Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Žádné informace nejsou k dispozici.

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Svou žádost můžete poslat přímo rozhodujícímu orgánu v dané zemi i v přeshraničních případech.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

– žádost?

V řečtině a angličtině.

– podpůrné dokumenty?

V řečtině a angličtině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Nepoužije se.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost není vyžadována.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Nepoužije se.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařská osvědčení vystavená lékaři ve vašem státě bydliště budou přijata.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Nepoužije se.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od příslušného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Trvá to šest měsíců od data, kdy jsou k dispozici veškeré informace pro přijetí rozhodnutí.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V řečtině a angličtině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí můžete napadnout podáním žaloby ke správnímu soudu, a to do 75 dní od rozhodnutí.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Můžete požádat o právní pomoc v souvislosti se soudním řízením ve vašem případě.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Informace o podání žádosti o odškodnění můžete získat, pokud kontaktujete přímo Služby sociálního pojištění.

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.