Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI BULHARSKÉ REPUBLIKY

Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů

Adresa: 1 Slavyanska, Sofie 1040, Bulharská republika

Webové stránky: https://www.compensation.bg

V případě trestných činů spáchaných na území Bulharské republiky je rozhodujícím orgánem ve vztahu k žádostem o odškodnění v přeshraničních věcech Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů.

V případě trestných činů spáchaných mimo území Bulharské republiky Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů vystupuje jako asistenční orgán a předává žádost příslušnému orgánu země, v níž byl daný trestný čin spáchán.

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, můžete.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

  • žádost? V bulharštině a angličtině.
  • podpůrné dokumenty? V bulharštině a angličtině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Za překlad zaplatí Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Takové poplatky neexistují.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Oběť není přítomna během řízení o přiznání odškodnění ze strany dané země.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Viz odpověď na předchozí otázku.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Ano. Lékařská osvědčení včetně potvrzení o nákladech na léčbu, která vystaví dotyčná země, mohou být přijata a/nebo uznána, v této záležitosti však Národní rada rozhoduje v každém jednotlivém případu individuálně.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Cestovní náklady související s lékařským vyšetřením by mohly být proplaceny, Národní rada však o této záležitosti rozhoduje v každém jednotlivém případu individuálně.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Žádost o odškodnění je posouzena do jednoho měsíce od data obdržení. V případě potřeby může být tato lhůta prodloužena až o tři měsíce.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V bulharštině a angličtině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutím Národní rady pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů nelze podat opravný prostředek.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Řízení o přiznání odškodnění nevyžaduje účast právníka.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Ano. Bulharské sdružení organizací na podporu obětí

Tel. +359 29819300

Poslední aktualizace: 08/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.