Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel: (420) 221997966
Fax : (420) 221997967

Email : odsk@msp.justice.cz

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

V jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Rozhodující orgán dokumenty v jazycích jiných než český, slovenský či anglický nepřijme (nebude k nim přihlížet, respektive, vyzve podatele, aby dodal žádost či dokumenty přeložené do některého z přijímaných jazyků), pokud si bude nucen zajistit překlad dokumentů v jazyce anglickém, náklady na to si ponese sám.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Nárok na proplacení cestovného nenáleží.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Rozhodující orgán tlumočníka nezajišťuje.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařské osvědčení z Vašeho místa bydliště bude s největší pravděpodobností uznáno.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

O žádosti by mělo být rozhodnuto do 3 měsíců.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V jazyce českém či anglickém.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Podáním správní žaloby u soudu.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, na své náklady.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Největší nevládní organizací na podporu obětí trestných činů je Bílý kruh obětí.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.