Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Není požadováno, aby žádost byla zaslána prostřednictvím asistenčního orgánu. Žádost lze zaslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi (Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem), který poté žádost odešle policii v okrese, ve kterém byla trestní věc vyšetřována. Žádost lze také zaslat přímo policii.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgány příslušné k rozhodnutí o odškodnění přijmou: – žádost? podpůrné dokumenty?

Všechny zaslané dokumenty jsou přijímány v dánštině a angličtině. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem by však upřednostňovala, aby byly všechny dokumenty pokud možno přeloženy do dánštiny.

Dánsko uzavřelo jazykovou dohodu se severskými zeměmi, tedy s Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem, podle které mají občané těchto zemí právo používat v jiné severské zemi svůj vlastní jazyk. Jazyky, na něž se úmluva vztahuje, jsou dánština, finština, islandština, norština a švédština.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Dánská policie v případech odškodnění hradí překlad dokumentů.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Projednávání věci probíhá písemně. Jako žadatel tedy nemusíte být přítomen/přítomna ani během posuzování případu Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem, ani v okamžiku, kdy komise přijímá rozhodnutí.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Vzhledem k tomu, že se věc projednává písemně, nejsou otázky osobní přítomnosti a pomoci s tlumočením relevantní.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařské posudky a vyšetření provedené lékaři v této zemi se nevyžadují. Obecně platí, že Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem přijímá všechna lékařská osvědčení.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Pokud žijete v jiné zemi EU, není obvykle nutné lékařské vyšetření v této zemi, protože vyšetření lze provést v zemi vašeho bydliště.

Výdaje na cestu na léčbu a zpět mohou být hrazeny jako náklady spojené se zotavením.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Doba posuzování věci Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem se v jednotlivých případech může značně lišit. Důvodem je mimo jiné nutnost získat doplňující informace o případu od policie, lékařů nebo jiných orgánů v závislosti na konkrétních okolnostech; stejně tak v případech, kdy jde o zranění s trvalými následky nebo ztrátu výdělečné schopnosti, může být nutné věc předložit pojišťovně pro trh práce (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), což může vést k prodloužení doby posuzování věci.

Více než 50 % nových věcí, které Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem obdrží, je zpracováno do 50 dnů ve zrychleném řízení používaném pro nekomplikované věci. K takovým patří věci, v nichž existuje konečný rozsudek týkající se jak otázky viny, tak výše náhrady škody.

Pokud věc nelze vypořádat pomocí tohoto zrychleného řízení, běžná doba zpracování věci Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem v současnosti činí až osmnáct měsíců ode dne, kdy komise obdrží novou žádost o náhradu škody.

Projednání své věci můžete urychlit tím, že komisi předložíte důkazy o svých nárocích. Dokumentace může zahrnovat například stvrzenky o nákupu léků, lékařská osvědčení o době trvání nemoci nebo prohlášení zaměstnavatele o příjmu ušlém v důsledku zranění.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vypracovává všechna rozhodnutí v dánštině. Poté máte možnost nechat toto rozhodnutí přeložit asistenčním orgánem ve své domovské zemi.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem nelze podat opravný prostředek u jiného orgánu. Pokud požadujete změnu rozhodnutí, musíte se nejprve obrátit na Dánskou komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem a vysvětlit, proč s rozhodnutím nesouhlasíte. Komise pak posoudí, zda existuje důvod k opětovnému zahájení projednávání dané věci. Kritériem je obvykle to, že žadatel poskytl nové a relevantní informace, které jsou důležité pro výsledek věci.

Jestliže Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem na svém rozhodnutí trvá, můžete nechat její rozhodnutí přezkoumat soudem.

Můžete se také obrátit na parlamentního veřejného ochránce práv.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Posuzování věcí je organizováno tak, že obvykle nepotřebujete právní pomoc, existuje však možnost právní pomoci na základě právních předpisů v této zemi. Ve zvláštních případech může Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem rozhodnout, že žadatel musí zcela nebo částečně uhradit náklady, které mu vznikly v souvislosti s řízením před komisí.

Není požadováno, aby právník nebo organizace právní pomoci v této zemi zajišťovali právní pomoc nebo přístup k právníkovi.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Poslední aktualizace: 04/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.