Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Výbor na podporu obětí trestné činnosti mafiánského typu a úmyslné násilné trestné činnosti (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), který je přidružen k Ministerstvu vnitra (Via Cavour č. 6, ověřená e-mailová adresa („PEC“): protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Výbor je složen z předsedajícího komisaře (Commissario), jednoho zástupce Ministerstva vnitra, dvou zástupců Ministerstva spravedlnosti, jednoho zástupce Ministerstva pro hospodářský rozvoj, jednoho zástupce Ministerstva hospodářství a financí, jednoho zástupce Ministerstva práce, zdravotnictví a sociální politiky a jednoho člena bez hlasovacích práv, jímž je zástupce společnosti CONSAP zajišťující služby veřejného pojištění, odpovědné za finanční řízení příslušného fondu.

Žádosti o prostředky z fondu musí být předloženy k přezkoumání prefektuře / místnímu úřadu vlády (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) v jedné z těchto lokalit: sídlo soudu, který vydal odsuzující rozsudek za jeden z trestných činů uvedených v článku 11 zákona č. 122/2016; místo bydliště zúčastněné strany nebo jiných oprávněných osob, pokud oběť trestného činu zemřela; nebo sídlo zvláštního zmocněnce (procuratore special) zastupujícího oběť nebo jiné oprávněné osoby, pokud jsou italskými občany nebo občany EU, kteří nemají místo bydliště v Itálii.

Vlastní rozhodnutí o žádosti vydává výbor.

Předpoklady pro získání prostředků z fondu a formulář žádosti naleznete na následující internetové stránce Ministerstva vnitra:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, ačkoli využití služeb asistenčního orgánu může být užitečné k překladu žádosti a další dokumentace.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

  • žádost?
  • podpůrné dokumenty?

V italštině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Žadatel nehradí žádné náklady.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost není nutná, neboť neprobíhá výslech oponující strany; pokud si přejete doplnit dodatečné připomínky nebo dokumentaci, můžete je zaslat ověřeným e-mailem nebo prostřednictvím asistenčního orgánu.

Vyhláška č. 222/2008, článek 6: „Výslech žadatele požadovaný italským rozhodujícím orgánem

‚1. Pokud se italský rozhodující orgán rozhodne vyslechnout žadatele nebo jinou osobu podle čl. 2 odst. 3 legislativního nařízení, zašle žádost asistenčnímu orgánu v jiném členském státě podle postupů uvedených v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení. Žádost musí obsahovat informace o procesních náležitostech stanovených italským právem a jejím prostřednictvím musí být asistenční orgán v jiném členském státě, který žádost přijal, požádán, aby o těchto náležitostech informoval osobu, která má být vyslechnuta.‘

‚2. Pokud italský rozhodující orgán požádá asistenční orgán v jiném členském státě o vyslechnutí žadatele nebo jiné osoby v souladu s právními předpisy daného členského státu, v souladu s poslední částí čl. 2 odst. 3 legislativního nařízení zašle žádost podle postupů uvedených v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení.‘“

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Viz odpověď na předchozí otázku.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Bude uznáno za předpokladu, že bude přijato v italštině nebo angličtině. Lékaři ve státě bydliště nemusí provádět žádné zvláštní posouzení.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Není nutné provádět žádné lékařské vyšetření; místo toho budete muset předložit příslušnou lékařskou dokumentaci a faktury za vynaložené náklady na zdravotní péči.

Za jak dlouho (přibližně)obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Stávající pravidlo stanoví lhůtu 60 dnů od obdržení žádosti. Je však třeba mít na paměti, že řízení bude pozastaveno, pokud rozhodující orgán požádá o doplnění dalších dokumentů nebo informací (článek 10a zákona č. 241/90).

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V italštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Podáním žaloby k obecnému soudu (tribunale) ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Úřadu poskytujícímu informace není známa existence takových organizací.

Poslední aktualizace: 16/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.