Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Ministerstvo spravedlnosti (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Záhřeb

Nikica Hamer Vidmar

Tel. +385 13714756
Fax +385 13714798

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Internetové stránky: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, podáním žádosti Ministerstvu spravedlnosti Chorvatské republiky přímo nebo doporučenou poštou.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

Žádost a podpůrné dokumenty musí být v chorvatštině. Jsou-li žádost a podpůrné dokumenty v cizím jazyce, musí být předloženy spolu s jejich ověřeným překladem, který vyhotoví úředně schválený soudní překladatel.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Rozhodující orgán žádost ani podpůrné dokumenty nepřeloží a nehradí náklady na překlad.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

V řízení týkajícím se této žádosti se nehradí žádné správní či jiné poplatky.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Pokud se Výbor pro odškodnění obětí trestných činů (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) rozhodne předvolat žadatele ke slyšení nebo požadovat jeho osobní účast v řízení, budou cestovní náklady žadatele uhrazeny.

V průběhu řízení a při přijímání rozhodnutí se zpravidla přítomnost žadatele nevyžaduje, a pokud je nutné vyslechnout žadatele, svědky, soudní znalce nebo jiné osoby, může Výbor pro odškodnění obětí trestných činů jako rozhodující orgán požádat o provedení těchto kroků příslušný orgán jiného členského státu EU, v němž byla žádost o odškodnění podána.

Kromě toho lze slyšení vyžádané tímto postupem uskutečnit s využitím technických pomůcek včetně počítačové techniky, sítí elektronických komunikací a dalších pomůcek pro přenos obrazu a zvuku. V takovém případě slyšení provede Výbor pro odškodnění obětí trestných činů, tj. rozhodující orgán.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Dokumenty vydané lékařem v zahraničí jsou akceptovány, avšak Výbor pro odškodnění obětí trestných činů jako rozhodující orgán tyto lékařské dokumenty zkontroluje a vyhodnotí a v případě potřeby může nařídit, aby byl získán odborný lékařský posudek.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Příslušný orgán dospěje k rozhodnutí o žádosti přibližně do 60 dnů, bude-li žádost úplná a v pořádku (pokud byly získány a předloženy všechny požadované dokumenty, všechny údaje a důkazy nezbytné pro vydání rozhodnutí). Pokud je však žádost neúplná, čas potřebný k vydání rozhodnutí může být delší.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí o žádosti bude v chorvatském jazyce.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí nelze podat opravný prostředek, účastník řízení však může podat správní opravný prostředek formou správní stížnosti k příslušnému správnímu soudu do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Ano.

Poslední aktualizace: 01/02/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.