Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Příslušnými orgány jsou asistenční orgány spolkových zemí. Pravomoc je dána spolkovou zemí, ve které byl daný trestný čin spáchán. Aby zahraniční žadatelé nemuseli hledat příslušný subjekt, mohou se obrátit na ústřední kontaktní místo (spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí). To předá žádost o odškodnění příslušnému orgánu.

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci kontaktního místa ve své domovské zemi)?

Můžete, avšak informovány by měly být i příslušné asistenční orgány.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

– žádost?

V jakémkoli evropském jazyce

– podpůrné dokumenty?

V jakémkoli evropském jazyce

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Překlady jsou pro žadatele bezplatné. Náklady obvykle nesou orgány příslušné k rozhodnutí.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, kdo je zaplatí?

Za žádosti o odškodnění obětí se v Německu neplatí žádné správní ani jiné poplatky.

Když musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Cestovní výdaje, jsou-li nezbytné, hradí příslušný rozhodující orgán.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Na tlumočníka nemáte právní nárok. V praxi se však tlumočníci často využívají, jsou-li zapotřebí.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) lékařskými odborníky v této zemi?

Taková osvědčení jsou obvykle přijímána.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Cestovní výdaje, jsou-li nezbytné, hradí příslušný rozhodující orgán.

Jak dlouho to přibližně trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, neboť délka řízení o odškodnění úzce souvisí s okolnostmi každého jednotlivého případu.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí bude zpravidla přeloženo do jazyka příslušné země.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí v řízení o odškodnění lze podat opravný prostředek. Není-li opravnému prostředku vyhověno, lze podat žalobu k sociálnímu soudu.

Mohu podle pravidel druhého státu obdržet právní pomoc (pomoc od právníka)?

Všichni žadatelé mohou kdykoli obdržet právní pomoc ve své věci, náhrada nákladů na tuto pomoc však není možná.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

V Německu existuje řada místních, regionálních a celostátních organizací na podporu obětí, které mohou poskytnout pomoc. Dobrý přehled nabízejí následující webové stránky, které jsou k dispozici také v angličtině a španělštině: http://www.odabs.org.

Poslední aktualizace: 02/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.