероризъм, които са поискали такава. Правото на правна помощ ще бъде загубено, ако впоследствие не бъде признат статута на жертва или ако е постановена оправдателна присъда, която не е обжалвана, или ако делото е прекратено, без да са налага задължение за възстановяване на разхода за всички получени до момента безплатни ползи.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

По отношение на тежки и сексуални престъпления заявителите могат да се обърнат за помощ при изготвянето и изпращането на молбите за помощ към съответните Служби за подкрепа на жертвите на престъпления, където ще им бъде предоставена информация за финансовата помощ, която може да им бъде отпусната, и различните процедури за кандидатстване за нея.

Тези служби могат да бъдат намерени във всички автономни области, в столиците на почти всички провинции, както и в други градове.

Можете да намерите адресите на Службите за подкрепа на жертвите на престъпления на следната Връзката отваря нов прозорецвръзка.

Службата за информация и подкрепа на жертвите на тероризъм към Националния наказателен и административен съд (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) предоставя обща информация относно финансовата помощ, за която могат да подадат молба жертвите на тероризъм. Тази служба се намира на адрес:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Телефонен номер за контакт: + 34 91 400 74 02

Последна актуализация: 02/12/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Франция

Кой орган взема решение по иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Към всеки окръжен съд (tribunal de grande instance) има Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI), която взема решения по исковете/исканията за обезщетение, предявени от жертвите на престъпления или техните правоприемници.

В случай на тероризъм, Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) Връзката отваря нов прозорецФр. взема решения по исканията, като в случай на оспорване на решението му, то подлежи на съдебен контрол.

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да, можете да отнесете въпроса директно към органа, който ще може да вземе решение по искането Ви.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— иска/искането за обезщетение?

— подкрепящите документи?

Искането и документите се приемат на френски или английски език.

Ако органът за обезщетение преведе искането/подкрепящите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

От трансграничните жертви се изисква да осигурят, доколкото е възможно, превод на френски език на основните документи за своя сметка.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на искането ми (получено от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми, може ли да ми бъдат възстановени пътните разходи? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не е задължително да присъствате. При определени условия обаче, можете да поискате да Ви бъдат възстановени пътните разноски и да Ви бъде платена сума за дневни разноски за храна и настаняване и обезщетение за присъствие (indemnité de comparution).

За да получите това възстановяване, трябва да се свържете със съда/органа, който Ви е призовал.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Да, ако дойдете, ще Ви бъде осигурен преводач безплатно.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде установено от Ваши медицински експерти?

Ще се приемат медицински свидетелства от Вашата държава на пребиваване. В зависимост от случая е възможно медицинската преценка да се извърши въз основа на документи.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Медицинският преглед се организира по възможност по взаимно съгласие с жертвата и се провежда по време някое от нейните посещения във Франция. В останалите случаи пътните разходи на жертвата за явяване на медицинския преглед могат да бъдат възстановени от Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления при представяне на подкрепящи документи.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по искане за обезщетение от органа или институцията?

Регистратурата на Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления препраща незабавно искането до Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления.

В двумесечен срок от получаване на пълното досие, препратено от регистратурата на Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления, Гаранционният фонд трябва да представи предложение на жертвата.

Ако тя приеме предложението, постигнатото споразумение се препраща на председателя на Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления за одобрение. След одобряването му споразумението може да бъде изпълнено. Решението се съобщава на жертвата и на Гаранционния фонд, който извършва плащането.

Ако Гаранционният фонд даде мотивиран отказ, или жертвата откаже предложението, или ако жертвата не отговори на предложението на Гаранционния фонд в 2-месечен срок, по искането се образува съдебно производство: в този случай искането се разглежда от съдия, който проверява предоставените изявления и документи.

Прокурорът и Гаранционният фонд представят становища не по-късно от 15 дни преди съдебното заседание. Ищецът и Гаранционният фонд трябва да бъдат призовани най-малко два месеца предварително.

След разглеждане в закрито заседание, решението на Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления да присъди или откаже обезщетение се съобщава на ищеца и на Гаранционния фонд, който изплаща всяко присъдено обезщетение в рамките на месеца, следващ уведомяването.

В случаите на тероризъм (Връзката отваря нов прозорецFR.) Гаранционният фонд изплаща аванс в рамките на месеца след получаване на пълното досие, ако са изпълнени необходимите условия. Гаранционният фонд отправя предложение за обезщетяване на жертвата (когато вече е в стабилизирано състояние) или на близките членове на семейството на починала жертва в срок от три месеца.

На какъв език мога да получа решението по искането си?

Ще получите решението на френски език. Можете да поискате то да бъде преведено безплатно.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Ако не сте удовлетворени от решението на Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления, можете да поискате то да бъде преразгледано от апелативния съд (cour d’appel), под чиято юрисдикция попада тази Комисия.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) съгласно правилата на другата държава?

Може да Ви бъде предоставена правна помощ в съответствие с приложимите във Франция правила.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат да претендирам за обезщетение при трансгранична ситуация?

Връзката отваря нов прозорецСдруженията за подкрепа на жертвите, с които можете да се свържете в Връзката отваря нов прозорецбюрата за подкрепа на жертвите към съдилищата и/или в собствените им помещения, могат да Ви предоставят безплатно съдействие при изготвянето на искането Ви за обезщетение.

Последна актуализация: 05/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Хърватия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Министерство на правосъдието (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Телефон: +385 1 371 40 00
Факс: +385 1 371 45 07

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да, като предявите иска пред Министерството на правосъдието на Република Хърватия пряко или с препоръчана поща.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

Искът и съпътстващите документи трябва да бъдат на хърватски език. Ако искът и съпътстващите документи са на чужд език, те трябва да бъдат подадени заедно със заверен превод, изготвен от лицензиран заклет писмен преводач.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Органът, вземащ решение, не превежда иска или съпътстващите документи и не покрива разходите за превод.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

В рамките на производството във връзка с въпросния иск не се заплащат административни или други такси.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Ако Комитетът за обезщетяване на жертвите на престъпления (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) реши да призове ищеца, за да го изслуша или за да участва лично в производството, пътните разходи на ищеца се възстановяват.

По правило присъствието на ищеца не е задължително в хода на производството и при вземането на решение и ако той, свидетелите, назначените от съда вещи лица или други лица трябва да бъдат изслушани, Комитетът за обезщетяване на жертвите на престъпления в качеството си на орган, вземащ решение, може да поиска от компетентния орган на другата държава — членка на ЕС, в която е подаден искът за обезщетение, да проведе изслушванията.

Освен това необходимото съгласно тази процедура изслушване може да се проведе чрез използването на технически помощни средства, включително компютърни технологии, електронни съобщителни мрежи и други помощни средства за предаване на картина и звук. В този случай изслушването се провежда от Комитета за обезщетяване на жертви на престъпления, т.е. органа, вземащ решение.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Да

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Чуждестранни медицински документи се приемат, макар че Комитетът за обезщетяване на жертвите на престъпления в качеството си на органа, вземащ решение, проверява и оценява медицинските документи и, ако е необходимо, може да разпореди да бъде получена медицинска експертиза.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Компетентният орган ще се произнесе по иска в рамките на приблизително 60 дни, ако искът е пълен и редовен (ако са представени и получени всички необходими документи и цялата информация и доказателства, необходими за вземане на решение). Ако искът обаче е непълен, времето, необходимо за вземане на решение, може да бъде по-дълго.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Решението по иска ще бъде на хърватски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решението не може да бъде обжалвано, макар че страната може да инициира административно обжалване, като подаде административна жалба до компетентния административен съд в срок от 30 дни от връчването на решението.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Да

Последна актуализация: 09/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Италия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Комитетът за солидарност с жертвите на престъпления от мафиотски тип и умишлени престъпления против личността (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti) към Министерството на вътрешните работи (Via Cavour n. 6; адрес на сертифицирана електронна поща: Връзката отваря нов прозорецprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Комитетът се председателства от комисар (Commissario) и се състои от един представител на Министерството на вътрешните работи, двама представители на Министерството на правосъдието, един представител на Министерството на икономическото развитие, един представител на Министерството на икономиката и финансите, един представител на Министерството на заетостта, здравеопазването и социалната политика, както и от един представител без право на глас на Дружеството концесионер за държавни застрахователни услуги (CONSAP), който отговаря за икономическото управление на съответния фонд.

Молбите за достъп до Фонда трябва да бъдат подадени за проучване до префектурата — териториалното подразделение на правителството (Prefettura — Ufficio territoriale del Governo), компетентна по мястото, където се намира съдебният орган, издал осъдителната присъда за едно от престъпленията по член 11 от Закон № 122/2017, или по мястото на пребиваване на заинтересованата страна или на други правоимащи лица, ако жертвата на престъплението е починала, или по мястото на пребиваване на специалния представител (procuratore speciale), ако жертвата или други правоимащи лица са италиански граждани или граждани на ЕС, които не пребивават в Италия. (Тази информация е обвързана със съдържанието на междуведомствено постановление, което скоро ще бъде публикувано в Официален вестник на Италия).

Решението по молбата се взема от Комитета за солидарност с жертвите на престъпления от мафиотски тип и умишлени престъпления против личността.

Условията за достъп до Фонда и формуляра на молбата могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерството на вътрешните работи:

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да, въпреки че съдействието от страна на органа за помощ може да бъде полезно във връзка с превода на молбата и всяка друга документация.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

 • иска?
 • съпътстващите документи?

На италиански език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Молителят не заплаща никакви разходи.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Присъствието не е необходимо, тъй като няма състезателна процедура. Ако желаете да представите допълнителни съображения или документи, можете да ги изпратите на адреса на сертифицираната електронна поща или чрез органа за помощ.

Указ № 222/2008, Член 6 Изслушване на молителя, поискано от италианския решаващ орган

1. Ако италианският решаващ орган реши да изслуша молителя или всяко друго лице съгласно Връзката отваря нов прозорецчлен 2, параграф 3 от законодателния указ, той трябва да изпрати искане до органа за помощ на другата държава членка при спазване на процедурите, посочени в Връзката отваря нов прозорецчлен 3, параграф 2 от настоящия указ. В искането трябва да се съдържа информация за процесуалните изисквания, предвидени в италианското право, с покана до органа за помощ на другата държава членка, който е получил молбата, да информира лицето, което трябва да бъде изслушано, за тези изисквания.

2. Ако италианският решаващ орган поиска от органа за помощ на другата държава членка да изслуша молителя или всяко друго лице в съответствие със законите на тази държава членка, съгласно последната част от Връзката отваря нов прозорецчлен 2, параграф 3 от законодателния указ, той изпраща искането в съответствие с процедурите, посочени в Връзката отваря нов прозорецчлен 3, параграф 2 от настоящия указ.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Виж отговора на предишния въпрос.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде преценено от ваши медицински експерти?

Те ще бъдат признати, при условие че са получени на италиански или английски език. Не е предвидено извършването на специална преценка от страна на местни лекари.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не е необходимо да се извършват медицински прегледи. Вместо това ще трябва да представите съответната медицинска документация и фактурите за медицински разходи.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Понастоящем е предвиден срок от 60 дни от получаването на молбата. Трябва да се има предвид обаче, че искането на допълнителни документи или информация прекъсва процедурата по смисъла на член 10 bis от Закон № 241/90.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На италиански език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Като внесете жалба в обикновения съд в срок от 60 дни от съобщаване на решението.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Това не е известно на службата, която предоставя настоящата информация.

Последна актуализация: 24/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Кипър

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Няма налична информация.

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Можете да изпратите искането си директно до решаващия орган в тази държава, дори и при трансгранични случаи.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— искането за обезщетение?

На гръцки и английски език.

— съпътстващите документи?

На гръцки и английски език.

Ако органът за обезщетение преведе искането/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Не се прилага.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на искането ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не сте задължен да присъствате.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не се прилага.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Медицинските свидетелства, издадени от лекари в държавата Ви по пребиваване, ще бъдат приети.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не се прилага.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по искане за обезщетение от органа или институцията?

За вземането на решение са необходими 6 месеца от датата, на която е предоставена цялата информация.

На какъв език мога да получа решението по искането си?

На гръцки и английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Можете да обжалвате решението, като предявите иск пред административния съд в срок от 75 дни от издаването на решението.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Можете да подадете молба за правна помощ във връзка със съдебното производство, касаещо Вашия случай.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Можете да получите информация във връзка с отправянето на искане за обезщетение като се свържете директно със службите за Връзката отваря нов прозорецсоциално осигуряване.

Последна актуализация: 31/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Латвия

Кой орган взема решение по искане за обезщетение при трансгранични случаи?

Службата за правна помощ (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Телефон: +371 67514208
Безплатна телефонна линия: +371 80001801
Факс: +371 67514209

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецjpa@jpa.gov.lv
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Мога ли да изпратя искането си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Можете да изпратите искане за обезщетение от държавата директно до Връзката отваря нов прозорецСлужбата за правна помощ, без да подавате молба до компетентния орган на държавата — членка на Европейския съюз, която е Вашата държава по пребиваване.

На какви езици органите за обезщетение приемат искания?

Службата за правна помощ приема искания за обезщетение от държавата и приложените към тях документи на латвийски или на английски език. Документите, които трябва да бъдат подадени до Връзката отваря нов прозорецСлужбата за правна помощ, няма нужда да бъдат легализирани и по отношение на тях не се прилагат други подобни формалности.

Ако органът за обезщетение преведе искането/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Ако е необходим превод на искането за обезщетение от държавата и приложените към него документи, разходите за превод ще бъдат покрити от средствата, отпуснати от националния бюджет на Службата за правна помощ.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на искането ми (получено от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Няма да бъдете таксуван за разглеждане на искането Ви за обезщетение от държавата, подадено чрез друга държава — членка на Европейския съюз.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не е необходимо да присъствате при разглеждането на искането Ви за обезщетение от държавата и при вземането на решение за плащане или за отказ за плащане на обезщетение от държавата.

Ако Службата за правна помощ счита, че за вземането на решение е необходима допълнителна информация, ще бъдете уведомен по съответния начин в срок от седем дни от получаването на искането за обезщетение от държавата.

Решението ще бъде изпратено на посочения в молбата за обезщетение от държавата адрес.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не е необходимо да присъствате при разглеждането на искането Ви за обезщетение от държавата и при вземането на решение за плащане или за отказ за плащане на обезщетение от държавата.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Решението за извършване на експертиза се взема от органа, водещ производството (полицията, прокуратурата, съдът). Службата за правна помощ ще поиска от органа, водещ производството, информация за резултатите от експертизата.

Експертното становище се основава на медицински досиета или на други обективни данни.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Ако органът, водещ производството (полицията, прокуратурата, съдът), е взел решение да поиска експертиза, пътните Ви разходи ще бъдат покрити (от националния бюджет) по реда и в размера, предвидени в законовите и подзаконовите актове на Република Латвия.

Колко време (приблизително) отнема да се получи решение по искане за обезщетение от органа или институцията?

Службата за правна помощ взема решение за плащане или отказ за плащане на обезщетение от държавата в срок от един месец от получаването на искането за обезщетение, като решението се изпраща на посочения в искането адрес.

Ако Службата за правна помощ поиска някаква допълнителна информация от Вас или от органа, водещ производството (полицията, прокуратурата, съда), срокът за вземане на решение се спира до получаването на цялата необходима информация.

На какъв език мога да получа решението по искането си?

Решението за плащане или отказ за плащане на обезщетение от държавата ще Ви бъде изпратено на латвийски език с превод на езика, който държавата — членка на Европейския съюз, в която пребивавате, е посочила, че приема.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Можете да обжалвате решението на Службата за правна помощ за плащане или отказ за плащане на обезщетение от държавата в срок от един месец от влизането му в сила, като подадете жалба във връзка с това до Службата за правна помощ, която ще бъде препратена до Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не се нуждаете от правна помощ, за да поискате обезщетение от държавата. Службата за правна помощ предоставя необходимата помощ във връзка с претендирането на обезщетение от държавата.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Сдружението „Skalbes“ предлага безплатна гореща телефонна линия 116006 — „Гореща телефонна линия за жертви на престъпления“ (всеки ден от 7,00 до 22,00 часа), като предоставя емоционална и психологическа подкрепа на жертвите на престъпления, информация за процесуалните права на жертвите (например правата в рамките на наказателното производство, правата на обезщетение за причинени вреди, обезщетение от държавата и т.н.), достъпните услуги и съществуващите услуги за оказване на подкрепа на жертвите.

Последна актуализация: 20/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Литва

Кой орган взема решение относно исканията за обезщетение при трансгранични случаи?

Министерството на правосъдието на Република Литва (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30
Vilnius

Мога ли да изпратя искането си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да, можете да изпратите искането си директно до Министерството на правосъдието на Република Литва.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— исканията за обезщетение?

— съпътстващите документи?

Искането и допълнителните документи трябва да бъдат подадени на литовски или на английски език.

Ако органът за обезщетение преведе искането/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Разходите за превод на литовски или на английски език на искането и/или приложените към него документи, трябва да бъдат платени от лицето, искащо обезщетение, или от изпращащия орган.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на искането ми (получено от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не е необходимо жертвата на престъпление да присъства, когато се взема решение по нейното искане. Следователно такива разходи не подлежат на възстановяване.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не е необходимо жертвата на престъпление да присъства, когато се взема решение по нейния иск.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Документите, издадени от компетентните институции/лица в държавата по пребиваване на жертвата, ще бъдат признати.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не

Колко време приблизително отнема да се получи решение по искане за обезщетение от органа или институцията?

Решението ще бъде взето в срок от един месец от подаването на искането и на всички необходими документи до Министерството на правосъдието на Република Литва.

На какъв език мога да получа решението по искането си?

Обикновено на литовски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решенията, взети от Министерството на правосъдието на Република Литва, могат да бъдат обжалвани пред Комисията за административни спорове на Литва (Lietuvos administracinių ginčų komisija) или окръжния административен съд на Вилнюс (Vilniaus apygardos administracinis teismas) в срок от един месец от датата, на която е съобщено решението.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Да. Можете да подадете молба за правна помощ до Службата за гарантираната от държавата правна помощ (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), която ще вземе решение относно предоставянето на правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите във вашата държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Не

Последна актуализация: 22/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Люксембург

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Министерството на правосъдието

13, rue Erasme
L-2934
ЛЮКСЕМБУРГ

телефон: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
факс: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@mj.public.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mj.public.lu/

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да, искът за обезщетение следва да бъде изпратен директно до министъра на правосъдието на Люксембург с писмо, при условие че ищецът няма право на обезщетение от друга държава членка и може да докаже, че пребивава законно и обичайно в Люксембург.

Ищецът може да бъде освободен от изискването да пребивава законно и обичайно в Люксембург, ако той е жертва на престъпление по член 382-1 от Наказателния кодекс (трафик на хора).

На какви езици органите за обезщетение приемат иска и съпътстващите документи?

Искът за обезщетение и съпътстващите документи се приемат на следните езици:

 • люксембургски,
 • френски,
 • немски.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Министерството на правосъдието покрива разходите за превод.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Присъствието на жертвата е по избор. Тя може да бъде представлявана от адвокат. Ето защо не е необходимо да пътува.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Да.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Медицинските свидетелства, предоставени от лекари във Вашата държава на пребиваване, ще бъдат приети или признати като съпътстващи документи за действията и уврежданията, понесени от Вас.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не е приложимо. Чуждестранните медицински свидетелства се приемат като съпътстващи документи.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Министърът на правосъдието ще вземе решение по внесения иск за обезщетение в срок до шест месеца.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Тъй като искът трябва да бъде написан на френски, немски или люксембургски език, съответното решение ще бъде изготвено на един от трите приети езика.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Ако решението на министъра на правосъдието бъде оспорено по отношение на принципа и присъдената сума, могат да бъдат предприети правни действия срещу държавата, представлявана от министъра на правосъдието. Действията трябва да бъдат отнесени до районния съд (tribunal d’arrondissement) на Люксембург или Дикирх, според избора на ищеца.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Всеки, който може да докаже, че не разполага с достатъчно доходи, може да получи безплатна правна помощ при условията, посочени от закона. Може да бъде назначен адвокат, който да Ви предостави правен съвет или да Ви представлява в съда, като разходите се покриват от държавата. Всеки може да се консултира с органите, предоставящи правна информация и съвети. Можете да се обърнете към Службата за правна информация (Service d’Accueil et d’Information juridique), за да получите всякаква правна информация безплатно.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (Централна служба за социална помощ) — Service d’aide aux victimes (SAV) (Служба за подкрепа на жертвите)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Люксембург

телефон: (+352) 47 58 21-627 / 628

Последна актуализация: 19/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Унгария

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Като решаващ орган Правителствената служба на Будапеща (Budapest Főváros Kormányhivatala) е оправомощена да взема решения по исковете за обезщетение, получени от други държави членки:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Уебсайт Връзката отваря нов прозорецhttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— иска?

На който и да е език.

— съпътстващите документи?

На който и да е език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Унгарската държава.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не, не се дължат такива такси.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Разходите не могат да Ви бъдат възстановени, тъй като процедурата не изисква да присъствате лично.

Предвиден ли е устен преводач при условие, че трябва да присъствам лично?

Да.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Приемат се.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

По време на процедурата решение трябва да бъде взето в срок от най-много 60 дни.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На унгарски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решение, взето на първа инстанция, подлежи на обжалване и жалбата се разглежда от Министерството на правосъдието в качеството му на орган от втора инстанция. Административни производства срещу решението на Министерството на правосъдието на втора инстанция могат да бъдат отнесени до съдилищата.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Можете да получите правна помощ съгласно унгарския Закон LXXX от 2003 г. за правната помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Услугите в помощ на отстояването на Вашите интереси се предоставят във всеки офис на службата за подкрепа на жертвите, където съветници в областта на подкрепата на жертвите оказват практическо съдействие на заинтересованите страни (напр. при попълването на исковите молби, получаването на информация). Жертвите могат да се обръщат и към организации на гражданското общество (например, „Белият пръстен“ (Fehérgyűrű), „Помощ от унгарската баптистка църква“ (Baptista Szeretetszolgálat) и др.)

Последна актуализация: 11/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Малта

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Длъжностно лице по исковете

The Palace, St George’s Square
Валета

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Не можете да изпратите иска си директно.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

 • иска? На малтийски или на английски език.
 • съпътстващите документи? На малтийски или на английски език.

Ако органът за обезщетение преведе документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Органът за обезщетение заплаща това.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Няма такси.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Неприложимо.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Неприложимо.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Могат да бъдат приети по усмотрение на длъжностното лице по искове, което може да реши да поиска и становището на местни медицински експерти.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Да, разходите ще бъдат възстановени.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Отнема между един и два месеца.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Можете да получите решението на английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Това не е възможно.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Да, можете.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Връзката отваря нов прозорецhttp://vso.org.mt/

или Главният адвокат за правна помощ: Връзката отваря нов прозорецhttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Холандия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Фонд за обезщетяване при тежки престъпления (Schausservice Geweeldisdrijven)

Адрес:
Kneuterdijk 1
2514 EM The Hague

Телефон: 070-4142000
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@schadefonds.nl

Пощенски адрес:
Postbus 71
2501 CB The Hague

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

иска?

На всеки език, който може да предпочетете, но за предпочитане на нидерландски или английски език.

придружаващите документи?

На всеки език, който може да предпочетете, но за предпочитане на нидерландски или английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Фондът за обезщетяване при тежки престъпления.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не, няма никакви административни или други такси за обработка на иска.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? Към кого трябва да се обърна?

Не е необходимо да присъствате по време на процедурата. Решението винаги ще бъде дадено писмено и ще Ви бъде изпратено по пощата.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не се прилага.

Признават и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат удостоверени от Ваши медицински експерти?

Медицинска информация от Вашия лекар обикновено се приема от Фонда за обезщетение при тежки престъпления и при необходимост се предоставя на неговите медицински консултанти за оценка и мнение. Самите медицински консултанти не извършват медицински прегледи.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не се прилага.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Не повече от 26 седмици, но обикновено по-малко.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На езика, на който сте подали иска.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Като подадете жалба пред отдела по жалбите на Фонда за обезщетяване при тежки престъпления. Решението относно Вашия иска съдържа информация относно процедурата за оспорването му.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Връзката отваря нов прозорецПодкрепа на жертвите на престъпления — Нидерландия (Slachtofferhulp Nederland) може да е в състояние да Ви помогне. С организацията можете да се свържете на телефон На 0900—0101.

Последна актуализация: 28/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Австрия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Федералната служба за социални въпроси и хора с увреждания, Министерство на социалните въпроси (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Виена

телефон: 0043 158831
факс: 0043(0)10599882516

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецpost.wien@sozialministeriumservice.at

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат иска и съпътстващите документи?

Ако се внася от орган за помощ или от жертвата - по принцип на немски и английски език.

(Ако жертвата не е в състояние да предостави документите на органа за обезщетение на немски или английски език, искове на други езици ще бъдат приети и преведени впоследствие).

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава - членка на ЕС, кой заплаща за това?

Органът.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не се заплащат разходи.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

По принцип не е необходимо да присъствате.

Ако бъдете призован да се явите, органът ще покрие разходите, чието възстановяване ще трябва поискате. За това отговаря Федералната служба за социални въпроси и хора с увреждания.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Ако е необходимо, да.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване - или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

В повечето случаи участва австрийски експерт, назначен от органа. Той взема под внимание свидетелствата от Вашата държава по пребиваване при извършването на оценката.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Да.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Зависи от поисканата помощ. В повечето случаи решението се взема в срок от шест месеца.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На немски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Срещу решението на Министерството на социалните въпроси може да се подаде жалба до Федералния административен съд (жалби могат да се подават и в Конституционния съд (Verfassungsgerichtshof) и във Върховния административен съд (Verwaltungsgerichtshof).

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Да. Въпреки това разноските, свързани с нея, не се възстановяват от Министерството на социалните въпроси или от Федералния административен съд.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Трябва да се консултирате с организациите за подкрепа на жертвите (напр. Weisser Ring), за да разберете дали се предоставя подобна помощ.

Последна актуализация: 19/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Полша

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Понастоящем няма предоставена информация.

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Искът за обезщетение по правило следва да бъде предаден на решаващия орган от органа за помощ. Правоимащото лице обаче също може да изпрати иска си директно до полския решаващ орган.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— иска?

— съпътстващите документи?

Решаващият орган приема кореспонденция на полски и на английски език.

Решаващият орган приема протоколи от изслушвания, проведени от органа за помощ на друга държава на нейния официален език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Разноските по превода на документите се покриват от държавната хазна.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Искащите обезщетение лица са изцяло освободени от задължението да плащат съдебни такси.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Разходите за път не могат да Ви бъдат възстановени. Изслушването Ви обаче може да се проведе от разстояние, т.е. без да се налага да се явявате пред решаващия орган. Можете да отправите молба към решаващия орган да поиска съдействие от органа за помощ във Вашата държава за организиране на предаването на Вашето изслушване. Трябва да дадете съгласието си за такова изслушване.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Ако е необходимо, решаващият орган ще назначи професионален устен преводач. Няма да се наложи да поемате съответните разходи.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Решаващият орган ще прецени дали прегледът, извършен по местопребиваване, е надежден. Ако установи, че е необходим нов преглед, трябва да го направите. Ще е необходимо да заплатите само пътните разходи.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Вашите пътни разходи не могат да бъдат възстановени дори ако се е наложило да пътувате до тази държава, за да направите медицински преглед.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Няма краен срок за вземане на решения по исковете за обезщетение. Периодът за вземане на решение зависи не само от това колко сложен е случаят и от какви доказателства се нуждае решаващият орган, но и от броя на случаите, разглеждани от него към момента.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Решението за обезщетение ще бъде на полски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Ако не сте доволен от решението за обезщетение, можете да го обжалвате пред съда на втора инстанция (sąd II instancji). Няма да заплащате никакви разходи, свързани с обжалването.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Съгласно полското право може да бъде предоставена правна помощ. Тя се предоставя на лица, които докажат, че не могат да си позволят адвокат. Моля, не забравяйте: когато търсите обезщетение, можете да очаквате съдействие от прокурора по производството във връзка с престъплението, заради което търсите обезщетение.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

В Полша има Фонд за подкрепа на жертвите и постпенитенциарна помощ (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), който набира средства, наред с другото, и за подпомагане на жертвите на престъпления и техните най-близки роднини. Фондът се управлява от министъра на правосъдието. Подкрепата е организирана така, че управителят на Фонда извършва подбор в открита тръжна процедура на организациите, чиито оферти са оценени като най-добри, и им отпуска целеви субсидии за мерки за жертви на престъпления.

Средствата се използват за финансиране на правна, психологическа и материална помощ. Правната помощ може да включва и оказване на съдействие при търсене на обезщетение, включително при трансгранични случаи.

Ако желаете да се възползвате от такава помощ, трябва да се свържете с неправителствена организация, получила субсидия от министъра на правосъдието за тази цел, и да докажете, че сте жертва на престъпление. Списък на такива организации, заедно с техните данни за контакт, може да бъде намерен на уебсайта на Министерството на правосъдието ( Връзката отваря нов прозорецhttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), в раздела за дейности/подкрепа за жертвите на престъпления/подкрепа за жертвите на престъпления и техни най-близки роднини — списък на органи и организации (щракнете върху: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym — lista podmiotów i organizacji).

Последна актуализация: 03/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Португалия

Кой орган взема решение по иск за обезщетение при трансгранични случаи?

В Португалия органът е Връзката отваря нов прозорецКомисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes> — CPVC).

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Не. Жертвите на престъпления, извършени чрез упражняване на насилие, или на домашно насилие, чието обичайно местопребиваване е в друга държава — членка на ЕС, трябва да подадат иска за присъждане на обезщетение/авансово плащане от португалската държава до компетентния орган на държавата — членка на ЕС, в която пребивават.

Въпросният орган ще изпрати иска до CPVC в Португалия, която ще го получи и ще предприеме необходимите действия, за да разследва фактите и да вземе решение по иска.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

а) иска?

CPVC приема исковете и документите на португалски или английски език.

б) съпътстващите документи?

Ако CPVC поиска от компетентния орган на държавата членка по обичайно местопребиваване на ищеца да организира изслушването на ищеца или на някое друго лице (например свидетел или вещо лице), CPVC не може да отхвърли писмения протокол от изслушването, при условие че протоколът е изготвен на един от езиците на институциите на Общността.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

CPVC. Поисканите и предоставяните от CPVC услуги по дела за престъпления, извършени чрез упражняване на насилие или домашно насилие, не отговарят на критериите за искане за възстановяване на такси или разноски.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (подаден в друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Няма такива.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се постановява решение по иска ми, може ли да ми бъдат възстановени разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

CPVC получава всички документи, които са ѝ необходими за разследването и вземането на решение относно процедурата за плащане на обезщетение от португалската държава за извършено в Португалия престъпление срещу жертва, чието обичайно местопребиваване е в друга държава членка. Тя може също така да иска от органа на държавата членка по местопребиваване на жертвата да проведе изслушване/разпит на жертвата. Ищецът няма да бъде задължен да пътува до Португалия, за да бъде изслушан от комисията.

Ако португалската юрисдикция прецени, че е от съществено значение да изслуша ищеца лично, без да се използват други средства, пътните разходи и други свързани с пътуването разходи ще бъдат заплатени от португалската държава.

Националният орган, който получава и обработва молбите за правна помощ, е службата за социална сигурност.

Предвиден ли е устен преводач, ако трябва да присъствам лично?

Да.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/уврежданията ми трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Всички документи, изпратени от компетентния орган на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на ищеца, се приемат без особени формалности и са освободени от изисквания за легализация или подобни на нея формалности.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Медицинските документи, които ищецът е изпратил на органа на държавата членка, в която се намира обичайното му местопребиваване, и които са необходими за решаването на случая или други документи, които могат да бъдат поискани, ще бъдат изпратени на CPVC, без да са необходими допълнителни медицински прегледи в Португалия.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

В срок от 10 дни както компетентният орган на държавата членка по обичайно местопребиваване на ищеца, така и самият ищец ще получат уведомление за получаването на иска от CPVC, както и указание за вероятния график за постановяване на решение по иска.

На какъв език ще получа решението по иска си?

Решението по иска за обезщетение може да бъде изпратено на португалски или английски език на ищеца и на органа на държавата членка по обичайно местопребиваване на ищеца. CPVC може да реши също така да използва официалния език на държавата — членка на ЕС, в която е обичайното местопребиваване на ищеца, или друг език на тази държава членка, при условие че този език е един от езиците на институциите на Съюза.

Ако не съм доволен от решението, мога ли да го обжалвам?

Да. Ако ищецът смята, че решението на CPVC e погрешно, той разполага с 15 дни, в рамките на които да подаде жалба до самата комисия. Жалбоподателят следва да посочи в жалбата основанието и доводите за нея заедно с всички доказателства, които сметне за подходящи. След това CPVC разполага със срок от 30 дни да разгледа жалбата и да вземе решение по нея, като може да потвърди, отмени, анулира, измени или замени оспорвания акт.

Ако жалбоподателят не е удовлетворен от решението по жалбата, той може да го оспори пред административните съдилища.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) съгласно правото на другата държава?

CPVC не предлага каквато и да е намеса по този конкретен въпрос.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Комисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes — CPVC).

 • лично — Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisboa (Лисабон), от понеделник до петък, от 9.30 ч. до 12.30 ч., и от 14 ч. до 16.30 ч.;
 • по пощата, като се използва формулярът, който е на разположение на уебсайта на комисията;
 • по електронна поща на адрес: Връзката отваря нов прозорецcorreio.cpvc@sg.mj.pt;
 • онлайн, като се попълни формулярът за жертвите на престъпления, извършени чрез упражняване на насилие, или формулярът за жертвите на домашно насилие (Връзката отваря нов прозорецhttps://cpvc.mj.pt/);
 • по телефона: (+351) 213 222 490, обажданията се таксуват по националните тарифи, от 9.30 ч. до 12.30 ч., и от 14 ч. до 16.30 ч.;

Португалска асоциация за оказване на подкрепа на жертвите (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - APAV):

 • Гореща линия за подкрепа на жертвите: (+351) 116 006 (от 9 ч. до 21 ч. в работните дни);
 • онлайн на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецAPAV (достъпен е на португалски, английски, руски и китайски език); или на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://infovitimas.pt/pt/app/
 • Жестомимичен език чрез видео услугите на устен преводач/SERV IIN — чрез видео обаждане (+351 12 472), от 10 ч. до 18 ч. в работните дни.

Комисията по въпросите на гражданството и равенството на половете (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género — GIG):

 • Информационната служба за жертвите на домашно насилие (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (предоставя информация за правата на жертвите и за наличните средства за правна защита на националната територия и местата, където може да бъде получена психологическа и социална подкрепа, както и правна информация ) — телефон: (+351) 800 202 148 (безплатна, анонимна, поверителна услуга, която е достъпна 24 часа/7 дни в седмицата).
Последна актуализация: 13/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Румъния

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Посоченият съгласно член 3, параграф 2 румънски орган за вземане на решение е:

Tribunalul București (Трибуналът на Букурещ)
Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor (Комисия за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bucharest, code 030823

Тел. +40 214083600, +40 214083700
Факс +4021 3187731

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецtribunalul.bucuresti@just.ro

Уебстраница: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.tmb.ro/

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

 • иск? — на румънски език
 • удостоверителни документи? — на румънски език

Ако органът за обезщетение преведе иска/удостоверителните документи от друга държава от ЕС, кой заплаща за това?

Не, не е приложимо.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не е необходимо физическо присъствие.

Правната помощ покрива и пътните разходи, когато според закона или по искане на съда се изисква физическо присъствие и когато съдът реши, че за съответните лица няма друга възможност освен да бъдат съответно изслушани.

Съдът решава дали тези разходи ще се поемат или не и информира страните как да ги възстановят.

Предвиден ли е устен преводач при условие, че трябва да присъствам лично?

Не е необходимо физическо присъствие.

Правната помощ покрива и пътните разходи, когато според закона или по искане на съда се изисква физическо присъствие и когато съдът реши, че за съответните лица няма друга възможност освен да бъдат съответно изслушани.

Съдът решава дали тези разходи ще се поемат или не и информира страните как да ги възстановят.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от Ваши медицински експерти?

Този въпрос се разглежда от определения румънски орган за вземане на решение, а именно Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления към Трибунала на Букурещ.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Съдът решава дали тези разходи ще се поемат или не и информира страните как да ги възстановят.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Една до две години.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На румънски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

При разглеждане на иска за финансово обезщетение или на иска за авансово плащане от финансовото обезщетение Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления, която е в състав от двама съдии, може да вземе някое от следните решения:

 1. а. да допусне иска, като определи стойността на финансовото обезщетение или, ако е приложимо, на авансовото плащане от него;
 2. б. да отхвърли иска, ако не са били изпълнени изискванията по закона за предоставяне на финансово обезщетение или, ако е приложимо, за авансово плащане от него.

Решението по иска за финансово обезщетение или иска за авансово плащане от него се връчва на жертвата.

Решението може да се обжалва пред апелативния съд в срок от 15 дни от уведомяването.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правилата на другата държава?

Може да получите публична правна помощ в съответствие с румънското право (член 14 и сл. от Закон № 211/2004 относно някои мерки за предоставяне на информация, подкрепа и защита на жертвите на престъпления).

Безплатна правна помощ се предоставя при поискване на следните категории жертви:

 1. а. лица, срещу които са били извършени следните престъпления: опит за убийство, убийство, телесна повреда, умишлено престъпление, довело до телесна повреда на жертвата, изнасилване, сексуално посегателство, полов акт с непълнолетно лице, сексуално развращаване на непълнолетни;
 2. б. съпруга/ата, децата и лицата, които са финансово зависими от починалите в резултат на извършеното убийство, умишлено убийство и умишлени престъпления, довели до смърт на лицето.

На горепосочените жертви се предоставя безплатна правна помощ, ако престъплението е извършено на територията на Румъния или, когато престъплението е извършено извън територията на Румъния, ако жертвата е румънски гражданин или законно пребиваващ в Румъния чужденец и наказателното производство се води в Румъния.

При поискване безплатна правна помощ се предоставя на жертви на престъпления, ако месечният доход на член от семейството им не превишава минималната брутна работна заплата в страната за годината, в която жертвата е подала молбата си за безплатна правна помощ.

Безплатна правна помощ се предоставя само ако жертвата е съобщила за престъплението на органите за наказателно преследване или на съда в срок от 60 дни от извършването на престъплението или от датата, на която жертвата е разбрала за извършването на престъплението. Ако поради физическото или психическото си състояние жертвата не е могла да съобщи на органите за наказателно преследване, 60-дневният срок се изчислява от датата, на която тази невъзможност е приключила.

Ненавършилите 18 години жертви и тези, които са поставени под запрещение, нямат задължение да съобщават на органите за наказателно преследване или на съда във връзка с извършването на престъпление. Законният представител на малолетното или непълнолетното лице или на лицето, което е поставено под запрещение, може да съобщи на органите за наказателно преследване във връзка с извършването на престъпление.

Молбата за безплатна правна помощ се подава пред съда, в чийто съдебен район се намира адресът на жертвата, и се решава от двама съдии от Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления със заключение, изготвено в срок от 15 дни от датата на подаване. Към молбата за безплатна правна помощ се прилагат копия на удостоверителните документи за посочените в нея данни, както и всички други притежавани от жертвата документи, които биха помогнали за решаване на молбата.

Решаването на молбата за безплатна правна помощ става със заключение в заседание, на което жертвата се призовава да се яви.

Когато жертвата не е избрала защитник, в заключението за допускане на молбата за безплатна правна помощ трябва да е включено също и назначаването на служебен защитник съгласно Закон № 51/1995 за организацията и упражняването на адвокатската професия, публикуван наново, с последващите изменения и допълнения, както и съгласно нормативната уредба относно адвокатската професия.

Заключението относно молбата за безплатна правна помощ се връчва на жертвата. Заключението, с което молбата за безплатна правна помощ се отхвърля, се представя по искане на жертвата за преглед от съда, към който е създадена Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления, в срок от 15 дни от уведомяването. Прегледът се прави от състав, който включва двама съдии.

Безплатна правна помощ се предоставя на всяка жертва по време на съдебното производство до размер, равняващ се на две минимални брутни основни заплати за страната, както е определено за годината, в която жертвата е подала молбата за безплатна правна помощ. Необходимите за предоставяне на безплатна правна помощ средства се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на правосъдието.

Горепосочените разпоредби се прилагат съответно и за предоставянето на необходимите суми за прилагане на решението за предоставяне на жертвата на престъпление на обезщетение по граждански иск.

Молбата за безплатна правна помощ и искът за търсената сума за изпълнение на съдебното решение, с което на жертвата на престъпление се предоставя обезщетение по граждански иск, може да се подадат също и от законния представител на малолетното или непълнолетното лице или на лицето, което е поставено под запрещение. Молбата за безплатна правна помощ и искът за търсената сума за изпълнение на съдебното решение, с което на жертвата на престъпление се предоставя обезщетение по граждански иск, са освободени от държавни такси.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Молбата за безплатна правна помощ и искът за сумата, която се изисква за прилагане на решението, с което на жертвата на престъпление се предоставя обезщетение по граждански иск, могат да се подадат също и от неправителствени организации, чиято дейност включва защита на жертвите, ако са подписани от жертвата, съдържат всички данни и са придружени от необходимите удостоверителни документи.

Последна актуализация: 15/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Словения

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Министерството на правосъдието на Република Словения
Župančičeva 3
Любляна

Телефон: +386 1 369 54 40
Факс: +386 1 369 54 75

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецgp.mp@gov.si
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mp.gov.si

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— иска? На словенски език.

— съпътстващите документи? На словенски, като заверен превод.

Ако искът и съпътстващите документи не са на словенски език, Министерството на правосъдието ще ги върне на ищеца или на органа в съответната държава членка, откъдето е получено искането, заедно с обяснението, че искът и съпътстващите документи трябва да бъдат на словенски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Ако искът и съпътстващите документи не са на словенски език, Министерството на правосъдието ще ги върне на ищеца или на органа, откъдето е получено искането, заедно с обяснението, че искът и съпътстващите документи трябва да бъдат на словенски език. С други думи, органът, който се занимава с обезщетенията, не превежда иска или съпътстващите документи от други държави — членки на ЕС. Разходите за превод се поемат от Република Словения.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не. За искове, действия и решения по процедури за обезщетения не се плащат такси съгласно този закон.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не, разходите не се възстановяват.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

По правило не е нужно да присъствате лично по време на процедурата.

Комисията за решения по обезщетения за жертвите на престъпления може да реши да направи устно изслушване или да изслуша някоя от страните или експерт. Съгласно правилата за общите административни процедури страни, които не владеят езика или не могат да го използват поради увреждане, имат право на устен преводач, за да могат да следят развитието на процедурата. Органът е длъжен да информира ищците за това.

Съобразно закона обаче комисията има право вместо това да поиска от компетентния орган в другата държава — членка на ЕС, в която ищецът е завел иска за обезщетение, да извърши тези действия. В такъв случай не е необходимо ищецът да присъства лично.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Приемат се или се признават приложени медицински свидетелства, ако са представени на словенски език като заверен превод.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Съгласно правилника за общите административни процедури — не, тъй като това е процедура по искане на ищеца.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Законовият срок за издаване на решение е 3 месеца от получаване на пълна искова молба. По правило самата процедура продължава по-малко от половин година в зависимост от обстоятелствата по всеки отделен случай.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Решението ще бъде на словенски език.

Ако процедурата трябва да се извърши чрез компетентния орган на друга държава — членка на ЕС, решението ще бъде изпратено заедно с определения стандартен формуляр, посочен от Европейската комисия, на езика на компетентната държава членка, в която се изпраща. Част от стандартния формуляр е и резюме на решението, обяснение или указание за правното средство за защита, както и обяснение за други действия, които се очакват от ищеца.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Можете да обжалвате решението чрез иск по административен ред, решение по който взема Административният съд на Република Словения.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

При административните процедури, включващи изготвянето на иск за обезщетение, не е възможна безплатна правна помощ.

Съгласно правилата за общите административни процедури обаче длъжностното лице трябва да съблюдава принципите на защита на правата на ищеца, което означава, че длъжностното лице трябва да позволи на ищеца да упражнява правата си, да го предупреждава в тази връзка, да го покани да попълни исковата молба и да даде обяснения, за да предпази ищеца от нарушаване на правата му поради неговата неосведоменост или незнание.

Ищецът може да реши да подаде жалба срещу решението на Комисията. В един административен спор, който представлява и съдебна процедура, чужденците (които не живеят в Република Словения) имат право на безплатна правна помощ при условията на реципрочност или при условията и в случаите, определени по силата на международните договори, които са обвързващи за Република Словения.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Не разполагаме с информация за това.

Последна актуализация: 12/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Словакия

Кой орган взема решение по искане за обезщетение при трансгранични случаи?

Министерството на правосъдието на Словашката република — Отдел за възстановяване и обезщетяване.

Телефон: +421288891225
Факс: +4212888 91 579

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецvictims@justice.sk
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justice.gov.sk/

Мога ли да изпратя искането си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Не е възможно да се свържете директно с Министерството на правосъдието на Словашката република. При трансгранични молби следва да се използва органа за помощ в държавата по произход.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

 • искането?
  На словашки език.
 • съпътстващите документи?
  На словашки език.

Ако органът за обезщетение преведе искането/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Министерството на правосъдието на Словашката република не осигурява превод на необходимите документи. Жертвата на престъплението заплаща превода и свързаните с него разходи.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на искането ми (получено от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

За процедурата не се дължи такса.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

При вземането на решение по молба за обезщетение не е задължително жертвата на престъпление, свързано с насилие, да присъства. Евентуалното изслушване се извършва от органа за помощ, чрез който е подадена молбата, или от словашките органи чрез използването на аудиовизуална апаратура. В резултат на това няма пътни разходи и не е необходимо тяхното възстановяване.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

В законодателството не се предвижда личното участие на молителя в процедурата по обезщетяване. При оценяването на молба за обезщетение не е задължително присъствието на жертвата на престъпление, свързано с насилие.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

За определянето на обезщетение за болка и страдание се изисква медицинско свидетелство, което отговаря на предвидените от словашкото законодателство изисквания. Все пак е възможно оценката на здравословното състояние да се извърши от доктор в Словашката република въз основа на медицински доклади, издадени от държавата по пребиваване.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Пътните разходи няма да бъдат възстановени.

Колко време (приблизително)отнема да се получи решение от органа или институцията по искането за обезщетение?

Министерството на правосъдието на Словашката република ще вземе решение в срок от 6 месеца от получаването на пълната молба.

На какъв език мога да получа решението по искането си?

На словашки език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Като заведете дело в съда.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по реда, предвиден от правото на другата държава?

Законодателството на Словакия не предвижда правна помощ, която да се предоставя специално за целите на искането на обезщетение. Възможно е да се възползвате от общата правна помощ, предоставяна от държавата чрез Центъра за правна помощ, или да поискате помощ от една от организациите, предоставящи помощ на жертвите на престъпления. Самото Министерство на правосъдието на Словашката република предоставя основни насоки във връзка с подаването на молба за обезщетение.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на търсене на обезщетение в трансграничен контекст?

В Словашката република има неправителствени организации, които предоставят помощ и подкрепа на жертви на престъпления, свързани с насилие, като дейността им е насочена към определени жертви. Възможностите отделни организации да предоставят помощ във връзка с искания за обезщетение при трансгранични случаи зависят главно от личните обстоятелства на жертвите.

Последна актуализация: 09/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Финландия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Държавната хазна

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Финландия

електронна поща:Връзката отваря нов прозорец rikosvahingot@valtiokonttori.fi

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Можете да изпратите своя иск директно в Държавната хазна (Valtiokonttori). Моля имайте предвид ограниченията относно езика на документите, които са обяснени по-долу.

На какви езици органите за обезщетение приемат иска?

А съпътстващите документи?

Искът трябва да бъде изготвен на финландски, шведски или английски език. Съпътстващите документи следва също да бъдат на един от тези езици.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Държавната хазна няма да приеме иск за обработване, ако той не е изготвен на един от посочените по-горе езици. Ако се нуждаете от помощ при превода на документите, можете да се обърнете към органа за помощ в държавата, където живеете.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Няма да Ви бъдат начислени административни разходи за обработка на исковата молба.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Случаят ще бъде разгледан от Държавната хазна писмено. Няма да Ви се налага да се явявате лично по време на който и да е етап от процеса.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Вж. отговора на предишния въпрос.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Медицинско свидетелство, издадено от лекар във Вашата държава на пребиваване, ще бъде прието като доказателство за понесеното увреждане.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Вж. отговора на предишния въпрос.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Ще получите решение в срок от 6—8 месеца, след като Вашият иск бъде получен от Държавната хазна.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Държавната хазна издава решения само на финландски и шведски език. Ако сте внесли иска си на английски език, заедно с решението ще получите резюме на съдържанието на решението на английски.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Можете да обжалвате писмено полученото от Вас решение за обезщетение пред Съда за спорове в областта на социалното осигуряване (Vakuutusoikeus) в срок от 30 дни от датата, на която Ви е било съобщено. Насоките за начина на обжалване са приложени към решението за обезщетение на Държавната хазна,

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Държавната хазна може да Ви предостави съвет по въпроси, свързани с предявяването на обезщетение. Ако използвате помощта на външен адвокат при изготвянето на Вашия иск, разходите, произтичащи от това, могат да бъдат компенсирани само ако Ви е предоставена правна помощ или Ви е назначен правен съветник за разглеждане на делото от съда. Разходите за изготвяне на иск могат да бъдат компенсирани също когато делото не се разглежда в съда, ако отговаряте на предвидените финансови условия за получаване на правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Можете да получите помощ при предявяване на иск от финландската организация за подкрепа на жертвите (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Можете да намерите данните за контакт на тази организация на нейния уебсайт на: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.riku.fi/en/home/.

Последна актуализация: 09/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Швеция

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Тел.: +(46)90708200
Факс: +(46)90178353

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.brottsoffermyndigheten.se/

Пощенски адрес:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да. Ако престъплението е извършено в Швеция, искът може да 0бъде изпратен директно до Шведския орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— искове?

— съпътстващите документи?

Искът и съпътстващите документи се приемат на шведски и на английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Разходите за превод се поемат от Шведския орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не е необходимо ищецът да присъства. Производството протича писмено.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Има възможности за устен превод, ако това е необходимо по време на процеса.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Може да се приемат медицински свидетелства и медицински бележки от други държави. Когато е необходима допълнителна оценка, Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления обикновено ангажира лекари експерти да изготвят становище въз основа на наличните медицински доказателства.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Ако сте жител на друга държава от ЕС, обикновено не е необходим медицински преглед в Швеция. Ако обаче се изисква допълнително изследване от такъв тип, съществува възможност за възстановяване на разходите.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Времето за разглеждането на иска варира в зависимост от естеството на делото и натовареността на компетентния орган. Средното време за обработване на иска обикновено е около три месеца, но може да отнеме по-малко или повече време от това. Случаите се обработват по реда на постъпване и обикновено не се дава предимство.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Решението ще бъде на шведски език. Ако не говорите шведски, Вие ще получите и резюме на решението на английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решенията на Шведския орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления не могат да бъдат обжалвани, но органът може да промени решението си по искане или по своя собствена инициатива, ако бъдат открити нови обстоятелства или ако има други основания за това.

Ищец, който не е удовлетворен от решението, трябва да изпрати писмена молба до органа за преразглеждане на делото. Желаната промяна и причините за нея трябва да бъдат посочени в молбата. Заедно с молбата следва да бъдат внесени и всички допълнителни материали.

Жалбоподателят винаги има право решението му да бъде преразгледано от Трибунала за обезщетение за вреди от престъпления (Nämnden för brottsskadeersättning).

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Обезщетение за разходи за процесуално представителство ще бъде дадено само ако са налице конкретни основания за това. Обикновено помощта на адвокат за обезщетение за вреда от престъпление не е необходима. Да се предяви такъв иск е сравнително лесно. Органът също така е задължен да предоставя информация и съвети на онези, които искат обезщетение, както и е отговорен за получаване на необходимите доказателства за решение по случая.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Ако искате да подадете иск или имате въпроси относно обезщетението при трансгранични случаи, за помощ и информация е най-добре да потърсите Шведския орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления. Информацията може да бъде намерена на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/. С органа можете да се свържете също на телефон +46 90 70 82 00.

Последна актуализация: 22/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Англия и Уелс

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Телефон: 00 44 203 684 2517

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Подадените директно от Вас молби ще бъдат приемани, без да е необходимо да се обръщате към органа за помощ във Вашата държава.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

 • иска за обезщетение?
 • съпътстващите документи?

Предпочитаме да получаваме тези документи на английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Преводите ще бъдат платени от нас.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Услугите ни са безплатни.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Обработваме молбите и кореспондираме с ищците писмено. Не е необходимо да присъствате.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не се прилага.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Приемаме документи, издадени от квалифицирани медицински лица от други държави.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не покриваме пътни разходи.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Времето, необходимо за оценката на иска, ще варира в зависимост от неговата сложност. Исковете, свързани с пропуснати ползи, например отнемат повече време от исковете, които засягат само обезщетение, посочено в тарифата за увреждания (tariff of injuries). CICA няма да финализира даден иск, докато не потвърдите, че сте се възстановили от увреждането, доколкото това е възможно. Стараем се да решаваме стандартните случаи в рамките на 12 месеца от получаването на молбата.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Кореспонденцията ни с Вас ще бъде на английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Ако не сте съгласни с първоначалното решение и искате да го преразгледаме, трябва да ни изпратите писмена молба за преразглеждане в срок от 56 дни от датата на първоначалното решение. Към молбата си следва да приложите всички допълнителни доказателства в подкрепа на Вашия иск, които искате да вземем предвид.

Щом получим молбата Ви за преразглеждане заедно с предоставената от Вас подкрепяща информация, тя ще бъде разгледана от второ длъжностно лице, различно от лицето, взело първоначалното решение. Решението за преразглеждане може да бъде по-благоприятно или по-неблагоприятно от първоначалното решение или първоначалното решение може да не бъде променено.

Ако не сте съгласни с решението от преразглеждането, можете да го обжалвате пред Трибунала от първа инстанция (First-tier Tribunal) — Отделение за обезщетяване на пострадали от престъпление (Criminal Injuries Compensation) съгласно процедурните правила на трибунала (Tribunal Procedure Rules). Ще намерите правилата на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецТрибунала от първа инстанция.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не е необходимо да наемате представител срещу заплащане, адвокат или компания за управление на искове, за да подадете молба за обезщетение. Ако решите да използвате представител, чиито услуги се заплащат, ще трябва сами да заплатите съответните разходи, тъй като ние не можем да ги покрием.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Можете да се свържете с Връзката отваря нов прозорецИнформационната служба за жертви (Victims Information Service) и да потърсите помощ за подаването на молбата си.

Последна актуализация: 16/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Северна Ирландия

Този раздел не е приложим за Северна Ирландия. Нейните служби за обезщетяване на жертвите на престъпления се занимават само с искове за деяния, настъпили в Северна Ирландия.


Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

-

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

-

На какви езици органите за обезщетение приемат:

 • Молбата за финансова компенсация: на български и английски език;
 • Придружаващите документи към молбата: на български и английски език. -

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

-

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от в друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

-

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

-

Предвиден ли е устен преводач при условие, че трябва да присъствам лично?

-

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

-

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

-

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

-

На какъв език мога да получа решението по иска си?

-

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

-

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

-

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

-

Последна актуализация: 02/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Шотландия

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Телефон: 00 44 300 003 3601

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Подадените директно от Вас молби ще бъдат приемани, без да е необходимо да се обръщате към органа за помощ във Вашата държава.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

 • иска?
 • съпътстващите документи?

Предпочитаме да получаваме тези документи на английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Преводите ще бъдат платени от нас.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Услугите ни са безплатни.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми бъдат възстановени разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Обработваме молбите и кореспондираме с ищците писмено. Не е необходимо да присъствате.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не е приложимо.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат установени от Ваши медицински експерти?

Приемаме документи, издадени от квалифицирани медицински лица от други държави.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходи, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не покриваме пътни разходи.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Стараем се да решаваме стандартните случаи в рамките на 12 месеца от получаването на молбата. По-сложните случаи отнемат повече време. Ако медицинското Ви лечение все още не е приключило или не е известно до каква степен сте се възстановили, няма да се произнесем с окончателно решение по случая Ви.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Кореспонденцията ни с Вас ще бъде на английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Ако не сте съгласни с първоначалното решение и искате да го преразгледаме, трябва да ни изпратите писмена молба за преразглеждане в срок от 56 дни от датата на първоначалното решение. Към молбата си следва да приложите всички допълнителни доказателства в подкрепа на Вашия иск, които искате да вземем предвид.

Щом получим молбата Ви за преразглеждане заедно с предоставената от Вас подкрепяща информация, тя ще бъде разгледана от второ длъжностно лице, различно от лицето, взело първоначалното решение. Решението за преразглеждане може да бъде по-благоприятно или по-неблагоприятно от първоначалното решение или първоначалното решение може да не бъде променено.

Ако не сте съгласни с решението от преразглеждането, можете да го обжалвате пред Трибунала от първа инстанция (First-tier Tribunal) — отделение за обезщетяване на пострадали от престъпление (Criminal Injuries Compensation) съгласно процедурните правила на трибунала (Tribunal Procedure Rules). Ще намерите правилата на уебсайта Връзката отваря нов прозорецна Трибунала от първа инстанция.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) съгласно правилата на другата държава?

Не е необходимо да наемате представител срещу заплащане, адвокат или компания за управление на искове, за да подадете молба за обезщетение. Ако решите да използвате представител, чиито услуги се заплащат, ще трябва сами да заплатите съответните разходи, тъй като ние не можем да ги покрием.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат да претендирам за обезщетение при трансграничен случай?

Можете да се свържете с Връзката отваря нов прозорецИнформационната служба за жертви и свидетели (Victims and Witness Information Service) и да потърсите помощ при подаване на молбата си.

Последна актуализация: 15/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.