Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Při každém soudu prvního stupně (tribunal de grande instance, TGI) funguje komise pro odškodnění obětí trestných činů (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI) která rozhoduje o žádostech obětí trestných činů nebo příslušných oprávněných osob o odškodnění.

V oblasti terorismu FR rozhoduje o těchto žádostech Garanční fond pro oběti teroristických činů a jiných trestných činů (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, FGTI), jehož rozhodnutí v případě zpochybnění přezkoumává soudce.

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, můžete se obrátit přímo na orgán, který je oprávněn o Vaší žádosti rozhodnout.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

- žádost o odškodnění?

- podpůrné dokumenty?

Žádost a dokumenty jsou přijímány v jazyce francouzském a anglickém.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Přeshraniční oběti se vyzývají, aby pokud možno zajistily překlad základních dokumentů do francouzštiny na vlastní náklady.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost není povinná. Za určitých podmínek se však můžete domáhat úhrady cestovních nákladů, proplacení denních diet, které zahrnují výlohy na stravu a ubytování, jakož i náhrady za účast na soudním řízení.

Pro získání této náhrady je třeba kontaktovat soud, který Vás předvolal.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano, pokud se dostavíte, budou Vám služby tlumočníka poskytnuty bezplatně.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařské osvědčení z Vašeho státu bydliště bude přijato. V závislosti na konkrétním případu lze lékařský posudek vydat i na základě dokumentů.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Lékařský posudek je zajišťován přednostně po vzájemné dohodě s obětí během některého z jejích pobytů ve Francii. V ostatních případech může cestovní náklady, které oběti vzniknou v souvislosti s lékařským posudkem, proplatit fond FGTI po předložení podpůrných dokumentů.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Kancelář komise CIVI Vaši žádost neprodleně předá Garančnímu fondu.

Garanční fond je povinen předložit oběti nabídku do dvou měsíců poté, co obdrží od kanceláře CIVI úplný spis.

Pokud oběť tuto nabídku přijme, předloží se úřední potvrzení této dohody předsedovi CIVI ke schválení. Pokud je toto potvrzení schváleno, lze ho vykonat. Rozhodnutí se oznámí oběti a Garančnímu fondu, který přistoupí k vypořádání.

V případě odůvodněného zamítnutí ze strany Garančního fondu, odmítnutí nabídky ze strany oběti nebo pokud oběť na nabídku Garančního fondu nezareaguje do dvou měsíců, je zahájeno soudní řízení: v takovém případě žádost přezkoumá soudce, který také ověří prohlášení a předložené dokumenty.

Státní zástupce a Garanční fond předloží své připomínky nejpozději 15 dnů před konáním slyšení. Žadatel a Garanční fond musí obdržet předvolání nejméně dva měsíce předem.

Po rozpravě při neveřejném slyšení se rozhodnutí CIVI o přiznání nebo zamítnutí odškodnění oznámí žadateli a Garančnímu fondu, který přiznané odškodnění uhradí v měsíci následujícím po tomto oznámení.

V záležitostech terorismu (FR) vyplatí garanční fond určitou částku předem jako zálohu v měsíci následujícím po obdržení úplného spisu, pokud je spis způsobilý. Garanční fond předloží do tří měsíců nabídku na odškodnění oběti (pokud je její stav stabilizován), případně blízkým osobám zemřelých obětí.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí obdržíte v jazyce francouzském. Můžete požádat o jeho bezplatný překlad.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud nejste s rozhodnutím CIVI spokojeni, můžete požádat o nové přezkoumání odvolacím soudem, který je pro danou CIVI příslušný.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Můžete využít právní pomoc podle pravidel platných ve Francii.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Bezplatnou pomoc při přípravě Vaší žádosti o odškodnění Vám mohou poskytnout sdružení na podporu obětí, která působí v rámci kanceláří pro pomoc obětem při soudech nebo ve svých vlastních prostorách.

Poslední aktualizace: 25/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.