Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Státní pokladna

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Finsko

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Svou žádost můžete poslat přímo státní pokladně (Valtiokonttori). Vezměte však prosím na vědomí omezení týkající se jazyka dokumentů, jak je vysvětleno níže.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme žádost?

A podpůrné doklady?

Žádost musí být vypracována ve finštině, švédštině nebo v angličtině. Podpůrné doklady by rovněž měly být v jednom z těchto jazyků.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Státní pokladna nepřijme žádost ke zpracování, pokud nebude vypracována v jednom z výše uvedených jazyků. Pokud potřebujete pomoc s překladem dokumentů, můžete kontaktovat asistenční orgán v zemi, v níž žijete.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Za zpracování vaší žádosti vám nebudou účtovány žádné administrativní náklady.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Věc bude státní pokladnou zpracována písemně. V žádné fázi procesu nebudete požádáni, abyste se dostavili osobně.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Viz předchozí odpověď.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařské osvědčení vystavené lékařem ve vašem státě bydliště bude přijato jako důkaz utrpěného zranění.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Viz předchozí odpověď.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Rozhodnutí obdržíte v průměru za 6–8 měsíců poté, co státní pokladna obdrží vaši žádost.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Státní pokladna vydává rozhodnutí pouze ve finštině a švédštině. Pokud jste svou žádost podali v angličtině, obdržíte společně s rozhodnutím shrnutí obsahu rozhodnutí v angličtině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí o odškodnění můžete podat písemný opravný prostředek k pojišťovnickému soudu (Vakuutusoikeus), a to do 30 dní ode dne, kdy jste rozhodnutí obdrželi. Pokyny, jak opravný prostředek podat, jsou uvedeny v rozhodnutí státní poklady o odškodnění.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Státní pokladna vám může poskytnout poradenství ve věcech souvisejících s podáním žádosti o odškodnění. Pokud při přípravě své žádosti využijete pomoci externího advokáta, s tím související náklady mohou být nahrazeny pouze v případě, že je vám přiznána právní pomoc nebo přidělen právní poradce pro projednávání věci soudem. Náklady na vypracování žádosti mohou být nahrazeny, i když věc neprojednává soud, pokud splníte finanční podmínky stanovené pro získání právní pomoci.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Pomoc s podáním žádosti vám může poskytnout finská organizace na podporu obětí (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Kontaktní údaje této organizace naleznete na jejích internetových stránkách (https://www.riku.fi/en/home/).

Poslední aktualizace: 19/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.