Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos?

Tiesu administrācija
Antonijas iela 6
Riga, LV-1010

Tālrunis: +371 80001801

E-pasts: pasts@ta.gov.lv
Tīmekļa adrese: https://www.ta.gov.lv

Vai pat pārrobežu gadījumos es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmējiestādei šajā valstī (nevēršoties palīdzības iestādē savā mītnes valstī)?

Valsts kompensācijas pieprasījumu Jūs varat nosūtīt tieši Tiesu administrācijai, nevēršoties tās Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pastāvīgi dzīvojat, kompetentajā iestādē.

Kurā(s) valodā(s) kompensācijas iestāde(s) pieņem:

Tiesu administrācija pieņem valsts kompensācijas pieprasījumu un tam pievienotos dokumentus latviešu vai angļu valodā. Dokumentiem, kuri iesniedzami Tiesu administrācijai, nav jābūt legalizētiem, un tiem nav piemērojama līdzvērtīga formalitāte.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību/apliecinošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš maksā par to?

Ja būs nepieciešams pārtulkot valsts kompensācijas pieprasījumu un tam pievienotos dokumentus, tulkošanas izdevumi tiks segti no Tiesu administrācijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par to, ka tajā apstrādā manu prasību (kas saņemta no citas ES valsts)? Ja jā, tad kā es varu tās samaksāt?

Jums nav jāmaksā par valsts kompensācijas pieprasījuma, kas saņemts no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, izskatīšanu.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja ir nepieciešama mana klātbūtne pašā procedūrā un/vai tad, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību? Kā es varu pieprasīt šo izdevumu segšanu? Ar ko man ir jāsazinās?

Valsts kompensācijas pieprasījuma izskatīšanas un lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt pieņemšanas procesā Jūsu klātbūtne nav nepieciešama.

Ja Tiesu administrācija konstatēs, ka lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, tā septiņu dienu laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas Jūs par to informēs.

Lēmumu nosūta uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto adresi.

Ja man jāpiedalās personīgi, vai būs nodrošināts tulks?

Jums nav nepieciešams piedalīties personīgi valsts kompensācijas pieprasījuma izskatīšanas un lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt pieņemšanas procesā.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izsnieguši manas dzīvesvietas valsts ārsti, vai arī manu veselības stāvokli/kaitējuma apmēru pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Lēmumu par ekspertīzes noteikšanu pieņem procesa virzītājs (policija, prokuratūra, tiesa). Tiesu administrācija informāciju par ekspertīzes rezultātiem pieprasīs procesa virzītājam.

Atzinumu eksperts pamato ar medicīnisko dokumentāciju vai citiem objektīviem datiem.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja man ir jāiziet medicīniskā pārbaude šajā valstī?

Ja procesa virzītājs (policija, prokuratūra, tiesa) ir pieņēmis lēmumu par ekspertīzes noteikšanu, Jums tiks apmaksāti ceļa izdevumi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā no valsts budžeta līdzekļiem.

Aptuveni cik ilgā laikā no iestādes/struktūras iespējams saņemt lēmumu par kompensāciju?

Tiesu administrācija mēneša laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt, kuru nosūta uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto adresi.

Ja nepieciešama papildu informācija no Jums vai procesa virzītāja (policijas, prokuratūras, tiesas), lēmuma pieņemšanas termiņu aptur līdz visas nepieciešamās informācijas saņemšanai.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par manu prasību?

Lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt Jums nosūtīs latviešu valodā, kam pievienots tulkojums valodā, kuru Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pastāvīgi dzīvojat, ir norādījusi kā sev pieņemamu.

Ja es neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to pārsūdzēt?

Tiesu administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt Jūs varat apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Tiesu administrācijai, kas pārsūta to Tieslietu ministrijai.

Vai saskaņā ar valsts noteikumiem es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību)?

Jums nav nepieciešama juridiskā palīdzība valsts kompensācijas pieprasīšanai. Tiesu administrācija sniedz nepieciešamo palīdzību valsts kompensācijas pieprasīšanas procesā.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Biedrība “Skalbes” nodrošina bezmaksas informatīvā tālruņa 116006 “Palīdzības dienests nozieguma upuriem” darbību (katru dienu no plkst.7.00 līdz 22.00), sniedzot emocionālo un psiholoģisko atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, informāciju par cietušo procesuālajām tiesībām (piemēram, par tiesībām kriminālprocesā, tiesībām uz kaitējuma atlīdzinājumu, valsts kompensāciju, u.c.), informāciju par iespējamiem pakalpojumiem un pastāvošajiem cietušo atbalsta dienestiem.

Lapa atjaunināta: 01/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.