Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění (Archí Apozimíosis)

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Pokud se vaše místo pobytu (katoikía) nebo obvyklého bydliště (siníthi diamoní) nachází na území jiného členského státu, musí být žádost vyplněna s pomocí asistenčního orgánu dotčeného členského státu, který ji zašle řeckému orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění. V takovém případě řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění co nejdříve zašle tyto informace asistenčnímu orgánu dotčeného členského státu a žadateli: a) kontaktní osoba nebo oddělení odpovědné za řešení věci; b) potvrzení o přijetí žádosti a c) údaj o přibližné lhůtě, v níž lze očekávat rozhodnutí o žádosti.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí žádost o odškodnění přijme?

Úředním jazykem pro podání žádosti a výměnu informací, údajů a podpůrných dokumentů je řečtina.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty, kdo to zaplatí?

Nemá odpovědnost za překlad, a tedy nenese náklady.

Je třeba v této zemi zaplatit správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ano, poplatek činí 50 EUR. Pokud není poplatek uhrazen v okamžiku, kdy orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění žádost posuzuje, žádost bude zamítnuta. Řecký asistenční orgán vám může poskytnout informace o bankovním převodu, který budete muset provést.

Pokud jste v zemi SEPA (jednotná oblast pro platby v eurech), můžete zaplatit elektronický poplatek prostřednictvím úhrady SEPA v eurech, kdy přijímající bankou bude Bank of Greece. Číslo účtu IBAN a údaje o bankovním převodu:

Jméno příjemce: MINISTERSTVO FINANCÍ

Adresa příjemce: 10 Kar. Servias St., 10562 Atény

IBAN příjemce: GR1201000230000000481090510

Identifikační kód banky (BIC) příjemce BNGRGRAA

Informace o převodu: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20místné heslo / platební kód vám sdělí řecký asistenční orgán.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Pokud to bude řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění považovat za nezbytné, může vás, pachatele nebo jinou stranu, jako jsou např. svědci nebo znalci, předvolat, abyste před tímto orgánem svědčili osobně.

Pokud máte místo pobytu nebo obvyklé bydliště na území jiného členského státu, řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění požádá příslušný asistenční orgán, aby dotčené osoby vyslechl souladu s právními předpisy státu, kde se nachází, a poslal mu zprávu o jednání. Rovněž může v souladu s řeckým právem vést slyšení telefonicky nebo prostřednictvím videokonference sám ve spolupráci s příslušným asistenčním orgánem. V takovém případě řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění vás nemůže zavazovat k tomu, abyste se k němu dostavili. Řecký asistenční orgán pomůže orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění dotčeného členského státu s vaším slyšením nebo slyšením jiných stran, jako jsou svědci nebo znalci.

Za tímto účelem řecký asistenční orgán na žádost orgánu příslušného k rozhodnutí o odškodnění dotčeného členského státu: a) pomůže orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění, pokud slyšení v souladu s řeckým právem vede přímo orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění, a to telefonicky nebo prostřednictvím videokonference, přičemž v takovém případě asistenční orgán poskytne a zajistí nezbytnou logistickou infrastrukturu, nebo b) povede slyšení v souladu s řeckým právem sám a orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění dotčeného členského státu zašle zprávu o jednání. V druhém případě bude zpráva o slyšení, která je vyhotovena v řečtině, přeložena do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků členského státu nebo do jakéhokoli jiného jazyka EU, o němž daný členský stát uvedl, že ho může přijmout.

Náklady vzniklé řeckému asistenčnímu orgánu hradí řecký stát.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano, tlumočník je zajištěn.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Jsou uznávána, ale je možné, že může být vyžádána zpráva znalce.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ano, budou vám proplaceny.

Jak dlouho to přibližně trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění musí posoudit případ do tří měsíců ode dne podání žádosti a musí vydat konečné rozhodnutí do tří měsíců ode dne posouzení žádosti.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V jazyce, kterému rozumíte.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Do čtyř měsíců můžete podat žalobu ke správnímu soudu prvního stupně (Dioikitikó Protodikeío).

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Oběti trestných činů rovněž mají nárok na právní pomoc, pokud jde o jakékoli trestněprávní nebo občanskoprávní nároky. Zákon (článek 1 zákona 3226/2004) stanoví právní pomoc občanům s nízkými příjmy, jež jsou občany členského státu EU, státními příslušníky třetích zemí a osobami bez státní příslušnosti, pokud mají oprávněný trvalý pobyt nebo obvyklé bydliště v Evropské unii. Osoby s nízkými příjmy, které mají nárok na právní pomoc, jsou takové osoby, jejichž roční rodinný příjem nepřesahuje dvě třetiny minimálního ročního osobního příjmu definovaného v národní obecné kolektivní pracovní smlouvě. V případě domácího sporu se příjem druhého účastníka sporu nezohledňuje.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Výzkumné centrum pro rovnost žen a mužů (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KEThI)

Státní centrum pro sociální solidaritu (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Generální sekretariát pro rovnost žen a mužů (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Řecká rada pro uprchlíky (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – řecká sekce (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Řecká policie – kyberkriminalita

Poslední aktualizace: 25/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.