Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

O žádostech o odškodnění obdržených z jiných členských států je jako rozhodující orgán oprávněn rozhodovat Magistrát hlavního města Budapešť (Budapešť Főváros Kormányhivatala):

1117 Budapešť, Prielle Kornália u. 4.

+36 1 896 2104

E-mail: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

webová stránka: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/aldozatsegito-szolgalat-at

Mohu svoji žádost o odškodnění poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

– žádost?

V kterémkoli jazyce.

– podpůrné dokumenty?

V kterémkoli jazyce.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění nechá žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU přeložit, kdo to zaplatí?

Maďarský stát.

Je třeba v této zemi uhradit správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jakým způsobem je třeba je uhradit?

Nemusí se hradit.

Pokud musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak postupovat? Na koho se mám obrátit?

Během řízení se nevyžaduje osobní přítomnost.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění přezkoumán(o) vašimi posudkovými lékaři?

Maďarský orgán přijímá lékařskou dokumentaci vypracovanou ve vaší zemi.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne.

Jak dlouho to přibližně trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

V rámci řízení musí být rozhodnutí přijato nejpozději do 60 dnů.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti o odškodnění?

V maďarštině. Pokud dotčená osoba maďarsky nerozumí, vyhotoví se překlad.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni lze podat správní opravný prostředek.

Mohu podle pravidel druhého státu obdržet právní pomoc (pomoc od právníka)?

Právní pomoc můžete obdržet na základě maďarského zákona LXXX z roku 2003 o právní pomoci.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Služby podpory prosazování zájmů jsou dostupné v jakémkoli útvaru zabývajícím se pomocí obětem, tj. v úřadech župy a hlavního města, jakož i ve střediscích pro podporu obětí, kde poradci specializovaní na pomoc obětem poskytují praktickou pomoc (např. pomoc při vyplňování žádostí) a informace zúčastněným stranám. Oběti se mohou rovněž obrátit na organizace občanské společnosti (např. Bílý kruh (Fehérgyűrű), baptistická charitativní služba (Baptista Szeretetszolgálat) atd.).

Poslední aktualizace: 03/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.