Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Úřad sociálního zabezpečení

Endla 8
15092
TALLINN

Tel. +372 6121360
Fax: +372 640 8155

E-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webové stránky: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Poznámky:
Rozhodujícím orgánem je Úřad sociálního zabezpečení spolu se svými místními útvary důchodového zabezpečení. Na této stránce brzy naleznete informace o místních útvarech důchodového zabezpečení.

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, můžete.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění dokumenty přijme?

V úředních evropských jazycích, pokud možno v estonštině nebo angličtině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Překladatelskou službu hradí orgán, který si překlad objedná.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne, takové poplatky neexistují.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše fyzická přítomnost během rozhodovacího procesu není vyžadována.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Vaše osobní přítomnost není vyžadována.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Dokumenty vystavené v jiných členských státech Evropské unie jsou přijímány, zdraví a zranění oběti však posoudí lékařský znalec na základě lékařských dokumentů vystavených v zemi bydliště oběti.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

K lékařskému vyšetření se dostavit nemusíte.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Rozhodnutí bude vydáno do 30 dnů od obdržení posledního dokumentu.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V estonštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí lze podat námitku do 30 dnů od jeho obdržení. Alternativně lze podat žalobu u správního soudu postupem, který je stanoven v řádu správního soudu. Námitku vyřídíme do 30 dnů od jejího obdržení.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, můžete.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Ano: poskytovatelé podpory pro oběti. Jejich kontaktní údaje uvádí webové stránky Úřadu sociálního zabezpečení.

Poslední aktualizace: 15/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.