Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

a) Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů může asistovat belgickým obětem nebo obyvatelům Belgie v jejich úsilí o získání odškodnění bez účasti další země EU.

Adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) U žádostí obětí terorismu je třeba v rámci komise kontaktovat oddělení „Division Terrorisme“.

Poštovní adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

  • žádost? Ve francouzštině, nizozemštině, němčině a angličtině.
  • podpůrné dokumenty? Ve francouzštině, nizozemštině, němčině a angličtině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

K takovému případu zatím nedošlo. Tato otázka se ještě řeší.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak jej mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Ne.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ne.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Tento bod komise posoudí v závislosti na újmě postiženého a její závažnosti.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Aktuálně 18 měsíců. Postup je stejný u přeshraničních i vnitrostátních případů.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Ve francouzštině, nizozemštině, němčině nebo v angličtině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutím komise se nelze odvolat. Lze pouze podat opravný prostředek za účelem zrušení rozhodnutí u belgické Státní rady.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne, komise s tímto nepočítá.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Existují služby poskytující pomoc obětem, které jim mohou pomoci žádost o finanční pomoc podat ke Komisi pro finanční pomoc.

Pomoc obětem spadá pod belgická Společenství a regiony.

Více informací (zejména o službách pověřených poskytováním pomoci) získáte na následujících webových stránkách:

Fédération Wallonie-Bruxelles: victimes.be

Flandre: slachtofferzorg.be

Poslední aktualizace: 14/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.