Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Spolkový úřad pro sociální věci a záležitosti postižených osob (Ministerstvo sociálních věcí (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice))
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme?

Je-li žádost podána asistenčním orgánem nebo obětí: v zásadě v němčině a angličtině.

(Pokud oběť - při přímém předložení věci orgánu - nemůže předložit žádost v němčině či angličtině, akceptují se také žádosti v jiných jazycích, které se pak přeloží).

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Orgán.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, kdo je zaplatí?

Nevznikají žádné náklady.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost zpravidla není potřebná.

V případě předvolání orgánem přebírá cestovní výdaje, které mají být uplatněny, tento orgán. Odpovědným orgánem je Spolkový úřad pro sociální věci a záležitosti postižených osob.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Pokud to bude nutné, ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Zpravidla je jmenován rakouský znalec případně orgánem pověřený znalec, který při hodnocení zohlední také předložená osvědčení ze země původu.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ano.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Záleží na typu požadovaných dávek; rozhodnutí je většinou vydáno během šesti měsíců.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V němčině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí Ministerstva sociálních věcí lze podat stížnost u Spolkového správního soudu (Bundesverwaltungsgericht) (navíc se lze odvolávat u Ústavního soudu (Verfassungsgerichtshof) a u Nejvyššího správního soudu (Verwaltungsgerichtshof).

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano. S náhradou nákladů na odměny právníků Ministerstvo sociálních věcí ani Spolkový správní soud nepočítá.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Případnou podporu ze strany organizací na podporu obětí (např. Weisser Ring) je třeba zkonzultovat s těmito organizacemi.

Poslední aktualizace: 19/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.